Mentoring a průběžná práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380MAPP2 ZK 20 32 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 476 až 576 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent tohoto předmětu:

stejně jako adekvátní metodologii výzkumu

Forma studia

seminář, konzultace

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Dvousemestrální předmět kodifikující soustavný kontakt doktoranda se školitelem v podobě mentoringu i soustavnou práci

doktoranda na své disertaci a výzkumných úkolech. Konkrétní výzkumné/teoretické téma je zachyceno v projektu

doktoranda, se kterým je přijat do DSP. V rámci pravidelných setkání jednou měsíčně s doktorandem by měl školitel

zejména:

výzkumných, archivních a paměťových institucí jakožto zázemí studentova bádání) a následně přípravy a psaní

disertační práce (četba dosud napsaných částí, editorská pomoc se stylistikou a argumentační jasností textu, kritická

reflexe použité metodologie a teoretických konceptů, doporučování vhodné odborné literatury)

prezentace výsledků jeho výzkumné práce v časopisech, na konferencích apod.

i zahraničních

studentem analytické debaty

Doporučená nebo povinná literatura

Vychází z konkrétního výzkumného úkolu doktoranda.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení atestace je aktivní účast studenta na semináři a konzultacích.

Konkrétní úkoly pro daný rok vycházejí mj. z individuálního studijního plánu, jehož

plnění ověřuje vyučující.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů