Dramaturgický seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DRAS1 zápočet 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Popis předmětu:

Dramaturgický seminář 1. ročníku je zaměřen na interaktivní provedení základy tvorby autorského dokumentárního filmu. Od postupného ověřování vnitřních motivací k tvorbě, přes reflexi tématu v připravovaném filmu až po promýšlení důvodů a možných významů díla ve společenských souvislostech. Vedle společné dramaturgické analýzy literárních podkladů (námětů a scénářů), jsou nezbytnou součástí i jednoduchá individuální filmová cvičení - „Můj den“ a „Den druhého“. Kombinace teoretických a praktických podnětů, intenzivní formou studenty připraví na realizaci cvičení „Postup práce“.

Tematické okruhy:

Řízený i neřízený dialog. Dramaturgická analýza cvičení „Můj den“ a „Den druhého“. Dramaturgická analýza literárních podkladů - námětů a scénářů, dramaturgická analýza obhlídek, dramaturgie střihových verzí. Analýza ukázek filmů předešlých studentů Katedry dokumentární tvorby, srovnávací analýza literárních podkladů a hotového díla. Předpoklady - od všech zúčastněných se požaduje zejména vůle k dialogu a tvůrčí plnění praktických cvičení. Studenti - budoucí autoři (dokumentárních) filmů - by měli rozvíjet svou osobnost = sršet nápady, přinášet témata, podněcovat rozpravu, individuálně se zdokonalovat. Před realizací svých klauzurních filmů každý srozumitelně obhájí: CO, PROČ a JAK hodlá natáčet.

Výsledky učení

Výsledky učení:

•Studenti umí napsat námět a explikaci svého režijního záměru.

•Studenti se učí analyzovat natočený materiál.

•Studenti rozpoznávají dramaturgické kvality střihových verzí během vzniku cvičení „Postup práce“.

•Studenti kultivují své dialogické schopnosti.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Doporučená literatura:

BASIN, André. Co je to film? Překlad Ljubomír Oliva. Praha: Čs. filmový ústav, 1979. 240, [2] s. [24] s. obr. příl.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. Překlad Miloš Fryš. Praha: Dauphin, 1998. 115 s. Film; sv. 1. ISBN 80-86019-68-3.

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Překlad Tereza Brdečková a Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla: výběr ze statí, teoretických úvah a studií. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1963. 124 s. Otázky a názory; sv. 43.

GAUTIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 80-7331-023-6.

MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. Albatros Plus; 35. ISBN 80-00-01410-6.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

HITCHCOCK, Alfred a TRUFFAUT, François. Rozhovory Hitchcock - Truffaut. Praha: Čs. filmový ústav, 1987. 211 s.

Ulver, Stanislav. Západní filmová avantgarda. Vyd. 1. Praha: Český filmový ústav, 1991. iii, 323 s. ISBN 80-7004-071-8.

McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Překlad Miloš Calda. 2., rev. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 399 s. Strategie. ISBN 978-80-204-2409-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

●prezence a komplexní aktivity během společného dialogu (40 %)

●vypracování zadaných cvičení (30 %)

●vypracování všech požadovaných literárních podkladů pro připravované cvičení „Postup práce“ (30 %)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů