Chemické základy fotografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307CHF2 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří PETERA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozšíření znalostí, plné pochopení fotografického procesu v černobílých a barevných materiálech, jistota nabytá v praktických cvičení, vytvoří posluchačům ucelený přehled o vzniku fotografického obrazu, jeho modifikaci a aplikaci. Posluchači jsou plně vybaveni pro kreativní práci v analogovém procesu, který mohou dále rozvíjet dle svých autorských záměrů.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět navazuje v plné míře na předmět CHZF 01 a je zaměřen na prohloubení získaných základních teoretických znalostí a manuálních dovedností tak, aby studenti byli v průběhu dalšího studia schopni uplatnit získané poznatky ve vlastní tvorbě. Studenti v oblasti teorie získají znalosti o principu záznamu fotografického obrazu, typech a stavbě fotografických materiálů, o jejich zpracování a hodnocení. V průběhu praktických cvičení potom naváží na teoretické znalosti a osvojí si manuální zručnost při zpracování fotografických materiálů; seznámí se a v praxi se naučí používat některé specifické zpracovatelské techniky černobílého zpracovatelského procesu.

Hlavní témata:

1/ Princip záznamu obrazu pomocí halogenidu stříbrného - role halogenidu stříbrného - teorie latentního obrazu – teoretická přednáška, schémata, ukázky

2/ Základní schéma zpracování – především Fotochemické zákony (z. Grotthus-Draperův, z. Bunsen-Roscoevův, z. Einsteinův, Schwarzschildův efekt) – teoretická přednáška, schémata, ukázky

3/ Fotografická emulse - Fotografická emulse jako soubor mikrokrystalů halogenidu stříbrného---Vliv velikosti emulsních mikrokrystalů na citlivost, zrnitost a gradaci fotografických materiálů – přednáška, ukázky, praktická cvičení

4/ Zlepšování poměru citlivost - zrnitost cestou struktury emulsních mikrokrystalů, pomocí poruch krystalové mřížky---Tabulární krystaly---Kompozitní krystaly (shell-core; epitaxiální krystaly) – teoretický úvod, ukázky, praxe

5/ Výroba fotografické emulse a fotografických materiálů – praktická ukázka, cvičení

6/ Zpracování fotografických materiálů - Černobílé materiály systém pozitiv-negativ, Vyvolávání: -----Chemické vyvolávání (chem. podstata, vyvolávací látky, složení vývojek pro čb. fotografii) – teoretický úvod, ukázky, cvičení

7/ Fyzikální vyvolávání (chem. podstata, složení vývojek)-----Kinetika vyvolávání---Ustalování (chem. podstata, typy ustalovačů)---Praní--- praktické cvičení

8/ Speciální fotografické techniky-----Difusní jevy a jejich využití-----Zesilování negativů-----Zeslabování negativů-----Rehalogenace-----Tónování- teoretický úvod, cvičení

9/ Černobílý inversní proces ---Struktura čb.inversních materiálů---Zpracování – praktické cvičení

10/ Barevné fotografické materiály ---Světlo a barva (aditivní a subtraktivní míchání barev)---Fyzikální princip záznamu barevného obrazu---Chemický princip záznamu barevného obrazu---Hodnocení barevných fotografických materiálů---Typy barevných fotografických materiálů----- praktické cvičení

11/ Systém pozitiv-negativ (princip záznamu a zpracovatelský proces)-----Barevný inversní proces (princip záznamu a zpracovatelský proces)-----Kodachrom (princip záznamu a zpracovatelský proces) – teoretický úvod, ukázky

12/ Barevné materiály založené na difusních pochodech (princip záznamu a zpracovatelský proces) – praktické cvičení

Doporučená nebo povinná literatura

ROGERS, DAVID N. The Chemistry of Photography: From Classical to Digital Technologies, Danercon Ltd, 2007. ISBN: 978-0-85404-273-9 (https://ia803208.us.archive.org/1/items/The_Chemistry_of_Photography_From_Classical_to_Digital_Technologies/The_Chemistry_of_Photography_From_Classical_to_Digital_Technologies.pdf)

Mees, C.E.Kenneth. The Theory of the Photographic process, The Macmillan Comp., New York 1945.

TAUSK, Petr. Materiály pro černobílou fotografii: (správná volba a použití). Praha: SNTL, 1973. ISBN 04-302-73.

SOUČEK, Ludvík. Speciální fotografické techniky. Praha: Orbis, 1967. ISBN 11-033-67.

TOMÁŠEK, Zdeněk. Fotografie pro každého. Druhé. Praha: Orbis, 1971. ISBN 11-038-71.

KOBLIC, Přemysl. Využití vadného fotografického materiálu. Praha: Vydavatelství ROH-Práce a Čs. svaz socialistické fotografie, 1951. (ISBN ???).

ŠIMEK, Jaroslav. Fotografické techniky. Praha: PRÁCE, 1969. ISBN 24-102-69.

POLÁŠEK, Jaroslav. Amatérská fotografie a fotografika. Praha: Merkur, 1986. ISBN 51-552-86.

ŠIMKOVÁ, Marie a Jaroslav ŠIMEK. Kvalifikační příručka fotografa a laboranta. Praha: PRÁCE, 1973. ISBN 24-090-73.

KULHÁNEK, Jaroslav a Jaroslav ŠTVERÁK. Fotografický receptář. 4. vydání. Praha: Merkur, 1977. ISBN 51-217-77.

ŠIMEK, Jaroslav a Jaroslav ŠTVERÁK. Zvláštní fotografické postupy. 2. vydání. Praha: PRÁCE, 1980. ISBN 24-046-80.

JUNGE, Karl-Wilhelm a Gunter HUBNER. Fotografická chemie. Praha: SNTL, 1987. ISBN 04-603-86.

TOMÁŠEK, Zdeněk. Fotografické chemikálie. Praha: Merkur, 1982. ISBN 51-424-82.

Praktická fotografie. Praha: SNTL, 1972. ISBN 04-005-72.

Polášek, Miloš. Klasická fotografie v digitálním věku, Moravská Ostrava: En Face, 2012. ISBN 978-80-87264-12-6

Hodnoticí metody a kritéria

ZK ústní na základě odevzdaného závěrečného praktického cvičení - kinetika vyvolávání a úspěšného splnění písemného testu

Aktivní účast v teoretické i praktické části, plnění dílčích praktických cvičení, odevzdání závěrečného praktického cvičení – požadavek na účast minimálně 80%

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
()
PETERA J.
09:00–10:35
(přednášková par. 1)
Online hodiny
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–10:35 Jiří PETERA
Online hodiny přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů