Seminář k magisterské teoretické práci 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MGT1 Z 1 9S česky zimní

Garant předmětu

Petr KUBICA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr KUBICA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•Student si ujasnil téma magisterské teoretické práce.

•Student má stanovený cíl výzkumu a předběžný seznam literatury.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Úkolem konzultačního semináře je stanovit téma závěrečné teoretické práce, vedoucího práce i oponenta.

Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. Ta musí být adekvátní pro studium na Katedře dokumentární tvorby FAMU a musí být oborově přínosná. Student si může vybrat z nabízených témat, nebo může přijít s vlastním tématem. Seminář nenahrazuje celofakultní Metodologický seminář pro bakaláře, který studenty seznamuje s formálními náležitostmi závěrečných teoretických prací a dává základní rady k psaní vědecké práce, ale s hlubokým vhledem nabízí odbornou konzultaci, která zohledňuje stav bádání v oboru dokumentární tvorba, již zpracovaná témata, znalost aktuální publikační činnosti, český a zahraniční kontext.

Výsledkem semináře je stanovení cíle práce, který jasně určí, co student bude zkoumat a na jaké otázky bude v bakalářské práci odpovídat. V návaznosti na osvojené dovednosti při psaní bakalářské teoretické práce by diplomová práce měla rozvíjet schopnost analýzy a syntézy, magisterská teoretická práce klade vyšší nároky na odbornost, metodologii a vlastní přínos. To předpokládá obeznámenost se současným stavem poznání, s tím, kdo a jak, s jakými výsledky a s jakými problémy podobné téma řešil, dále určení metody, popisující, jak bude student téma zkoumat, s jakými zdroji bude pracovat, jak je bude shromažďovat a analyzovat.

Tematické okruhy:

S vědomím plánovaného termínu státní závěrečné zkoušky student navrhne téma své magisterské teoretické práce. Na základě konzultací s vybraným vedoucím práce vypracuje písemný Záměr magisterské práce a prezentuje ho před kolegy. Z dialogu s pedagogem semináře pak vzejde závazné Zadání magisterské teoretické práce, které bude vloženo do KOS nejpozději do konce zimního semestru a které obsahuje: název práce, její abstrakt, vedoucího a oponenta práce, předběžný seznam literatury a předpokládaný postup práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

AMU - Výnos rektora č. 2/2006, o zveřejňování závěrečných prací (včetně rámcové licenční smlouvy o užití)

AMU - Výnos rektora č. 4/2006, pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU (včetně závazných vzorů grafické úpravy)

AMU - Výnos rektora č. 4/2006, Příloha č. 5, pomůcka pro citování a seznam literatury

AMU - Výnos rektora č. 4/2009, Metodika jednotné úpravy VŠKP na AMU

Knihovna FAMU - oborové databáze

Hodnoticí metody a kritéria

•80% účast na semináři (50%)

•vypracování Záměru písemného magisterské teoretické práce 1-2 NS (15%)

•ústní vystoupení před kolegy a prezentování Záměru (20%)

•včasné odevzdání schváleného Zadání magisterské teoretické práce (15%)

Zápočet bude udělen po vložení názvu a abstraktu teoretické práce do KOS.

Poznámka

distančně

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů