Dramaturgický seminář 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DRAS8 Z 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent semináře dokáže analyticky uchopit, reflektovat a funkčně komunikovat vlastní tvůrčí postupy a záměry, rozvíjet koncepční přemýšlení o tématu filmu v širším kontextu současného vývoje v oblasti non-fiction tvorby. Je schopen základní dramaturgické analýzy vlastního filmu ale i filmů ostatních studentů v rámci skupiny, a to v různých fázích jejich rozpracování

(od fáze vývoje po střih a zvukovou dramaturgii). Je schopen vypracovat textové materiály relevantní v současném systému dokumentárních institucí u nás i v zahraničí (zejména podklady pro Fond kinematografie či programovou radu ČT nebo zahraniční platformy typu East Doc Platform, Creative Europe ad.)

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

V druhém semestru dramaturgického semináře 1. ročníku navazujícího magisterského studia se dále rozvíjí schopnosti studentů rozpoznat, pojmenovat, prohlubovat a fixovat vlastní tvůrčí záměry a metody od fáze námětu přes treatment, scénář až po natáčení a postprodukci dokumentárního či hybridního filmu. Seminář vytváří prostor pro kritickou reflexi režijních metod a tvůrčích postupů v kontextu současného vývoje v oblasti non-fiction tvorby. Zaměřuje se na způsoby, jakými mohou studenti své tvůrčí záměry a vize srozumitelně komunikovat a prosadit u svých spolupracovníků (nejprve v rámci školy, ve vyšších ročnících v případě koprodukčních projektů už v kontaktu s profesionálním filmovým prostředím). Pracuje se s konkrétním dramaturgickým tématem vztaženým k aktuálně rozpracovanému studentskému filmu pro daný ročník (např. problém expozice, možnosti práce s protagonisty filmy), ale i s analýzou obecnějších dramaturgických problémů (např. etika v dokumentu ve vztahu ke konkrétním režijním metodám a přístupu k sociálním hercům).

Tematické okruhy:

1.Problémy expozice v dokumentárním filmu

2.Revize treatmentu v závislosti na prvním natáčení a v kontextu současných potřeb dokumentárních institucí

3.Zpřesnění představy o skladbě filmu (storyboard, analýza natočených materiálů z dramaturgického hlediska)

4.Zpřesnění vizuální koncepce a zvukové dramaturgie

5.Průběžná kultivace dramaturgické analýzy na konkrétních příkladech dramaturgických problémů z filmů spolustudentů, případně absolventů KDT

6.Reflexe vlastního autorského rukopisu s důrazem na dramaturgické problémy

Doporučená nebo povinná literatura

ARONSON, Linda. Scénář pro 21. století. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2014. 337, [7] s. ISBN 978-80-7331-314-2.

Proměny dramaturgie: aktuální profesní a pedagogická situace dramaturgií: (kolektivní monografie k současným uměleckým dramaturgiím). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2018. 107 stran. ISBN 978-80-7510-321-5.

Proměny dramaturgie: profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie: (kolektivní monografie k problematice současné divadelní, filmové, televizní a jiné dramaturgie). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2017. 159 stran. ISBN 978-80-7510-267-6.

BYSTŘIČAN Ivo: Ideologie z obrazovky. Analýza ideologie v současných reality TV formátech České televize. [diplomová práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, Katedra dokumentární tvorby, 2014.

ČESÁLKOVÁ, Lucie, ed. Generace Jihlava. V češtině vyd. 1. [Brno]: Větrné mlýny ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze - Nakladatelstvím AMU, 2014. 334 s. Vysočina. ISBN 978-80-7443-109-8 (zejména úvodník Lucie Česálková: Družná nevraživost. Pět zastavení nad současným českým dokumentem. s. 36–74)

KRÁLOVÁ, Lucie. Head and Stomach: Formát masterclass jako východisko pro zkoumání představ o dokumentárním filmu v systému televize veřejné služby: Současné trendy v oblasti dokumentárního filmu v Evropě v podání decision makerů z televizí veřejné služby z Dánska, Švédska a České republiky“. Iluminace, 2016, roč. 28, č. 4, s. 61-95

KRÁLOVÁ, Lucie. Rozumět televizi. Produkční kultura České televizi v oblasti dokumentárního filmu 1993 - 2017 [disertační práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, 2017. (připravuje se k vydání v NAMU, jaro 2020)

MOTAL, Jan a kol. Nové trendy v médiích. II, Rozhlas a televize. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2 (zejména kapitola „Základní problémy dramaturgie“).

NEALE, Steve. „Questions of Genre” in: Grant- Barry- Keith (eds.). (zde Film Genre Reader s. 180-181)

ROSENTHAL Alan – CORNER John (eds.). New Challenges for Documentary. Manchester: Manchester University Press, 2005.

WEILAND, K. M. Creating Character Arcs: The Masterful Author's Guide to Uniting Story Structure, Plot, and Character Development. PenForASword Publishing, 2017. 336 stran. ISBN: 978-19-4493-605-1

+ individuální literatura v závislosti na specifikách aktuálně zpracovávaného tématu filmu

+ práce s ukázkami z AV děl současného dokumentu (čerpáno např. z webu https://dafilms.com/) a s konkrétními rozpracovanými materiály studentských filmů (námět, moodboard, storyboard, treatment, scénář).

Hodnoticí metody a kritéria

•80 % účast na semináři, aktivní zapojení do debaty a dramaturgické analýzy (50 %)

•finalizace textových podkladů a analýza natočených materiálů (40 %)

•závěrečná písemná reflexe vlastního tvůrčího procesu během semestru s důrazem na jeho dramaturgická specifika (10 %)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů