Současné teorie performativních umění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TPU ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student/ka se seznámí s nejsoučasnějšími prizmaty teoreticko-analytického nazírání na dílčí projevy v oblasti Performing Arts, v nichž je fokusována, tematizovaná, zpochybňována či negována především samotná tělesnost a která jsou hojně využívána především v zahraničním akademickém diskurzu. Osvojí si tak zároveň ty teoretické koncepty, které se vymezují vůči tradici sémioticko-strukturálního analytického aparátu, jenž je pro české teatrologické myšlení dosud určující, ne vždy však pro současné umělecké druhy a formy již dostatečně relevantní. Student/ka je dále schopen/a tyto jednotlivé koncepty vzájemně propojovat, kontextualizovat a využívat coby signifikantní metodologický základ pro vlastní výzkumná témata.

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Celosemestrální kurz fokusuje na aktuální teoreticko-analytické koncepty z oblasti divadelní a taneční vědy, přičemž speciální pozornost je směřována k pojmu, definici a analýze tělesnosti coby určitého protipólu zakotvených sémioticko-strukturálních strategií analýzy představení. V centru zájmu stojí interdisciplinární přístupy (filozofie, sociologie, politologie, kulturní antropologie, postcolonial studies) k tělesnosti, nabízející rozmanitá prizmata nazírání na – mnohdy obdobně interdisciplinární – projevy v oblasti současných Performing Arts.

Výuka s četností 1x týdně 90 minut, kde je teoretický pedagogický výklad konfrontován s četbou a znalostí jednotlivých teoretických textů s následnou diskuzí a příklady jejich praktického analytického využití.

Rámcové tematické okruhy:

Koubová).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce (75% docházky) = 15 %.

Četba a znalost teoretických textů (individuální příprava z hodiny na hodinu, písemný výtah a reflexe zadaného teoretického textu) = 30 %.

Diskuze + příklady analýzy = 40 %.

Závěrečná odborná rozprava = 15 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů