Seminář k bakalářské teoretické práci 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303BCT1 Z 1 9 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin MAREČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr KUBICA, Martin MAREČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•Student si ujasnil téma bakalářské teoretické práce.

•Student má stanovený cíl výzkumu a předběžný seznam literatury.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Úkolem konzultačního semináře je stanovit téma závěrečné teoretické práce, vedoucího práce i oponenta.

Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. Ta musí být adekvátní pro studium na Katedře dokumentární tvorby FAMU a musí být oborově přínosná. Student si může vybrat z nabízených témat, nebo může přijít s vlastním tématem. Seminář nenahrazuje celofakultní Metodologický seminář pro bakaláře, který studenty seznamuje s formálními náležitostmi závěrečných teoretických prací a dává základní rady k psaní vědecké práce, ale s hlubokým vhledem nabízí odbornou konzultaci, která zohledňuje stav bádání v oboru dokumentární tvorba, již zpracovaná témata, znalost aktuální publikační činnosti, český a zahraniční kontext.

Výsledkem semináře je stanovení cíle práce, který jasně určí, co student bude zkoumat a na jaké otázky bude v bakalářské práci odpovídat. To předpokládá obeznámenost se současným stavem poznání, s tím, kdo a jak, s jakými výsledky a s jakými problémy podobné téma řešil, dále určení metody, popisující, jak bude student téma zkoumat, s jakými zdroji bude pracovat, jak je bude shromažďovat a analyzovat.

Tematické okruhy:

S vědomím plánovaného termínu státní závěrečné zkoušky student navrhne téma své bakalářské teoretické práce. Na základě konzultací s vybraným vedoucím práce vypracuje písemný Záměr bakalářské práce a prezentuje ho před kolegy. Z dialogu s pedagogem semináře pak vzejde závazné Zadání bakalářské teoretické práce, které bude vloženo do KOS nejpozději do konce zimního semestru a které obsahuje: název práce, její abstrakt, vedoucího a oponenta práce, předběžný seznam literatury a předpokládaný postup práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

AMU - Výnos rektora č. 2/2006, o zveřejňování závěrečných prací (včetně rámcové licenční smlouvy o užití)

AMU - Výnos rektora č. 4/2006, pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU (včetně závazných vzorů grafické úpravy)

AMU - Výnos rektora č. 4/2006, Příloha č. 5, pomůcka pro citování a seznam literatury

AMU - Výnos rektora č. 4/2009, Metodika jednotné úpravy VŠKP na AMU

FAMU - Metodologický seminář pro bakaláře, doporučená nebo povinná literatura

Knihovna FAMU - oborové databáze

Hodnoticí metody a kritéria

•80% účast na semináři (50%)

•vypracování Záměru písemného bakalářské teoretické práce 1-2 NS (15%)

•ústní vystoupení před kolegy a prezentování Záměru (20%)

•včasné odevzdání schváleného Zadání bakalářské teoretické práce (15%)

Zápočet bude udělen po vložení názvu a abstraktu teoretické práce do KOS.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů