Příprava teoretické bakalářské práce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305BP zápočet 2 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav MORAVEC

Obsah

STRUKTURA SEMINÁŘE

1)Chronologie vzniku VŠKP, etapy a jejich charakteristika

2)Literární rešerše jako první krok ke vzniku kvalitní VŠKP

3)Vypracování konceptuálního rámce výzkumu obsaženého ve VŠKP

4)Výzkumný problém, výzkumná otázka

5)Typy výzkumů, aplikace jejich teoretických a metodologických východisek

6)Metody sběru dat a jejich aplikace, příprava tezí VŠKP

7)Odborný styl práce

8)Etika vědecké práce a citování informačních zdrojů

9)Sběr dat pro VŠKP (individuální práce účastníků kurzu)

10)Prezentace dosavadního stavu VŠKP ostatním účastníkům semináře – kolektivní diskuse

11)Korekce VŠKP v semináři

12)Závěrečná diskuse

Výsledky učení

Cílem semináře je prohloubit znalosti a kompetence studentů v oblasti psaní odborného textu, resp. přípravy VŠKP (vysokoškolské kvalifikační práce). Předmět navazuje na celofakultní Metodologický seminář. Účastnice/účastníci semináře budou v jeho průběhu vedeny(i) k vymezení tématu VŠKP (vysokoškolské kvalifikační práce), k volbě vhodné metodologie, k formulaci hypotéz (tzn. jak dané hypotézy dokázat či vyvrátit), k úvodní literární rešerši a seznámení se se stavem bádání v dané problematice. Součástí kurzu je domácí příprava (i písemnou formou).

Předpoklady a další požadavky

Literatura

ŠANDEROVÁ, Jadviga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2009. 209 s. ISBN 978-80-86-429-40-3.

DESCARTES, René. Rozprava o metodě. Praha: Oikoymenh, 2016. 78 s. ISBN 978-80-7298-212-7.

FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia, 2005. 368 s. ISBN 80-200-1304-0.

OCHRANA, František. Metodologie vědy: (úvod do problému). Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií. Praha: Grada, 2015. 548 s. ISBN 978-80-247-3568-9.

TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Posluchačky/posluchači semináře plní atestaci vypracováním a odevzdáním zásadní části jejich vlastní VŠKP (teoretická bakalářská práce - min. 15 normostran).

Povinná docházka 75 %.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
MORAVEC V.
12:20–13:55
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–13:55 Václav MORAVEC Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů