Seminář k bakalářské teoretické práci 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303BCT2 Z 1 9 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•Student je vybaven znalostmi i dovednosti, které mu umožní sepsat bakalářskou teoretickou práci.

•Student má stanovený cíl výzkumu a definitivní seznam literatury.

•Student samostatně pracuje na psaní bakalářské teoretické práce

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Úkolem konzultačního semináře je vést studenta k sepsání a odevzdání závěrečné teoretické práce a ověřit jeho komunikaci s vedoucím práce.

Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. Ta musí být adekvátní pro studium na Katedře dokumentární tvorby FAMU a musí být oborově přínosná. Student si může vybrat z nabízených témat, nebo může přijít s vlastním tématem. Seminář nenahrazuje celofakultní Metodologický seminář pro bakaláře, který studenty seznamuje s formálními náležitostmi závěrečných teoretických prací a dává základní rady k psaní vědecké práce, ale s hlubokým vhledem nabízí odbornou konzultaci, která zohledňuje stav bádání v oboru dokumentární tvorba, již zpracovaná témata, znalost aktuální publikační činnosti, český a zahraniční kontext.

Výsledkem semináře je stanovení cíle práce, který jasně určí, co student bude zkoumat a na jaké otázky bude v bakalářské práci odpovídat. To předpokládá obeznámenost se současným stavem poznání, s tím, kdo a jak, s jakými výsledky a s jakými problémy podobné téma řešil, dále určení metody, popisující, jak bude student téma zkoumat, s jakými zdroji bude pracovat, jak je bude shromažďovat a analyzovat.

Tematické okruhy:

S vědomím plánovaného termínu státní závěrečné zkoušky student na základě závazného Zadání bakalářské teoretické práce, které obsahuje schválený název práce, její abstrakt, vedoucího a oponenta práce, předběžný seznam literatury a předpokládaný postup práce, samostatně pracuje na rešerších.

Na společném semináři student prezentuje dosavadní výsledky své práce - osnovu a 1 kapitolu vlastního textu bakalářské práce. Po diskusi s pedagogem semináře probíhá dokončení teoretické práce již samostatně resp. pod vedením vedoucího práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

AMU - Výnos rektora č. 2/2006, o zveřejňování závěrečných prací (včetně rámcové licenční smlouvy o užití)

AMU - Výnos rektora č. 4/2006, pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU (včetně závazných vzorů grafické úpravy)

AMU - Výnos rektora č. 4/2006, Příloha č. 5, pomůcka pro citování a seznam literatury

AMU - Výnos rektora č. 4/2009, Metodika jednotné úpravy VŠKP na AMU

Knihovna FAMU - oborové databáze

Hodnoticí metody a kritéria

•80% účast na semináři (50%)

•prezentace dosavadních výsledků (20%)

•včasné odevzdání osnovy a 1 kapitoly bakalářské teoretické práce (30%)

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů