Umělecko-výzkumný mentoring 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380UVM1 zkouška 20 32 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 476 až 576 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Dvousemestrální předmět zajišťující kontinuální a soustředěný kontakt doktoranda se školitelem v podobě mentoringu i soustavnou práci doktoranda na svém disertačním projektu a umělecko-výzkumných úkolech. Konkrétní umělecko-výzkumné téma je dáno projektem doktoranda, se kterým je přijat do DSP. V rámci pravidelných setkání jednou měsíčně s doktorandem by měl školitel zejména:

-konzultovat postupné kroky v rámci realizace umělecko-výzkumného projektu (zejména z hlediska metodologie a uměleckého přístupu)

-konzultovat se studentem jeho možnosti co se týče fundraisingu a podávání uměleckých, či umělecko-výzkumných grantů (interních na AMU, i externích) a prezentace výsledků jeho práce v rámci veřejných prezentací či publikací v časopisech, na konferencích apod.

-konzultovat chystanou či probíhající pedagogickou praxi studenta

-hledat pro studenta možnosti participace na zahraničních spolupracích a kolektivních umělecko-výzkumných projektech tuzemských i zahraničních

-rozvíjet a inspirovat umělecké a akademické dovednosti studenta sdílením vlastních zkušeností z pedagogické, umělecké a/nebo vědecké práce

-doporučovat aktuální umělecká díla, umělecko-výzkumné projekty a/nebo texty, užitečné pro studenta s ohledem na zaměření jeho disertačního projektu, a vést o nich se studentem analytické debaty

-konzultovat a korigovat práci na textu disertační práce (četba dosud napsaných částí, editorská pomoc se stylistikou a argumentační jasností textu, kritická reflexe použité metodologie a teoretických konceptů, doporučování vhodné odborné literatury)

Výsledky učení

Absolvent kurzu je schopen soustředěné umělecko-výzkumné práce na svém disertačním projektu; jeho projekt je adekvátně vyvíjen vzhledem k plánovanému postupu a metodologicky veden školitelem. Absolvent prohlubuje své umělecké a umělecko-výzkumné schopnosti a dovednosti, a svůj projekt promýšlí nejen ve vztahu k umělecko-výzkumné metodologii a tématu, ale také řeší financování, propagaci, plánuje veřejné prezentace.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Vychází z konkrétního umělecko-výzkumného úkolu doktoranda.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení atestace je aktivní účast studenta na semináři a konzultacích. Konkrétní úkoly pro daný semestr vycházejí mj. z individuálního studijního plánu, jehož plnění ověřuje vyučující.

Poznámka

Zimní i letní semestr

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů