Seminář bakalářské práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SEMB2 Z 4 120 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 10 až 30 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v tematických okruzích teoretické části SZZ zaměřené na dějiny a teorii fotografie, zná základní literaturu k SZZ, o jednotlivých tématech umí hovořit a samostatně dohledávat doplňující informace. Student ovládá formální náležitosti psaní odborných textů, zná citační normy, umí provádět literární rešerše a zpracovat výzkumně zaměřenou písemnou práci.

Forma studia

seminář, samostatná výzkumná činnost pod vedením školitele

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Seminář je věnován průběžným konzultacím teoretické diplomové práce a přípravě na státní zkoušky z dějin a teorie fotografie. Kombinuje individuální konzultace se školiteli a semináře ke státnicovým okruhům pod vedením garanta.

1.Specifičnost fotografie a intermedialita

2.Reprodukovatelnost (grafické, fotografické a digitální techniky reprodukce; problém reprodukce a dokumentace umění)

3.Fotografický portrét a problém identity v moderní a současné době

4.Objektivita jako epistemický ideál: vědecká fotografie

5.Fotograf coby svědek: etické a politické rozměry fotografování

6.Vernakulární (amatérská a komerční) fotografie

7.Aparáty a stroje vidění: technické podmínky fotografie

8.Umění jako postprodukce: fotografie nalezené, přisvojené, recyklované, archivované

9.Fotografický kánon a jeho institucionalizace (historiografie, výstavnictví, trh)

10.Fotografie a nová média (remediace, vypočítané a operativní obrazy, technologická konvergence)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Shirley, R. - Simmons, M. Photographers and Research: The role of research in contemporary photographic practice. London: Taylor & Francis 2017.

Collinsová, H. Kreativní výzkum: teorie a praxe výzkumu v oblasti tvůrčích odvětví. Praha: Institut umění - Brno: Barrister & Principal 2017.

Doporučená:

Loveless, N. How to Make Art at the End of the World: A Manifesto for Research-Creation. Durham - London: Duke University Press 2019.

Belcher, W. J. Writing Your Journal Article in Twelve Weeks, Second Edition. Chicago: The University of Chicago Press 2019.

Dunleavy, P. Authoring a PhD: How to Plan, Draft, Write and Finish a Doctoral Thesis or Dissertation. London: MacMillan 2003.

Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia 1997.

Evans, D. - Gruba, P. - Zobel, J. How to Write a Better Thesis. Cham: Springer 2014. Geršlová, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing 2009. O'Leary, Z. The Essential Guide to Doing Your Research Project. London: Sage 2017.

Silverman, J. - Rader, D. Writing About Visual and Popular Culture. Peterborough: Broadview Press 2018. Staroňová, K. Vedecké písanie. Bratislava: Osveta 2011.

Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON 2006. Široký, J. a kol. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges 2019.

Široký, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press 2011.

Turabian, K. Student’s Guide to Writing College Papers, Fifth Edition. Chicago: The University of Chicago Press 2019.

Turabian, K. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Ninth Edition. Chicago: The University of Chicago Press 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná účast na semináři, odevzdání bakalářské práce.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů