Prezentace záměru diplomové práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301PZDP Z 1 20PS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student vytvoří a dokáže strukturovaně prezentovat promyšlený koncept odborné textu - diplomové práce a v rámci strukturované debaty reagovat na připomínky kolegia pedagogů katedry.

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

.

Obsah kurzu

Student na základě vlastního písemného a/nebo audiovizuálního podkladu představí téma, předběžnou pracovní hypotézu a zvažované metodologické koncepty své diplomové práce formou prezentace před kolegiem pedagogů katedry, v jehož rámci proběhne strukturovaná debata.

Doporučená nebo povinná literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. 1. vyd. Praha: SLON, 2005. 210 s. ISBN 80-86429-40-7

ELSAESSER, Thomas - HAGENER, Malte. Film Theory. An Introduction Through the Senses. New York ; London : Routledge, 2015. 237 s. ISBN 9781138824300

Hodnoticí metody a kritéria

Je hodnocena promyšlenost záměru, úroveň prezentace a schopnost vést kritickou debatu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů