Dramaturgický seminář 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DRAS4 Z 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

• student umí používat základní dramaturgické termíny, zná náležitosti textu treatmentu, synopse a logline

• student dokáže artikulovat svou autorskou vizi, charakterizovat postavy a téma připravovaného filmu

• student dokáže stanovit metodu natáčení, kterou chce dále prozkoumat

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Cílem semináře je seznámit studenty s praktickým využitím základních pojmů užívaných při psaní námětů – co je treatment, synopse, autorská explikace, jak formulovat logline. Co je syžet a fabule, charakteristika postav. Tyto mechanické nástroje pomáhají na cestě k ujasnění tématu a metody zpracování vlastního filmu.

V letním semestru dále prohlubujeme poznatky získané v Dramaturgickém semináři 3 a postupujeme ke komplexní formulaci námětu ročníkového cvičení „filmový portrét“. Na konkrétních příkladech hrdinů, které si studenti vybrali pro svůj portrét, uvažujeme dále o úhlu pohledu na protagonistu, o metodě, jak postavu ve filmu charakterizovat skrze gesto, symbol, jednání. Ve vztahu k jednotlivým námětům studenti volí pro ně nejvhodnější metodu: stylizace, observace, provokace, dialog, interview, komentář. Jaké jsou možnosti organizace materiálu ve střižně?

Na příkladech krátkých zahraničních filmů dále analyzujeme práci s postavou, s prostředím a se strukturou vyprávění.

Tematické okruhy:

  1. Formulace vlastního treatmentu, synopse, logline
  2. Klasifikace metod natáčení a výběr vhodné metody pro daný námět
  3. Modelová scéna připravovaného filmu
  4. Obhlídkové fotografie, textové poznámky, pracovní audio
  5. Průběžné konzultace nad probíhajícím natáčením, střihem

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ARONSON, Linda. Scénář pro 21. století. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2014. 337, [7] s. ISBN 978-80-7331-314-2.

WEILAND, K. M. Creating Character Arcs: The Masterful Author's Guide to Uniting Story Structure, Plot, and Character Development. PenForASword Publishing, 2017. 336 stran. ISBN: 978-19-4493-605-1

BYSTŘIČAN Ivo: Ideologie z obrazovky. Analýza ideologie v současných reality TV formátech České televize. [diplomová práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, Katedra dokumentární tvorby, 2014.

ČESÁLKOVÁ, Lucie, ed. Generace Jihlava. V češtině vyd. 1. [Brno]: Větrné mlýny ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze - Nakladatelstvím AMU, 2014. 334 s. Vysočina. ISBN 978-80-7443-109-8 (zejména úvodník Lucie Česálková: Družná nevraživost. Pět zastavení nad současným českým dokumentem. s. 36–74)

KRÁLOVÁ, Lucie. Head and Stomach: Formát masterclass jako východisko pro zkoumání představ o dokumentárním filmu v systému televize veřejné služby: Současné trendy v oblasti dokumentárního filmu v Evropě v podání decision makerů z televizí veřejné služby z Dánska, Švédska a České republiky“. Iluminace, 2016, roč. 28, č. 4, s. 61-95

KRÁLOVÁ, Lucie. Rozumět televizi. Produkční kultura České televizi v oblasti dokumentárního filmu 1993 – 2017 [disertační práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, 2017. (připravuje se k vydání v NAMU, jaro 2020)

MOTAL, Jan a kol. Nové trendy v médiích. II, Rozhlas a televize. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2 (zejména kapitola „Základní problémy dramaturgie“).

NEALE, Steve. “Questions of Genre” in: Grant- Barry- Keith (eds.). (zde Film Genre Reader s. 180-181)

ROSENTHAL Alan – CORNER John (eds.). New Challenges for Documentary. Manchester: Manchester University Press, 2005.

Proměny dramaturgie: aktuální profesní a pedagogická situace dramaturgií: (kolektivní monografie k současným uměleckým dramaturgiím). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2018. 107 stran. ISBN 978-80-7510-321-5.

Proměny dramaturgie: profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie: (kolektivní monografie k problematice současné divadelní, filmové, televizní a jiné dramaturgie). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2017. 159 stran. ISBN 978-80-7510-267-6.

Hodnoticí metody a kritéria

účast na semináři (40 %), průběžná příprava textů na zadaná témata (40 %), závěrečná reflexe proběhlého semestru (20 %)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů