Pedagogická praxe 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287PRX1 ZK 4 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže popsat vzdělávací metody uplatňované v rámci výuky, při níž asistuje, a posoudit jejich adekvátnost a efektivitu v dané studijní skupině; dokáže připravit a samostatně vést kratší výukový blok na téma, které nutně nesouvisí s jeho vlastním výzkumem, ale patří do standardního studijního plánu zpravidla v bakalářském cyklu studia.

Forma studia

vlastni pedagogická praxe pod vedením pedagoga KTK (či DAMU/AMU)

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Absolvováním tohoto předmětu získá student základní pedagogické kompetence, které následně může rozvíjet ve volitelném předmětu Samostatná pedagogická praxe.

V individuálním studijním plánu po dohodě se školitelem, s pedagogem, který předmět (vědomostní, kreativní, psychosomatický) vyučuje a po souhlasu oborové rady, je v souladu se zaměřením dizertačního výzkumu konkrétního studenta vybrán předmět, jehož výuky se bude student v různých rolích zúčastňovat (náhled, asistence při vedení semináře, samostatné vedení semináře, samostatná dílčí přednáška).

Předpokládá se, že student začne jako náhledový asistent u výuky svého školitele. Dále se předpokládá, že student se během tří let aktivně seznámí s výukovými metodami a postupy i dalších pedagogů DAMU.

V prvním ročníku se student pedagogického procesu zúčastňuje náhledem a aktivní asistencí při vedení seminářů.

Student individuálně konzultuje postup a pedagogické metody s učitelem předmětu, u nějž asistuje.

Doporučená nebo povinná literatura

Obsah a rozsah studijní literatury se odvozuje od literatury předmětu, u nějž student v různých výše popsaných rolích asistuje.

Hodnoticí metody a kritéria

Míru a hodnotu zapojení studenta do pedagogické práce zhodnotí vždy po skončení akademického roku školitel s pedagogem, kterému student asistoval.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů