Publikace odborného článku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380DPC ZK 10 250 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 50 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá schopnost zpracovat odborný článek a seznámí se se základními principy vědecké komunikace.

Forma studia

Samostatná výzkumná a publikační činnost, konzultace se školitelem

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

V rámci studia musí student vykázat publikovaný článek v recenzovaném odborném časopise. Výběr časopisu, téma článku a práci na něm student průběžně konzultuje se svým školitelem, článek se typicky vztahuje k tématu disertační práce a může být její součástí. Student a školitel mohou být spoluautory publikace. Publikace může vzniknout v rámci projektu SGS.

Doporučená nebo povinná literatura

Česká a zahraniční odborná literatura z oblasti filmových a mediálních teorií, relevantní tituly závisí na konkrétním tématu disertační práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou, klasifikovanou prospěl/neprospěl. Pro splnění předmětu musí student doložit výtisk časopisu či přinejmenším písemné potvrzení redakce o přijetí článku k tisku a finální sazbu, taktéž vyplněný formulář RIV – Jimp, Jsc nebo Jost.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů