Původní magisterský projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PMP Z 10 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent cvičení je schopen vést celý tvůrčí tým ve výrobě a realizaci původního magisterského projektu až do závěrečného uzavření.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

Realizace původního magisterského projektu na základě schválené práce vývoje projektu v Semináři k magisterskému projektu.

Nejpozději do konce druhého semestru magisterského studia student předložil vedoucímu návrh realizace projektu. Tento návrh byl posouzen vyučujícím Semináře k magisterskému projektu a vyučujícím Producentské dílny. V případě přijetí návrhu byla studentovi povolena realizace projektu. Přijatý návrh slouží jako dohoda mezi studentem a školou o magisterském projektu a jeho realizaci.

V případě úspěšné realizace původního magisterského projektu předloží student veškerou dokumentaci k projektu, na jejímž základě získá zápočet.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro udělení hodnocení za realizaci původního magisterského projektu je jeho kompletní dokončení, které je potvrzeno vedoucím Semináře k magisterskému projektu, nebo jeho zástupcem (vedoucí dílny, vedoucí katedry) a předáním veškeré dokumentace k projektu.

Dokumentace obsahuje zejména:

●Producentský záměr a cíl projektu

●Popis realizace projektu a jeho obsah

●Realizační štáb

●Podrobný rozpočet projektu

●Finanční plán – zdroje krytí nákladů projektu

●Harmonogram realizace projektu a jeho užití

●Vizuální prezentace projektu

●Závěrečné zhodnocení projektu – závěrečná zpráva, závěrečné vyúčtování, smluvní podklady apod.

Poznámka

---

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů