Příprava teoretické bakalářské práce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305BP Z 2 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav MORAVEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je prohloubit znalosti a kompetence studentů v oblasti psaní odborného textu, resp. přípravy VŠKP (vysokoškolské kvalifikační práce). Předmět navazuje na celofakultní Metodologický seminář. Účastnice/účastníci semináře budou v jeho průběhu vedeny(i) k vymezení tématu VŠKP (vysokoškolské kvalifikační práce), k volbě vhodné metodologie, k formulaci hypotéz (tzn. jak dané hypotézy dokázat či vyvrátit), k úvodní literární rešerši a seznámení se se stavem bádání v dané problematice. Součástí kurzu je domácí příprava (i písemnou formou).

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

STRUKTURA SEMINÁŘE

1)Chronologie vzniku VŠKP, etapy a jejich charakteristika

2)Literární rešerše jako první krok ke vzniku kvalitní VŠKP

3)Vypracování konceptuálního rámce výzkumu obsaženého ve VŠKP

4)Výzkumný problém, výzkumná otázka

5)Typy výzkumů, aplikace jejich teoretických a metodologických východisek

6)Metody sběru dat a jejich aplikace, příprava tezí VŠKP

7)Odborný styl práce

8)Etika vědecké práce a citování informačních zdrojů

9)Sběr dat pro VŠKP (individuální práce účastníků kurzu)

10)Prezentace dosavadního stavu VŠKP ostatním účastníkům semináře – kolektivní diskuse

11)Korekce VŠKP v semináři

12)Závěrečná diskuse

Doporučená nebo povinná literatura

ŠANDEROVÁ, Jadviga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2009. 209 s. ISBN 978-80-86-429-40-3.

DESCARTES, René. Rozprava o metodě. Praha: Oikoymenh, 2016. 78 s. ISBN 978-80-7298-212-7.

FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia, 2005. 368 s. ISBN 80-200-1304-0.

OCHRANA, František. Metodologie vědy: (úvod do problému). Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií. Praha: Grada, 2015. 548 s. ISBN 978-80-247-3568-9.

TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Posluchačky/posluchači semináře plní atestaci vypracováním a odevzdáním zásadní části jejich vlastní VŠKP (teoretická bakalářská práce - min. 15 normostran).

Povinná docházka 75 %.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
MORAVEC V.
12:20–13:55
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–13:55 Václav MORAVEC Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů