Dramaturgický seminář 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DRAS6 Z 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

• student umí používat základní dramaturgické termíny a zná náležitosti textu treatmentu, synopse a logline

• student dokáže artikulovat svou autorskou vizi, charakterizovat postavy a téma připravovaného filmu

• student dokáže stanovit metodu natáčení, kterou chce hlouběji prozkoumat

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Cílem semináře je další prohloubení praktických postupů, jak pomocí textu jasněji a přesvědčivěji formulovat vlastní náměty – jaká jsou další specifika treatmentu, synopse, autorské explikace, logline, anotace, charakteristiky postav, prostředí. Tyto mechanické nástroje pomáhají na cestě k ujasnění tematických okruhů, výběru postav a metody zpracování vlastního filmu. Studenti se učí v textu artikulovat svůj autorský záměr a osobitou vizi zpracování. Stavíme dále na základních znalostech zákonitostí klasické narace – jednotlivé elementy trojaktové/pětiaktové struktury nám pomáhají konstruovat nebo naopak dekonstruovat možnosti, jakými chci vyprávět svůj vlastní film. Klasická logika versus osobitá, experimentální, intuitivní cesta v organizaci materiálu. Obojí je stejně relevantní postup. Co nám umožňují nebo v čem nám brání jednotlivá rozhodnutí během procesu vývoje námětu?

Stěžejní je ve třetím ročníku příprava na bakalářský film. S přihlédnutím k poznatkům získaným na Dramaturgickém semináři 3,4 dále prohlubujeme zacílení na co nejjasnější formulaci tématu a konkretizaci autorského záměru. Co přesně, jak a komu se snažím vyprávět? Jaké mám možnosti a jaké nástroje mohu využít aplikací různých metod práce – observace, provokace, stylizace, konceptuální uchopení, interview, dialog, komentář, mozaika, experiment? Jak rozumět „character-driven“, „action-driven“, „story-driven“ dokumentu, jak s těmito kategoriemi pracovat nebo jejich konvence naopak problematizovat a dekonstruovat? Jak vypadá a s jakými konvencemi pracuje prostředí současných dokumentárních institucí a industry aktivit (fondy, workshopy, festivaly, televize)?

Na příkladech českých i zahraničních filmů analyzujeme práci výrazové prostředky současné dokumentární kinematografie.

Tematické okruhy:

  1. Krátkometrážní filmy a možnosti jejich prezentace a distribuce
  2. Zpřesnění námětu bakalářských filmů (treatment, synopse, logline) a zahájení rešerší
  3. Klasifikace metod natáčení a výběr vhodné metody pro daný námět
  4. Revize námětu v závislosti na prvních obhlídkách, analýza fotografií, poznámek, videí, audia
  5. Zpřesňování autorské koncepce, přístupu, dramaturgie

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ARONSON, Linda. Scénář pro 21. století. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2014. 337, [7] s. ISBN 978-80-7331-314-2.

WEILAND, K. M. Creating Character Arcs: The Masterful Author's Guide to Uniting Story Structure, Plot, and Character Development. PenForASword Publishing, 2017. 336 stran. ISBN: 978-19-4493-605-1

BYSTŘIČAN Ivo: Ideologie z obrazovky. Analýza ideologie v současných reality TV formátech České televize. [diplomová práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, Katedra dokumentární tvorby, 2014.

ČESÁLKOVÁ, Lucie, ed. Generace Jihlava. V češtině vyd. 1. [Brno]: Větrné mlýny ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze - Nakladatelstvím AMU, 2014. 334 s. Vysočina. ISBN 978-80-7443-109-8 (zejména úvodník Lucie Česálková: Družná nevraživost. Pět zastavení nad současným českým dokumentem. s. 36–74)

KRÁLOVÁ, Lucie. Head and Stomach: Formát masterclass jako východisko pro zkoumání představ o dokumentárním filmu v systému televize veřejné služby: Současné trendy v oblasti dokumentárního filmu v Evropě v podání decision makerů z televizí veřejné služby z Dánska, Švédska a České republiky“. Iluminace, 2016, roč. 28, č. 4, s. 61-95

KRÁLOVÁ, Lucie. Rozumět televizi. Produkční kultura České televizi v oblasti dokumentárního filmu 1993 – 2017 [disertační práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, 2017. (připravuje se k vydání v NAMU, jaro 2020)

MOTAL, Jan a kol. Nové trendy v médiích. II, Rozhlas a televize. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2 (zejména kapitola „Základní problémy dramaturgie“).

NEALE, Steve. „Questions of Genre“ in: Grant- Barry- Keith (eds.). (zde Film Genre Reader s. 180-181)

ROSENTHAL Alan – CORNER John (eds.). New Challenges for Documentary. Manchester: Manchester University Press, 2005.

Proměny dramaturgie: aktuální profesní a pedagogická situace dramaturgií: (kolektivní monografie k současným uměleckým dramaturgiím). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2018. 107 stran. ISBN 978-80-7510-321-5.

Proměny dramaturgie: profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie: (kolektivní monografie k problematice současné divadelní, filmové, televizní a jiné dramaturgie). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2017. 159 stran. ISBN 978-80-7510-267-6.

Hodnoticí metody a kritéria

účast na semináři (40 %), průběžná příprava textů na zadaná témata (40 %), závěrečná reflexe proběhlého semestru (20 %)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů