Mentoring a průběžná práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380MAPP1 ZK 20 32 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 476 až 576 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent tohoto předmětu:

Forma studia

seminář, konzultace

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Dvousemestrální předmět kodifikující pravidelný kontakt doktoranda se školitelem v podobě mentoringu i soustavnou práci doktoranda na své disertaci a výzkumných úkolech. Konkrétní výzkumné/teoretické téma je zachyceno v projektu doktoranda, se kterým je přijat do DSP. V rámci pravidelných setkání jednou měsíčně s doktorandem by měl školitel zejména:

Doporučená nebo povinná literatura

Vychází z konkrétního výzkumného úkolu doktoranda.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení atestace je aktivní účast studenta na semináři a konzultacích. Konkrétní úkoly pro daný rok vycházejí mj. z individuálního studijního plánu, jehož plnění ověřuje vyučující.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů