Chemie pro konzervátory a restaurátory 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRCHR1 zkouška 2 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

V rámci kurzu se student seznámí se základy anorganické a organické chemie podstatnými pro pochopení navazujících odborných předmětů. Součástí těchto základních znalostí jsou také chemické výpočty nezbytné pro práci v laboratoři.

Hlavní témata:

1/Úvod do anorganické chemie – stavba atomu, periodický systém, chemická vazba a chemická reakce.

2/Chemie vodíku, kyslíku, dusíku – voda, oxidy a další významné sloučeniny. Teorie kyselin a zásad.

3/Chemie pevných nekovových prvků, chemie halogenů.

4/Kovy a jejich sloučeniny.

5–6/Chemické výpočty – základní fyzikální a chemické veličiny, jednotky, a jejich převody. Výpočet složení směsí a roztoků. Výpočet pH. Stechiometrie chemických reakcí, látkové bilance.

7/Úvod do organické chemie – specifika a struktura organických látek.

8/Základní rozdělení organických látek.

9/Přírodní organické látky.

10/ Praktická cvičení – chemické výpočty

11–12/ Chemické základy fotografického procesu

Výsledky učení

Kurz je koncipovaný, aby poskytoval základní orientaci v oboru chemie a připravil nezbytné teoretické základy pro předměty věnující se oblastem chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Základní literatura:

Zelinger, J., et al.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. 2. vydání, Academia Praha, 1987.

Klikorka, J., et al.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285

Doporučená:

Sedmidubský, D., et al.: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha, 2011, 8070807903

McMurry, J.: Organická chemie, český překlad 8. vydání, VUT Brno, VŠCHT Praha, 2015. 9788070809303

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení je provedeno na základě plnění průběžných cvičení a závěrečné ústní zkoušky.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů