Zahraniční stáž nebo účast na mezinárodním projektu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380DSZMP ZK 15 375 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 75 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá nové poznatky pro svou výzkumnou činnost a získá schopnost spolupracovat se zahraničním nebo mezinárodním výzkumným týmem

Forma studia

Zahraniční stáž nebo účast na mezinárodním projektu

Předpoklady a další požadavky

Jazyková kompetence angličtiny na úrovni B2, znalost jazyka dané země vítána.

Obsah kurzu

Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je v souladu s Nařízením vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství 274/2016 Sb., Hlava II, par. H - I.3, absolvování části studia na zahraniční vědecké instituci v délce nejméně jednoho měsíce, která mu umožní získat potřebné znalosti a přispěje podstatným způsobem ke zpracování oborově relevantní a nové poznatky přinášející disertační práci. Jiným způsobem splnění této povinnosti je aktivní účast na mezinárodním tvůrčím výzkumném projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráci. Tato aktivita není financována školou, ale student si může podat grant v rámci SGS nebo v rámci mezinárodních mobilit. Student specifikuje povahu mezinárodní spolupráce ve svém ročním plánu činnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Česká a zahraniční odborná literatura z oblasti filmových a mediálních teorií, relevantní tituly závisí na konkrétním tématu disertační práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou, klasifikovanou prospěl/neprospěl. Realizace stáže či aktivní účast na projektu v trvání nejméně jednoho měsíce musí být podložena dohodou (smlouvou, memorandem) o spolupráci mezi FAMU a hostující institucí, v případě účasti na mezinárodním projektu realizovaném v rámci F/AMU student dokládá písemný souhlas hlavního řešitele projektu a zprávu o průběhu stáže či účasti na projektu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů