Seminář k magisterské teoretické práci 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MGT2 zápočet 1 9 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin MAREČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ, David ČENĚK, Petr KUBICA, Martin MAREČEK

Obsah

Úkolem konzultačního semináře je vést studenta k sepsání a odevzdání závěrečné teoretické práce a ověřit jeho komunikaci s vedoucím práce.

Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. Ta musí být adekvátní pro studium na Katedře dokumentární tvorby FAMU a musí být oborově přínosná. Student si může vybrat z nabízených témat, nebo může přijít s vlastním tématem. Seminář nenahrazuje celofakultní Metodologický seminář pro bakaláře, který studenty seznamuje s formálními náležitostmi závěrečných teoretických prací a dává základní rady k psaní vědecké práce, ale s hlubokým vhledem nabízí odbornou konzultaci, která zohledňuje stav bádání v oboru dokumentární tvorba, již zpracovaná témata, znalost aktuální publikační činnosti, český a zahraniční kontext.

Výsledkem semináře je stanovení cíle práce, který jasně určí, co student bude zkoumat a na jaké otázky bude v magisterské práci odpovídat. V návaznosti na osvojené dovednosti při psaní bakalářské teoretické práce by diplomová práce měla rozvíjet schopnost analýzy a syntézy, magisterská teoretická práce klade vyšší nároky na odbornost, metodologii a vlastní přínos. To předpokládá obeznámenost se současným stavem poznání, s tím, kdo a jak, s jakými výsledky a s jakými problémy podobné téma řešil, dále určení metody, popisující, jak bude student téma zkoumat, s jakými zdroji bude pracovat, jak je bude shromažďovat a analyzovat.

Tematické okruhy:

S vědomím plánovaného termínu státní závěrečné zkoušky student na základě závazného Zadání magisterské teoretické práce, které obsahuje schválený název práce, její abstrakt, vedoucího a oponenta práce, předběžný seznam literatury a předpokládaný postup práce, samostatně pracuje na rešerších.

Na společném semináři student prezentuje dosavadní výsledky své práce - osnovu a 1 kapitolu vlastního textu magisterské práce. Po diskusi s pedagogem semináře probíhá dokončení teoretické práce již samostatně resp. pod vedením vedoucího práce.

Výsledky učení

•Student je vybaven znalostmi i dovednosti, které mu umožní sepsat magisterskou teoretickou práci.

•Student má stanovený cíl výzkumu a definitivní seznam literatury.

•Student samostatně pracuje na psaní magisterské teoretické práce.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

AMU - Výnos rektora č. 2/2006, o zveřejňování závěrečných prací (včetně rámcové licenční smlouvy o užití)

AMU - Výnos rektora č. 4/2006, pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU (včetně závazných vzorů grafické úpravy)

AMU - Výnos rektora č. 4/2006, Příloha č. 5, pomůcka pro citování a seznam literatury

AMU - Výnos rektora č. 4/2009, Metodika jednotné úpravy VŠKP na AMU

Knihovna FAMU - oborové databáze

Hodnoticí metody a kritéria

•80% účast na semináři (50%)

•prezentace dosavadních výsledků (20%)

•včasné odevzdání osnovy a 1 kapitoly magisterské teoretické práce (30%)

Poznámka

žádné

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
19.02.2024 09:00–11:25 Petr KUBICA
Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ
Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1
11.03.2024 09:00–11:25 Petr KUBICA
Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ
Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1
15.04.2024 09:00–11:25 Petr KUBICA
Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ
Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů