Pedagogická praxe 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287PRX2 zkouška 5 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže po všech stránkách připravit seminář v rozsahu 2-4 vyučovací hodiny. Obsah svého vstupu dokáže organicky včlenit do kontextu zpravidla jednosemestrálního kurzu, zároveň dokáže popsat cíle dílčí výukové jednotky, za niž nese odpovědnost, adekvátně nastavit studijní zátěž, formulovat jasně a realisticky jak zadání pro přípravu na seminář, tak případné závěrečné práce.

Forma studia

vlastní pedagogická praxe pod dohledem pedagoga KTK/DAMU/AMU dle dohody se škollitelem a garantem předmětu

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Absolvováním tohoto předmětu získá student základní pedagogické kompetence, které následně může rozvíjet ve volitelném předmětu Samostatná pedagogická praxe.

V individuálním studijním plánu po dohodě se školitelem, s pedagogem, který předmět (vědomostní, kreativní, psychosomatický) vyučuje a po souhlasu oborové rady, je v souladu se zaměřením dizertačního výzkumu konkrétního studenta vybrán předmět, jehož výuky se bude student v různých rolích zúčastňovat (náhled, asistence při vedení semináře, samostatné vedení semináře, samostatná dílčí přednáška).

Předpokládá se, že student začne jako náhledový asistent u výuky svého školitele. Dále se předpokládá, že student se během tří let aktivně seznámí s výukovými metodami a postupy i dalších pedagogů DAMU.

Ve druhém ročníku je student navíc pověřen samostatným vedením dílčích seminářů.

Ve třetím ročníku je student navíc pověřen samostatnou přednáškou/přednáškami za náhledu pedagoga.

Student individuálně konzultuje postup a pedagogické metody s učitelem předmětu, u nějž asistuje.

Doporučená nebo povinná literatura

Obsah a rozsah studijní literatury se odvozuje od literatury předmětu, u nějž student v různých výše popsaných rolích asistuje.

Hodnoticí metody a kritéria

Míru a hodnotu zapojení studenta do pedagogické práce zhodnotí vždy po skončení akademického roku školitel s pedagogem, kterému student asistoval.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů