English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Hudební praktikum 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308HP1 Z 1 14/S česky zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je vést studenty k mnohostrannému rozšiřování hudebních zkušeností využitelných v jejich tvůrčí zvukové praxi.

Forma studia:

Praktická hra na hudební nástroj.

Předpoklady a další požadavky:

Přirozené hudební vlohy.

Obsah kurzu:

Předmět má statut individuálního studia, každému studentovi je stanoven individuální plán s cílem rozvinout jeho hudební schopnosti a praktické zkušenosti podle jeho dosavadní úrovně. O pedagogické vedení lze požádat členy katedry (Jakub Kudláč, Georgij Bagdasarov). Je však možné studovat i pod vedením mimoškolního lektora, kterého si student vybere a katedra schválí.

Před začátkem semestru je posluchači stanoven rámcový plán práce. Konkrétním cílem výuky může být kupříkladu:

a) Poznání techniky a specifik hry na hudební nástroje různých typů. Po dohodě s katedrou si student vybere nástroj, který bude studovat. Může pokračovat ve hře na nástroj, na který již hrál, nebo začít s nástrojem jiným, aby poznal problematiku instrumentů různých druhů. Je nutné, aby každý student zvukové tvorby měl alespoň základní zkušenost s hrou na klávesový nástroj, nejlépe klasický klavír, a to minimálně 1 rok. V průběhu dalšího studia lze instrument změnit.

b) Pochopení stylových rozdílů v interpretaci různých hudebních slohů a žánrů (baroko, klasicismus, romantismus, impresionismus..., jazz, folklór...).

c) Zvládnutí notového zápisu: čtení v houslovém i basovém klíči, znalost hudebního značení.

d) Zvládnutí výrazových prostředků interpretace: tvorba tónu, druhy artikulace, modelování melodické fráze, užití agogiky, dynamické a barevné nuance, funkční uplatnění vibrata, odlišení významově dominantní melodické linie od doprovodu. Cvičení správné intonace.

e) Poznávání skladebné struktury díla, hudební logiky, celkové formy i jednotlivých komponent hudby: např. analýza tónového systému, harmonických struktur, melodicko-harmonických vztahů (průtah, průchod, anticipace, prodleva), motivických souvislostí, metricko-rytmických principů (těžká a lehká doba, synkopa) atd.

f) Seznámení s problémy souborové hry, s problémy hudebníka před mikrofonem aj.

Doporučená nebo povinná literatura:

Podle individuálního plánu výuky je k interpretaci zadávána vhodná, technicky zvládnutelná hudební literatura různých historických epoch a žánrových stylů.

Hodnoticí metody a kritéria:

Akreditace je udělena na základě úspěšného výkonu při zápočtové přehrávce.

U zápočtové přehrávky má student předvést kratší ukázky z obvyklých okruhů:

1) technická cvičení (stupnice, akordy),

2) etudy,

3) přednesové skladby.

Zároveň má být připraven analyzovat nacvičenou skladbu a uvést příklady přínosných poznatků z uplynulého období výuky.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Katedra vlastní několik nástrojů, které může posluchačům zapůjčit. Pokud student nemá možnost cvičit na klavír jinde, může využít učebny č.5 v době, kdy se tam nekoná výuka.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2017