Publikace recenze v recenzovaném časopise

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380PRVRC ZK 5 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent předmětu

kontextu odborné komunity na mezinárodní úrovni

aplikuje na svůj výzkum

práce, jejich přednosti a limity

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Tento předmět má za cíl motivovat doktorské studenty k publikování odborných recenzí ve vědeckých časopisech.

Z česko-slovenských se může jednat kupříkladu o periodika jako Iluminace, Mediální studia, Kino-ikon, ArteActa, Sešit

pro umění, teorii a příbuzné zóny apod., případně může jít o zahraniční recenzovaný časopis. Student v rámci

individuální výuky, pod dohledem svého školitele, zpracuje odbornou recenzi vědecké knihy, zašle ji do odborného

časopisu a projde procesem odborné redakce, ústící nakonec v publikaci daného textu. Student v rámci předmětu rozvíjí

své akademické, badatelské a prezentační dovednosti, stejně jako se seznamuje s principy publikování ve vědeckém

tisku.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura je individuální, v souvislosti s konkrétními tématy a metodami výzkumu jednotlivých studentů.

Reference k zásadám akademického publikování:

Elsevier Submission Guideline

Springer Book manuscript guidelines

Taylor and Francis instructions for authors

Wiley Author Resources

Peter Lang Publishing with us Guidelines

instrukce pro autory v částečně/zcela open-access periodicích, např. International Journal of Film and Media Arts,

IAFOR Journal of Media, Communication & Film, Open Screen, Film-Philosophy

V rámci předmětu se studenti rovněž obeznámí s různými podobami referenčních služeb a k nalezení relevantních

odborných publikací některou z nich využijí (např. Oxford Bibliographies in Cinema and Media Studies) a dále s

postupy a standardy publikování v režimu open access

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena za publikovaný text recenze ve vědeckém recenzovaném

časopise o rozsahu nejméně 5 normostran.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů