Výzkum institucionální praxe

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380VIP zkouška 2 16 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 28 až 38 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jakub KUDLÁČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie KRÁLOVÁ, Jakub KUDLÁČ

Obsah

Teoreticko-metodologický předmět zaměřený na různé přístupy a příklady reflexe a výzkumu institucí v oblasti audiovize.

Cílem je zprostředkovat různé úhly pohledu na institucionální prostředí audiovize a seznámit studenty s konkrétními způsoby

a možnostmi výzkumu (např. skrze polostrukturované rozhovory, skrze autoetnografický přístup apod.).

Hlavní témata kurzu:

Teorie produkční kultury: Dialog politické ekonomie a kulturních studií

Samoorganizace audiovize: systémy produkce, sítě, profese a jejich geneze

Prekarizace a nerovnosti v oblasti kreativních profesí

Globalizace a lokální kultury a instituce v oblasti audiovize

Veřejná služba a tvorba v jejím kontextu versus tvorba v kontextu mediálního trhu

Kinematografie institucí (dokumentární a fiktivní filmy zabývající se obrazem institucí – metody a přístupy)

Terénní studium audiovizuální instituce – etika, metody a postupy

Výsledky učení

Student po absolvování předmětu

• vykazuje nadstandardně hluboké a systematické znalosti teorií a konceptů z oblasti výzkumu audiovizuálních

institucí

• umí propojovat praktickou perspektivu tvůrčích profesí v oblasti audiovize s vědecko-výzkumným pohledem

• dokáže se podílet na koncepčním utváření a analyzování procesů v oblasti audiovizuálních institucí

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Havens, Lotz, and Tinic. “Critical Media Industry Studies: A Research Approach” (Communication, Culture & Critique,

2009)

Mayer, Vicki. “Making Media Production Visible” (Blackwell Publishing Ltd., 2013)

Jones, Candace. “Careers in Project Networks: The Case of the Film Industry” (Oxford University Press, 1996)

Výrost Jozef, Slaměník Ivan, Sollárová Eva: Sociální psychologie: Teorie, metody, aplikace (Grada, 2019)

Curtin, Michael. “Thinking Globally: From Media Imperialism to Media Capital” (WIley, 2009)

Curtin, Michael, Sanson, Kevin (eds.). “Precarious Creativity” (University of California Press, 2016)

Králová, Lucie. “Rozumět televizi” (Nakladatelství AMU, 2021)

Hodnoticí metody a kritéria

Závěrečná seminární práce je esejí v rozsahu 4-6 stran, využívající metody a

přístupy vyučované v rámci předmětu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů