Příprava diplomové práce 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PDPR2 zápočet 2 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav MORAVEC

Obsah

Náplní semináře je příprava a odborná podpora vypracování teoretické magisterské diplomové práce se zaměřením na obor produkce. V průběhu semináře studentky a studenti prokáží schopnost obhájit odborný text vědeckého charakteru, jenž se součástí jejich diplomové práce, a sehrát roli oponentky/oponenta při hodnocení prací svých kolegyň a kolegů (tzn. vypracovat k nim komentář a poukázat na nedostatky obsahu či formy).

OSNOVA

1)Parametry úvodu odborného textu – orientace čtenářek/čtenářů VŠKP v textu, cíle a účel práce, jejich odůvodnění (tzn. průvodce prací, včetně struktury). Zadání vypracování úvodu VŠKP.

2)Citační etika, popř. informační ve vazbě na VŠKP – prohřešky proti citační etice (např. nepoužité citované zdroje; necitované použité zdroje; nepřesné citování znemožňující identifikaci zdrojů; citování vlastní bakalářské práce apod.). Připomenutí základních parametrů normy ISO 690.

3)Teoretický výklad ve VŠKP ve vazbě na literární a odbornou rešerši – příklady dobré praxe v ukázkách VŠKP. Zadání vypracování části teoretické kapitoly VŠKP.

4)Výklad metodologie ve VŠKP – úskalí výkladu metodologického postupu, příklady dobré praxe v ukázkách VŠKP.

5)Přílohové a dokumentační části VŠKP – nedílná součást diplomové práce. Provázání přílohové části diplomové práce s vlastním textem, zdrojová data a jejich transparentnost apod.

6)Oponentury vypracovaných částí VŠKP v rámci semináře I. (prezentace dosavadních úkolů a jejich rozbor)

7)Oponentury vypracovaných částí VŠKP v rámci semináře II. (prezentace dosavadních úkolů a jejich rozbor)

Výsledky učení

---

Předpoklady a další požadavky

---

Literatura

DESCARTES, René. Rozprava o metodě. Praha: Oikoymenh, 2016. 78 s. ISBN 978-80-7298-212-7.

FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia, 2005. 368 s. ISBN 80-200-1304-0.

KLEIN, Julian. What is Artistic Research? [online]. Research Catalogue 2011. Accessed on 30 December 2016. http://www.researchcatalogue. net/view/15292/15293.

OCHRANA, František. Metodologie vědy: (úvod do problému). Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií. Praha: Grada, 2015. 548 s. ISBN 978-80-247-3568-9.

ŠANDEROVÁ, Jadviga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2009. 209 s. ISBN 978-80-86-429-40-3.

TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4.

VACKOVÁ, Alena. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007. 68 s. ISBN 978-80-246-1365-9.

WESSELING, Janneke (ed.). See it Again, Say it Again: The Artist as Researcher. Amsterdam: Antennae Valiz, 2011. 304 s. ISBN 978-90-780-8853-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro úspěšnou atestaci předmětu je aktivní účast na semináři, obhajoba konceptu a části textu vysokoškolské kvalifikační práce (dále jen VŠKP) a kvalifikovaná oponentura části VŠKP kolegyň a kolegů.

Poznámka

Kvůli kompaktní výuce dvou seminárních hodin je předmět vyučován se čtrnáctidenní periodicitou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
MORAVEC V.
12:20–13:55
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–13:55 Václav MORAVEC Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů