TCH - početní

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TCHP Z 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je procvičení výpočtů z oblasti fotometrie, exponometrie a senzitometrie.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cvičení obsahuje praktické početní úkoly z oblasti fotometrie, exponometrie a senzitometrie. Navazuje na teoretické znalosti z přednášek bakalářského stupně studia oboru kamera: Filmová technika a technologie, Teorie fotoprocesu, Filmová exponometrie, Filmová laboratoř1.

Studenti/ky řeší úlohy potřebné pro kameramanskou praxi a aplikují získané vědomosti z teoretických přednášek.

Příklad 1:

Kolik světla propouští udané hustoty:

0,3 - 0,75 - 0,9 - 1,15 - 2,0 - 1,7 - 0,15 - 0,35 - 1,8 - 2,8 - 3,0. Výpočet proveďte bez tabulek a bez kalkulačky na jednoduché známé hodnoty /0,3 - 1,0 - 0,15 apod./

Příklad 2:

Jaká je hustota vrstvy, která propouští udané množství světla:

1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/5 - 1/3 - 1/6 - 1/2 - 1/10 - 1/15 - 1/14. Nemůžete-li dosáhnout přesného výsledku, stačí určit přibližnou hodnotu mezi známým číslem nejblíže vyšší a nižším.

Příklad 3:

Osvitkové podmínky bez filtru: clona 16, frekvence 25 obr./s. Zařadíme šedý filtr o hustotě x. Kolikrát musíme změnit osvit? Stanovte faktor filtru /3a/, jak provedeme změnu osvitových podmínek změnou clony /3b/, změnou frekvence /3c/. Jaká bude při změně frekvence osvitová doba sektoru 180°, 110°, a 45° /3d, 3e, 3f/.

Příklad 4:

Osvitové podmínky: clona x, frekvence y, sektor 180°. Požadujeme snímek při cloně 2. Jak provedeme změnu osvitu změnou sektoru /4a/, jak zařazením šedého filtru /určete faktor - 4b/, jak změnou frekvence /4c/?

Příklady 5:

Hodnoty 1.senzitogramu zhotoveného na senzitometru s klínovou konstantou 0,15 jsou 0,30 - 0,32 - 0,36 - 0,40 - 0,45 - 0,56 - 0,65 - 0,73 - 0,82 - 0,90 - 0,98 - 1,08 - 1,15 - 1,24 - 1,32 - 1,40 - 1,48 - 1,52. Závoj 0,30.

U druhého senzitogramu: 0,06 - 0,06 - 0,06 - 0,06 - 0,07 - 0,18 - 0,32 - 0,62 - 1,08 - 1,50 - 1,95 - 2,37 - 2,80 - 3,20. Závoj 0,06.

Vyneste obě charakteristické křivky, určete hodnoty strmosti. Určete rozdíl v citlivosti obou materiálů /v log. osvitu/, podle kritéria 0,1 nad závojem, podle kritéria 0,85 nad závojem. Rozdíl citlivosti udejte v log. H.

Příklad 6:

Hodnoty podle příkladu 5. Proveďte konstrukci kopie tak, aby 0,1 negativu 1. senzitogramu dosáhlo 2,00 v pozitivu /2. senzitogram/. Potom určete přímky kopírovacích čísel /jedno kopírovací číslo 0,05/, sestrojte křivky kopie o 1, 2, 3, 4 čísla hustší a o 1, 2, 3, 4 čísla řidší. Vysvětlete slovně, co se děje při zvyšování a snižování kopírovacího osvitu.

Příklad 7:

Jaký bude přírůstek hustoty při hodnotě strmosti 0,65, přírůstek logaritmu expozice bude x /7a/?

Jaký bude přírůstek logaritmu expozice při hodnotě strmosti 0,65, když došlo k přírůstku hodnoty y /7b/ ?

Jaká bude hodnota strmosti, když přírůstku log. expozice 0,3 odpovídá přírůstek hodnoty z /7c/ ?

Jde vždy o přímkovou část charakteristiky, naznačte na charakteristické křivce, jak se provádí výpočet.

Příklad 8:

Vzdálenost mezi bodovým zdrojem světla a fotočlánkem je 100 cm. Fotočlánek ukazuje 1000 lx. Na kolik cm musíme změnit vzdálenost, aby fotočlánek ukazoval hodnotu x lx.

Příklad 9:

Negativní film je exponován v senzitometru s klínovou konstantou 0,2. Vykazuje hustoty 0,3 - 0,32 - 0,36 - 0,40 - 0,48 - 0,58 - 0,70 - 0,83 - 0,98 - 1,11 - 1,25 - 1,40 - 1,52 - 1,62 - 1,70. Závoj 0,3. Proveďte konstrukci vnitřního závoje, když osvitová hodnota závoje v luxsekundách se rovná x % osvitové hodnoty nejhustšího pole.

Příklad 10:

Expoziční osvětlení tváře je 500 lx. Při strmosti 0,65 je odpovídající hustota 1,10. Jaká bude hustota při osvětlení Ex?

Příklad 11:

Jak musí být vzdálen zdroj, když se má osvětlení herce po dráze dlouhé x metrů měnit ne více než dvakrát /osvětlení nejblíže zdroji musí činit dvojnásobek osvětlení nejvzdálenější polohy/?

Příklad 12:

Na figuře produkuje zdroj ve vzdálenosti x metrů osvětlení 1000 lx. Odpovídající clona je 2,00. Jakou clonu nastavíte, když na figuru přidáte ještě doplňkové osvětlení vytvořené stejným zdrojem ze vzdálenosti y metrů /12 a/. Jaký bude poměr osvětlení na figuře? /12b/.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

The Photographic Journal, Vol, 89 B, 1949, 126

Jones L.A.: Recent Developments in the Theory and Practice of Tone Reproduction, American Cinematographer Manual 2nd, 3rd Edition, Hollywood

Mascelii J.V.: Mascelliś Cine Workbook - Hollywood,1973 /6B 1629/

Berg W.F.: Exposure - Theory and Practice, Focal Press London, 1971 /6B 1508/

Corbett D.J.: Motion Picture and Television Film, Focal Press London ,1968

Jiráček M.: Ostrost a svit fotografického obrazu, 1965

Hoffmann Z., Krejčí A.: Technologický předpis bodové exponometrie /6C 2211/, Natáčení barevných TV filmů

Pecák J.: Příspěvek k filmové exponometrii, 1966 /diplomová práce/

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě odevzdání protokolu a senzitometrických grafů.

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů