TCH - početní

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TCHP zápočet 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří MYSLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří MYSLÍK, Josef PECÁK

Obsah

Cvičení obsahuje praktické početní úkoly z oblasti fotometrie, exponometrie a senzitometrie. Navazuje na teoretické znalosti z přednášek bakalářského stupně studia oboru kamera: Filmová technika a technologie, Teorie fotoprocesu, Filmová exponometrie, Filmová laboratoř1.

Studenti/ky řeší úlohy potřebné pro kameramanskou praxi a aplikují získané vědomosti z teoretických přednášek.

Příklad 1:

Kolik světla propouští udané hustoty:

0,3 - 0,75 - 0,9 - 1,15 - 2,0 - 1,7 - 0,15 - 0,35 - 1,8 - 2,8 - 3,0. Výpočet proveďte bez tabulek a bez kalkulačky na jednoduché známé hodnoty /0,3 - 1,0 - 0,15 apod./

Příklad 2:

Jaká je hustota vrstvy, která propouští udané množství světla:

1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/5 - 1/3 - 1/6 - 1/2 - 1/10 - 1/15 - 1/14. Nemůžete-li dosáhnout přesného výsledku, stačí určit přibližnou hodnotu mezi známým číslem nejblíže vyšší a nižším.

Příklad 3:

Osvitkové podmínky bez filtru: clona 16, frekvence 25 obr./s. Zařadíme šedý filtr o hustotě x. Kolikrát musíme změnit osvit? Stanovte faktor filtru /3a/, jak provedeme změnu osvitových podmínek změnou clony /3b/, změnou frekvence /3c/. Jaká bude při změně frekvence osvitová doba sektoru 180°, 110°, a 45° /3d, 3e, 3f/.

Příklad 4:

Osvitové podmínky: clona x, frekvence y, sektor 180°. Požadujeme snímek při cloně 2. Jak provedeme změnu osvitu změnou sektoru /4a/, jak zařazením šedého filtru /určete faktor - 4b/, jak změnou frekvence /4c/?

Příklady 5:

Hodnoty 1.senzitogramu zhotoveného na senzitometru s klínovou konstantou 0,15 jsou 0,30 - 0,32 - 0,36 - 0,40 - 0,45 - 0,56 - 0,65 - 0,73 - 0,82 - 0,90 - 0,98 - 1,08 - 1,15 - 1,24 - 1,32 - 1,40 - 1,48 - 1,52. Závoj 0,30.

U druhého senzitogramu: 0,06 - 0,06 - 0,06 - 0,06 - 0,07 - 0,18 - 0,32 - 0,62 - 1,08 - 1,50 - 1,95 - 2,37 - 2,80 - 3,20. Závoj 0,06.

Vyneste obě charakteristické křivky, určete hodnoty strmosti. Určete rozdíl v citlivosti obou materiálů /v log. osvitu/, podle kritéria 0,1 nad závojem, podle kritéria 0,85 nad závojem. Rozdíl citlivosti udejte v log. H.

Příklad 6:

Hodnoty podle příkladu 5. Proveďte konstrukci kopie tak, aby 0,1 negativu 1. senzitogramu dosáhlo 2,00 v pozitivu /2. senzitogram/. Potom určete přímky kopírovacích čísel /jedno kopírovací číslo 0,05/, sestrojte křivky kopie o 1, 2, 3, 4 čísla hustší a o 1, 2, 3, 4 čísla řidší. Vysvětlete slovně, co se děje při zvyšování a snižování kopírovacího osvitu.

Příklad 7:

Jaký bude přírůstek hustoty při hodnotě strmosti 0,65, přírůstek logaritmu expozice bude x /7a/?

Jaký bude přírůstek logaritmu expozice při hodnotě strmosti 0,65, když došlo k přírůstku hodnoty y /7b/ ?

Jaká bude hodnota strmosti, když přírůstku log. expozice 0,3 odpovídá přírůstek hodnoty z /7c/ ?

Jde vždy o přímkovou část charakteristiky, naznačte na charakteristické křivce, jak se provádí výpočet.

Příklad 8:

Vzdálenost mezi bodovým zdrojem světla a fotočlánkem je 100 cm. Fotočlánek ukazuje 1000 lx. Na kolik cm musíme změnit vzdálenost, aby fotočlánek ukazoval hodnotu x lx.

Příklad 9:

Negativní film je exponován v senzitometru s klínovou konstantou 0,2. Vykazuje hustoty 0,3 - 0,32 - 0,36 - 0,40 - 0,48 - 0,58 - 0,70 - 0,83 - 0,98 - 1,11 - 1,25 - 1,40 - 1,52 - 1,62 - 1,70. Závoj 0,3. Proveďte konstrukci vnitřního závoje, když osvitová hodnota závoje v luxsekundách se rovná x % osvitové hodnoty nejhustšího pole.

Příklad 10:

Expoziční osvětlení tváře je 500 lx. Při strmosti 0,65 je odpovídající hustota 1,10. Jaká bude hustota při osvětlení Ex?

Příklad 11:

Jak musí být vzdálen zdroj, když se má osvětlení herce po dráze dlouhé x metrů měnit ne více než dvakrát /osvětlení nejblíže zdroji musí činit dvojnásobek osvětlení nejvzdálenější polohy/?

Příklad 12:

Na figuře produkuje zdroj ve vzdálenosti x metrů osvětlení 1000 lx. Odpovídající clona je 2,00. Jakou clonu nastavíte, když na figuru přidáte ještě doplňkové osvětlení vytvořené stejným zdrojem ze vzdálenosti y metrů /12 a/. Jaký bude poměr osvětlení na figuře? /12b/.

Výsledky učení

Cílem je procvičení výpočtů z oblasti fotometrie, exponometrie a senzitometrie.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Doporučená literatura:

The Photographic Journal, Vol, 89 B, 1949, 126

Jones L.A.: Recent Developments in the Theory and Practice of Tone Reproduction, American Cinematographer Manual 2nd, 3rd Edition, Hollywood

Mascelii J.V.: Mascelliś Cine Workbook - Hollywood,1973 /6B 1629/

Berg W.F.: Exposure - Theory and Practice, Focal Press London, 1971 /6B 1508/

Corbett D.J.: Motion Picture and Television Film, Focal Press London ,1968

Jiráček M.: Ostrost a svit fotografického obrazu, 1965

Hoffmann Z., Krejčí A.: Technologický předpis bodové exponometrie /6C 2211/, Natáčení barevných TV filmů

Pecák J.: Příspěvek k filmové exponometrii, 1966 /diplomová práce/

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě odevzdání protokolu a senzitometrických grafů.

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů