Konzultační dílna 2.ročníku 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306KDBC1 zápočet 1 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), -2 až 3 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Dílna je vymezený časoprostor, ve kterém se posluchačům dostává pedagogického vedení nejen u školních cvičení, ale i v širším rámci jejich budoucí profese, a také veškeré možné pomoci v řešení studijních otázek.

Tyto základní povinnosti pedagoga logicky vyplývají ze studijního programu každého ročníku střihové skladby, fakulty jako celku a organizace a možnosti Studia FAMU, skrze které se uskutečňuje praktická část studia.

Součástí těchto povinností je i individuální přístup ke každému ze studentů; snaha vést každého z posluchačů jeho směrem, tedy ne nutně tím, jenž se líbí osobně pedagogovi; o nutnosti být zdravě subjektivní ve výkladech, aby se vytvořil prostor pro konstruktivní polemiku a zároveň maximálně objektivní ke každému s odlišným pohledem na věc. V neposlední řadě jde také o morální povinnosti k nenásilné výuce praktické etiky v rámci profese.

Je nutné vzít na zřetel, že je možné, aby dílna měla i svůj pevně stanovený (alespoň rámcově) program, jakousi nadstavbu k výše uvedené základní funkci.

Toto pedagogické snažení lze rozdělit do několika kategorií se společným záměrem rozšířením spektra kvalitní nabídky vůči studentům pozitivně působit na zvýšení profesních, profesionálních i lidských kvalit pozdějších absolventů, s čím je v neposlední řadě spojeno i zvyšování prestiže školy.

I. Kategorie (obecná)

V dílně zhodnotit podstatu akademické půdy vytvořením naprosto otevřeného, upřímného, a tím

ve výsledku i krajně tolerantního ovzduší, ve kterém se členové dílny nejen mohou, ale musí, a tím jsou také skutečně donuceni, vyjadřovat se k výsledkům a k profesním otázkám u sebe a u svých kolegů. V kolektivním umění je diskuse nezbytnou součástí a je třeba se ji učit a pěstovat ji. Posluchač musí umět zdůvodňovat svá stanoviska a obhajovat je před kolegy. Navykne si tím mimo jiné i předstupovat se svými názory a výsledky před kohokoli a vstupovat do jakékoliv konkurence.

Posluchač bude mít za povinnost prezentovat před kolegy každou svou práci minimálně ve třech fázích u samostatných cvičení katedry, a ve dvou fázích u společných cvičení. (Skutečně prezentovat projekt - obsahem i formou, nikoli jen ukazovat cvičení.)

Dále bude mít každý posluchač povinnost jednou za rok připravit pro své kolegy mini-přednášku

na libovolné filmové téma, čili učit se tímto způsobem sdělovat své poznatky na poli teorie a čelit následné diskusi.

II. Kategorie (profesní)

Mimo úvahy nad rolí střihové skladby ve filmu (střižna - jediné místo, kde skutečně vzniká film) a postavením střihače jako profese, lze využít přednosti, že lektor pracuje jako režisér i jako producent

a je schopen učit posluchače umění komunikace při nezbytné spolupráci s těmito profesemi, zároveň

je tím připravit na realitu filmového a TV průmyslu v širších rozměrech, nejen českých. Pro dosažení této kvality lze využívat hostů českých kolegů a případných hostů ze zahraničí při jejich návštěvách Prahy.

Výsledky učení

-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Jurij Lotman: Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky. Slovenský filmový ústav, 2008, 140 s., ISBN:978-80-85187-51-9

Guido Aristarco: Dějiny filmových teorií. Orbis, 1968, 364 stran

Jerzy Płażewski: Filmová řeč. Orbis, Praha 1967, 461 stran

Josef Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi, AMU, 2000, 59 s., ISBN:80-85883-58-9

Walter Murch: In the Blink of an Eye. Silman-James Pr, 2001, 146 s., ISBN 9781879505629

Ken Dancynger: The Technique of Film and Video Editing: History, Theory, Practice. New York / London 2015.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je plnění zadaných úkolů, úspěšné složení zápočtového testu a alespoň 80% účast na přednáškách.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů