Dokumentární film - reflexe a metody 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DRM1 zkouška 3 18 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 62 až 77 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Přednášky budou vyučovány přizvanými odborníky na konkrétní témata.

Tematické okruhy (pro oba semestry):

•Nezávislý a autorský dokumentární film

Pojem nezávislého filmu v meziválečném období, dokumentární film v kontextu poválečného proudu autorského filmu. Angažovaný film. Filmová esej a deníkový film. Experimentální dokumentární film. Analýza vybraného díla.

•Reflexe času v dokumentárním filmu

Historický dokumentární film. Střihový film. Časosběrný film. Pojem found footage. Etika práce s převzatým a archivním materiálem. Popis tvůrčích přístupů a metod. Analýza vybraného filmu.

•Hranice dokumentárního filmu

Inscenovaný a hybridní film, hraniční mezidruhové příklady a cross-mediální přístup. Dokumentárno v tvůrčích přístupech mimo film. Analýza vybraného díla.

•Dokumentární film jako reflexe reality

Observační film. Sociální dokument. Etnografický a antropologický přístup. Sociologický film. Autenticita v dokumentárním filmu. Analýza vybraného filmu.

•Dokumentární film ve službách účelu

Osvětový, populárně-naučný a vědecký film, filmová propaganda. Analýza vybraného filmu.

•Dokumentární film v prostředí pop-kultury

Dobré příklady pop-kulturních dokumentárních filmů v českém a zahraničním dokumentárním filmu. Žánry reality TV, docuseriály. Originální a převzaté formáty

•Etika v dokumentárním filmu

Socioekonomický kontext současné dokumentární tvorby a jeho etická dilemata. Zodpovědnost tvůrce vůči sociálním hercům, vůči publiku/diváctvu a vůči vlastní autorské vizi. Možnosti samoregulace, organizace.

•Sociologie a kulturní antropologie

Přístupy a metody oboru a možnosti jejich využití v dokumentární tvorbě.

•Modu dokumentárního filmu Billa Nicholse

Výklad šesti modů dokumentárního filmu a diskuze o celém systému a hraničních případech. Historický kontext Nicholsovy koncepce.

•Dokumentární film a jeho divák

Způsoby šíření dokumentárních filmů – distribuční řetězec, široká a specificky dokumentaristická distribuce, festivaly, reálná čísla návštěvností/ zhlédnutí českých dokumentárních filmů.

•Produkční kontext výroby dokumentárních filmů

Možnosti financování českých dokumentárních filmů, významní producenti a fondy pro výrobu českých dokumentů, jak napsat žádost s Státní fond kinematografie.

•Konzultace k vypracování teoretických otázek na SZZK

Otevřeno i pro studenty dalších ročníků magisterského studia KDT.

Výsledky učení

Prvním cílem předmětu je prohloubit znalost studentů v oblasti reflexe autorských metod v dokumentárním filmu včetně prvků analýzy dokumentární tvorby. Druhým z cílů je rozšíření mezioborových vědomostí a prohloubení znalostí kategorizace a produkčního zázemí dokumentární tvorby. V neposlední řadě je cílem předmětu připravit studenty na větší část magisterských szzk.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je otevřen pro studenty magisterského studia katedry dokumentární tvorby.

Literatura

ĆESÁLKOVÁ, Lucie (ed.), Generace Jihlava. Praha: Akademie múzických umění, Větrné mlýny 2015.

KEREKEŠ Peter – SLOVÁKOVÁ Andrea. Jak se dělá dokument: Autoři a tvůrčí metody. Praha: Nová beseda, 2022.

NICHOLS Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: NAMU 2010/ 2022.

RENOV Michael (ed.). Theorizing documentary. Routledge 1993.

VALCK, Marijke de. Current trends across three European human rights film festivals. NECSUS [online]. Dostupné na WWW: <https://necsus-ejms.org/current-trends-across-three-european-human-rights-film-festivals/>

Výběrově další odborné studie věnované tématu dokumentárního filmu v licencovaných databázích ProQuest, JSTOR, EBSCO aj. – přístup přes Knihovnu FAMU či případně prostřednictvím dalších veřejných knihoven ČR (průkazka se vzdáleným přístupem do Národní knihovny, Knihovny NFA aj.). Zde např:

-DAVIES, Lyell. Documentary Film Festivals as Ideological Transactions: Film Screening Sites at Hot Docs. Revue Canadienne D'Études Cinématographiques / Canadian Journal of Film Studies 25, no. 1, 2016, s. 88–110 (dostupné mj. v databázi JSTOR Arts & Sciences XIII).

-Články Billa NICHOLSE pro Film Quarterly.

-Články českého časopisu Iluminace

Sborníky DO, časopis DOK.REVUE.

Hodnoticí metody a kritéria

•aktivní práce v hodinách (30 %)

•závěrečný test ověřující znalosti získané v rámci přednášek (40 %)

•vypracovaná „otázka ke SZZK“ na dohodnuté téma (30 %)

Poznámka

Předmět se vypisuje 1x za 2 roky (bude vypsán v akademickém roce 2024/25)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů