Kamera v dokumentárním filmu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KDF2 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je osvojení si principů základů osvětlování a využívání reálného světla v dokumentráních žánrech.

Diskuze nad projekty - pojmenování základních myšlenek a motivací. Jejich projekce vůči spolupracovníkům.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Seminář navazuje na předchozí seminář v zimním semestru.

Probíraná témata:

Příprava a analýza studentských filmů - zejména spolupráce s katedrou dokumentární tvorby

Konfrontace s pozvanými dok. kameramany a režiséry.

Pojednání nad českými i světovými dokumentárními filmy.

Světlo a světelné zdroje, umělé - přirozené.

Barva a její percepce ve filmu.

Pohyb kamery v dokumentárním filmu.

Ruční kamera a nácviky dovedností s ní.

Kompoziční aspekty v rámu.

Etické kodexy při extrémních společenských situacích.

Teplotní extrémy a jejich dopad na techniku.

Uvědomění si neohraničitelnosti žánrů ve filmové tvorbě, reciprocita využití výrazových prostředků v hraném a dokumentárním filmu.

Rozvoj vztahu kameraman - režisér.

Doporučená nebo povinná literatura

PROKOP, Petr. Současné filmové kamery. 2.vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1983.

PROKOP, Petr. Zakládání filmových kamer. 1.vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1983.

ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. 1.vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1983.

GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1.vydání Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004.

FLAHERTY, Robert. Materiály k dějinám dokumentárního filmu, 1.vydání Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1969.

KODAK handbook

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích, případně doplněných esejí na dané téma.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů