Dílna střihové skladby 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DSM5 zápočet 3 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DAŇHEL, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ, Šimon Špidla

Obsah

Dílna je vymezený časoprostor, ve kterém se posluchačům dostává pedagogického vedení nejen u školních cvičení a v řešení studijních otázek, ale i v širším rámci jejich budoucí profese. Na základě teoretických i praktických úvah nad konkrétními tématy se buduje jejich způsob specifického filmového myšlení.

Maximální počet studentů v dílně: 5. Výběr je vzájemný. Zápis do dílen probíhá na konci měsíce září.

NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH DÍLEN:

Dílna Jana DAŇHELA

Forma studia

Vymezení a vyjasnění tématu, konzultace scénáře, storyboardu, způsobu natáčení, hrubého střihu, zvukové a hudební dramaturgie, případně analýza veškerého hrubého materiálu až po střih finální. Rozbory filmů, jejichž výběr je zacílen na individuální růst studentů.

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úspěšná realizace všech společných, mimořádných a oborových cvičení. Zúročení teoretického diskurzu a praktická aplikace poznatků nabytých v rámci programu dílny do kompozice audiovizuálního díla.

Předpoklady a další požadavky

Věnovat maximum svého času a energie k úspěšnému zvládnutí náročných úkolů vyplývajících z realizace praktických cvičení. Zdůrazňuji, že střihač je pro režiséra jakýmsi psychoterapeutem, neboť jej musí zbavit nánosů z procesu natáčení a naučit ho znovu vidět jen to, co záběry skutečně obsahují.

Studenti budou schopni:

Dílna Šimona Špidly

Forma studia

Společné i individuální konzultace rozpracovaných děl ve všech fázích procesu od námětu po hotový film.

Společné analýzy mimořádných děl, nejen kinematografických.

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnut proces tvorby střihové skladby.

Pochopit zákonitosti, přednosti i limity myšlení skrze filmovou řeč.

Naučit se významotvorně pracovat s celým arsenálem, který střihová skladba nabízí.

Pochopit vztah fiktivního i dokumentárního filmového díla ke skutečnosti.

Osvojit si schopnost empatie: pochopit a využít možnosti materiálu, pochopit záměr i osobnost režiséra.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost konstruktivní debaty.

Zodpovědnost ke spolutvůrcům, tématu i publiku.

Radost z tvorby, potměšilost.

Dílna Antonie Janková:

Preferuji individuální práci s každým posluchačem zvlášť, protože se domnívám, že každý posluchač je individualita a každý také dostává ke zpracování materiál, který je poznamenán odlišností tvůrce /režiséra/, a proto přináší odlišné problémy ve zpracování. Z konkrétní práce na jednotlivých cvičeních samozřejmě dochází ke zobecnění, na př. rozdíl střihu dokumentárního materiálu a hraného materiálu, uchopení tempa a rytmu, orchestrální kompozice zvukové složky, zacházení s hudbou, dramaturgická stavba a pod. To všechno jsou věci, jejichž znalost je prospěšná pro všechny ročníky bez rozdílu, samozřejmě a k demonstraci lze použít vybrané úryvky na kazetách.

TÉMATA:

Střih jako výrazový prostředek

Scénář – analýza,montáž – syntéza

Funkce záběru

Velikost záběru a jeho hodnota

Proměnlivost délky záběru

Doznívání záběru

Manipulace s časem a prostorem pomocí střihu

Časoprostorová orientace

Úhel záběru

Vliv optiky na obsah záběru

Osa-možnosti její změny

Scénář jednoduché situace s pointou, půdorys s postavením kamery

Střihová skladba s ohledem na žánr: reportáž, koncipovaná reportáž, klip, dokument, hraný film /rozdíly/

Rozdíl mezi způsobem práce střihače v dokumentu a v hraném filmu

Použití hudby v dokumentu a hraném filmu

Čtení a zhodnocení natočeného materiálu v dokumentu

Použití triku v dokumentárním filmu

Metafora a symbol v hraném filmu

Projekce kazet s rozborem

Specifické znaky scénáře dokumentárního filmu

Konfrontace scénáře s dokončeným filmem

Míra autorského prosazování se v dokumentu

Dokument jako esej, anketa, rekonstrukce, mystifikace

Reálný čas a objektivita v dokumentu

Rozdíl práce s hudbou v dokumentu a v hraném filmu

Vzájemné ovlivňování dokumentu a hraného filmu

Stavba dokumentu – kladení do souvislostí

Nebezpečí manipulace

Nabyté znalosti (Výsledky učení dané vzdělávací složky)

Studenti by si měli osvojit způsob přemýšlení a rozvinutí schopnosti nacházení více možných řešení během práce na střihu jejich filmů a způsob komunikace s ostatními spolupracovníky o formálně obsahových aspektech svých filmů.

Úspěšná realizace všech společných a oborových cvičení studentů. Zúročení poznatků nabytých v rámci programu dílny - posílení schopnosti argumentace mezi studenty navzájem a citlivosti ke všem uměleckým formám se vztahem ke střihové skladbě. V nejobecnějším slova smyslu je to také příprava studentů do reálného profesionálního prostředí. Je schopen komplexního způsobu kritického myšlení, kdy dosažené znalosti v teoretické oblasti jsou odrazovou plochou pro jejich aplikování ve vlastní tvorbě. Je schopný pracovat s technologií analogového i digitálního filmového záznamu.

Výsledky učení

Úspěšná realizace všech společných a oborových cvičení. Zúročení poznatků nabytých v rámci programu dílny.

Šimon Špidla:

-Zvládnut proces tvorby střihové skladby.

-Pochopit zákonitosti, přednosti i limity myšlení skrze filmovou řeč.

-Naučit se významotvorně pracovat s celým arsenálem, který střihová skladba nabízí.

-Pochopit vztah fiktivního i dokumentárního filmového díla ke skutečnosti.

-Osvojit si schopnost empatie: pochopit a využít možnosti materiálu, pochopit záměr i osobnost režiséra.

Dílna Jana Daňhela:

Úspěšná realizace všech společných, mimořádných a oborových cvičení. Zúročení teoretického diskurzu a praktická aplikace poznatků nabytých v rámci programu dílny do kompozice audiovizuálního díla.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Dílna Jana DAŇHELA:

Tuček, B. Do posledního okna. NAMU Praha 2002, 134 s., ISBN 80-85883-88-0,

Valušiak, J. Střihovou skladbou k n-té dimenzi. AMU Praha 2000, 59 s., ISBN 80-85883-58-9

Ralph Rosenblum and Robert Karen - When the shooting stops...the cutting begins

Deleuze, G. Film 1. Obraz - pohyb. Praha 2000, 320s., ISBN-10: 9780306802720,

ISBN-13: 978-0306802720

Kučera, J. Střihová skladba ve filmu a v televizi. Praha 1963, ISBN 80-7331-896-2

Płażewski, J. Dějiny filmu. Academia 2009, 901 s., ISBN 978-80-200-1689-8

Robert Bresson, Poznámky o kinematografu, Dauphin 1998, 115 s., ISBN 80-86019-68-3

Vilém Flusser, Za filosofii fotografie, Fra 2013, 104 s., ISBN 978-80-86603-79-7

Roland Barthes, Camera Lucida, Hill and Wang 2010, 144 s., ISBN-10: 0374532338,

ISBN-13: 978-0374532338

_

Dílna Šimona Špidly

Doporučená literatura a filmy

Kučera, J. Střihová skladba ve filmu a v televizi. Praha 1963, ISBN 80-7331-896-2

Valušiak, J. Střihovou skladbou k n-té dimenzi. AMU Praha 2000, 59 s., ISBN 80-85883-58-9

Jean-Luc Godard Texty a rozhovory, JSAF 2005, 330 str., ISBN 80-903513-6-0

Rozhovory Hitchcock Truffaut, ČFÚ 1987, 212 stran

Mulholland Drive David Lynch 2001

The Wire 2002–2008

Videodrome David Cronenberg 1983

Boyhood Richard Linklater 2014

High School Frederick Wiseman 1968

Zrcadlo Andrej Tarkovskij 1975

Idioti Lars von Trier 1998

Pět překážek Jørgen Leth 2003

Nonstop Jan Gogola ml. 1999

Bílá stuha Michael Haneke 2009

_

Praktická cvičení z filmů, na kterých pedagog pracoval.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

•aktivity na přednáškách

•prezentace vlastních spoluprací

•minimální účast na 70% celkového počtu hodin

•dohotovení spolupráce na filmu a předložení explikace ke klauzurní zkoušce

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 312
Učebna KSS 312

(Lažanský palác)
JANKOVÁ A.
10:40–13:05
(paralelka 1)
místnost 311
Učebna KSS 311

(Lažanský palác)
DAŇHEL J.
10:40–13:05
(paralelka 2)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–13:05 Antonie JANKOVÁ Učebna KSS 312
Lažanský palác
paralelka 1
Po 10:40–13:05 Jan DAŇHEL Učebna KSS 311
Lažanský palác
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů