Dramaturgický seminář 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DRAS10 zápočet 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

V druhém semestru dramaturgického semináře pro absolventský ročník se hlavní pozornost soustřeďuje na téma, zpracování a dramaturgické problémy absolventského, často celovečerního (dokumentárního) filmu. Seminář otevírá také větší prostor pro analýzu cross-žánrových přístupů, tematizuje se současné stírání žánrů a dramaturgické problémy související s hybridizací v oblasti non-fiction. Rozvíjí se analýza filmů s celovečerní stopáží s důrazem na aktuální potřeby, které studenti ve svých filmech řeší. Prohlubuje se schopnost reflexe vlastních režijních metod a tvůrčích postupů v kontextu současného vývoje v oblasti non-fiction tvorby. Představují se možné formy spolupráce s producentem a specifická úskalí koprodukcí v domácím i zahraničním kontextu. Pracuje se s konkrétními dramaturgickými tématy vztaženými k aktuálně rozpracovanému absolventskému filmu a tematizuje se i problém různých verzí a délek filmu v závislosti na potřebách filmových festivalů a koproducentů.

Tematické okruhy:

1.Problémy expozice v celovečerním dokumentárním filmu

2.Revize textových materiálů, zejména treatmentu a autorské explikace tvůrčího záměru

v kontextu současných potřeb dokumentárních institucí (zejména Fond kinematografie, Creative Europe, ČT)

3.Zpřesnění vizuální koncepce a zvukové dramaturgie

4.Specifické dramaturgické problémy ve skladbě celovečerního dokumentu

5.Problematika „verzí“ střihu

6.Specifika a možnosti zvukové dramaturgie, inspirace rozhlasovým dokumentem

7.Závěrečná reflexe vlastního autorského rukopisu s důrazem na dramaturgické problémy

Výsledky učení

Absolvent semináře dokáže analyticky uchopit, reflektovat a funkčně komunikovat vlastní tvůrčí postupy a záměry, rozvíjet koncepční přemýšlení o tématu filmu v širším kontextu současného vývoje v oblasti non-fiction tvorby. Je schopen dramaturgické analýzy vlastního filmu ale i filmů ostatních studentů v rámci skupiny, a to v různých fázích jejich rozpracování (od fáze vývoje po střih a zvukovou dramaturgii). Je schopen vypracovat textové materiály relevantní v současném systému dokumentárních institucí u nás i v zahraničí (zejména podklady pro Fond kinematografie či programovou radu ČT nebo zahraniční platformy typu East Doc Platform, Creative Europe ad.) Je schopen funkčně využívat dramaturgickou analýzu pro potřeby vlastního absolventského (často celovečerního) filmu.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

ARONSON, Linda. Scénář pro 21. století. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2014. 337, [7] s. ISBN 978-80-7331-314-2.

Proměny dramaturgie: aktuální profesní a pedagogická situace dramaturgií: (kolektivní monografie k současným uměleckým dramaturgiím). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2018. 107 stran. ISBN 978-80-7510-321-5.

Proměny dramaturgie: profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie: (kolektivní monografie k problematice současné divadelní, filmové, televizní a jiné dramaturgie). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2017. 159 stran. ISBN 978-80-7510-267-6.

BYSTŘIČAN Ivo: Ideologie z obrazovky. Analýza ideologie v současných reality TV formátech České televize. [diplomová práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, Katedra dokumentární tvorby, 2014.

ČESÁLKOVÁ, Lucie, ed. Generace Jihlava. V češtině vyd. 1. [Brno]: Větrné mlýny ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze - Nakladatelstvím AMU, 2014. 334 s. Vysočina. ISBN 978-80-7443-109-8 (zejména úvodník Lucie Česálková: Družná nevraživost. Pět zastavení nad současným českým dokumentem. s. 36–74)

KRÁLOVÁ, Lucie. Head and Stomach: Formát masterclass jako východisko pro zkoumání představ o dokumentárním filmu v systému televize veřejné služby: Současné trendy v oblasti dokumentárního filmu v Evropě v podání decision makerů z televizí veřejné služby z Dánska, Švédska a České republiky“. Iluminace, 2016, roč. 28, č. 4, s. 61-95

KRÁLOVÁ, Lucie. Rozumět televizi. Produkční kultura České televizi v oblasti dokumentárního filmu 1993 - 2017 [disertační práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, 2017. (připravuje se k vydání v NAMU, jaro 2020)

MOTAL, Jan a kol. Nové trendy v médiích. II, Rozhlas a televize. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2 (zejména kapitola „Základní problémy dramaturgie“).

NEALE, Steve. „Questions of Genre” in: Grant- Barry- Keith (eds.). (zde Film Genre Reader s. 180-181)

ROSENTHAL Alan – CORNER John (eds.). New Challenges for Documentary. Manchester: Manchester University Press, 2005.

WEILAND, K. M. Creating Character Arcs: The Masterful Author's Guide to Uniting Story Structure, Plot, and Character Development. PenForASword Publishing, 2017. 336 stran. ISBN: 978-19-4493-605-1

+ individuální literatura v závislosti na specifikách aktuálně zpracovávaného tématu filmu

+ práce s ukázkami z AV děl současného dokumentu (čerpáno např. z webu https://dafilms.com/) a s konkrétními rozpracovanými materiály studentských filmů (námět, moodboard, storyboard, treatment, scénář).

Hodnoticí metody a kritéria

•80 % účast na semináři, aktivní zapojení do debaty a dramaturgické analýzy (50 %)

•finalizace textových podkladů a analýza natočených materiálů (40 %)

•závěrečná písemná reflexe vlastního tvůrčího procesu během semestru s důrazem na jeho dramaturgická specifika (10 %)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů