Vědecko-výzkumná činnost a práce na disertaci 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380DVVC3 ZK 30 375 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 469 až 619 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají základní dovednosti a kompetence v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, samostatně nastolovat a řešit výzkumné problémy.

Forma studia

Samostatná výzkumná činnost, konzultace se školitelem.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předchozího ročníku

Obsah kurzu

Obsah kurzu se odvíjí od disertačního projektu studenta a jeho specifikace v ročním plánu činnosti. V rámci předmětu se student pod vedením školitele průběžně věnuje svému výzkumu a práci na disertaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Česká a zahraniční odborná literatura z oblasti filmových a mediálních teorií, relevantní tituly závisí na konkrétním tématu disertační práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou, klasifikovanou prospěl/neprospěl. Zhodnocení výzkumné činnosti a práce na disertaci specifikuje doktorand v daném roce v rozsahu 1-2 normostran prostřednictvím informačního systému; k doktorandově sebehodnotící zprávě se vyjadřuje školitel taktéž prostřednictvím informačního systému. Sebehodnotící zprávu doktoranda a hodnocení školitele projednává a případně hodnotí oborová rada.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů