Audiovizuální producentství 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305AVPR2 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Osnova

1)Resumé předmětu Audiovizuální producentství 1

2)Poslední trendy distribuce AVD či videoobsahu, ekonomické dopady

3)Adaptace producenta/producentství na zmínění trendy

4)Orientace v konvergencí a vývojem ovlivněném legislativním rámci audiovizuální výroby

5)dtto v mezinárodním rozměru

6)Stav regulačních a podpůrných institucí v ČR a v Evropě

7)Nové technologie a technické trendy v audiovizuální industrii

8)Využití a dopady nejmodernějších technologií na producenty

9)Producentská/podnikatelská etika

10)Nové trendy ve vztazích producenta s vysílateli, distributory a operátory

11)Příprava na SZZ

12)dtto

Výsledky učení

Cílem a smyslem předmětu je pokračování (viz Audiovizuální producentství 1) dalšího prohlubování orientace v prostředí audiovizuální tvorby/industrie na celém světě se zvýšeným důrazem na spojitosti, specifika a dopady na situaci v České republice.

Student získá další a širší přehled o moderním pojetí audiovizuální výroby, tvorby a všech forem distribuce včetně systémů financování, podpor a podpůrným programů v důsledku konvergence.

Student bude mít možnost získat přehled o regulačních orgánech v oblasti audiovizuální výroby a komunikací v České republice a základní přehled o obdobných orgánech a činnostech v zemích EU a v USA, stejně jako o důležitých normotvorných institucích (např. EBU).

Další rozšíření znalostí a především orientace v technologiích ovlivňujících audiovizuální výrobu včetně diskuzí nad prognózami jejich vývoje.

Ani v navazujícím předmětu na Audiovizuální producenství 1 nelze opomenout komplexní pohled na neustále se rozvíjející disciplínu, tedy schopnost studenta vycházet znalostně z vědomostí o historii oboru a logicky navazujících progresivních krocích.

Kromě kompletního přehledu producentských dovedností, znalostí a orientace bude kladen větší důraz na zatím jen naznačené souvislosti profese manažera s podnikatelskou a sociální etikou. Student si bude moci doplnit producentskou výbavu o aspekty morální.

Předpoklady a další požadavky

---

Literatura

Výroční zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání resp. Každoroční Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (od roku 2010 včetně) a každoroční Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (do roku 2009 včetně).

Výroční zprávy České televize

EBU Annual Report 2017-2018 www.ebu.ch/publications?publicationType=activity-report

EBU Annual Report 2018-2019 www.ebu.ch/publications?publicationType=activity-report

ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012. ISBN 978-80-7331-246-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Krátká písemná práce a zodpovězení dotazů souvisejících s otázkami u SZZ v totožné disciplíně/předmětu.

Poznámka

Předmět a přímo některé zkušební otázky přecházejí do SZZ.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů