Montage (N0211A310005)

Magisterské studium je zaměřeno na zevrubné zvládnutí gramatiky a estetiky filmových výrazových prostředků obrazové i zvukové složky a schopnosti dramaturgického myšlení a kreativního provedení díla v širším společenském kontextu.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský navazující na bakalářský prezenční akademicky zaměřený 3 roky anglicky Katedra střihové skladby

Garant studijního programu

Ivo TRAJKOV

Cíle studia ve studijním programu

Katedra připravuje posluchače pro střihovou skladbu v plném rozsahu audiovizuálních médií s důrazem na soustavné rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností i s ohledem na nové technologie. Učí je využívat analytické metody interpretace audiovizuálních děl i v rozpracovaném stádiu a schopnosti názory prezentovat a argumentačně obhajovat.

Magisterské studium je zaměřeno na zevrubné zvládnutí gramatiky a estetiky filmových výrazových prostředků obrazové i zvukové složky a schopnosti dramaturgického myšlení a kreativního provedení díla v širším společenském kontextu.

Řádné denní studium střihové skladby mistrovské úrovně je tříleté a skládá se ze šesti semestrů.

Výchozí úvahou pro tříleté magisterské studium v anglickém jazyce byl předpoklad, že na FAMU už existuje mezinárodní výuka scénáristiky a režie /CDM/, magisterský stupeň výuky kamery /CIN KK/ i některé přednášky v rámci multimediálního oboru CAS probíhají v Angličtině.

Naplnil se předpoklad, že uchazeči o studium budou mít rozdílné teoretické i praktické zázemí z bakalářského stupně. Tříleté studium je tak koncipováno jako fúze některých předmětů a cvičení z českého BcA. stupně, které doplňuje v podstatě zrcadlově zkopírovaný rozvrh předmětů a praktických cvičení z českého MgA. V době prvního udělení akreditace v roce 2016 bylo dosaženo naplnění dříve chybějícího, funkčního a plně integrovaného mezinárodního studijního programu montáže na FAMU.

Tento krok přinesl dále možnost srovnávání výsledků českého a zahraničního programu, čímž nastartoval pozitivní impulz i pro rozvoj programu v jazyce českém.

Pedagogové jsou téměř identičtí s českým programem KSS MgA.

Počet uchazečů je limitován na 7 podobně jako u českého programu - pro zachování kvality a možnosti tradičně individuálního přístupu při výuce.

Profil absolventa studijního programu

Magisterské studium je určeno vynikajícím posluchačům - absolventům bakalářského stupně uměleckých škol. Absolvent magisterského oboru střihové skladby FAMU je připraven stát se tvůrčím partnerem režiséra schopným kreativního řešení jak dílčích variant obrazové a zvukové skladby, tak i dramaturgie celku s přihlédnutím k charakteru díla, režisérově osobnosti i současným uměleckým i technologickým trendům. Přijímá zodpovědnost za společensko-etické vyznění audiovizuálních děl, která spoluvytváří. Dále je schopen se podílet na formulování a vytváření profesních postupů a standardů oboru. Studium je ukončeno obhajobou absolventské teoretické i praktické práce. Absolvent má právo používat titul magistr umění - MgA.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotví vznikající Akreditační řád AMU: ten stanoví parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenese část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje u mnoha oborů tzv. klauzurní zkouška, tj. prezentace uměleckého výstupu před komisí: principem je komplexní hodnocení znalostí a dovedností studenta získaných v několika dílčích předmětech a uplatněných v kolektivně vznikajícím díle (např. u divadelních oborů). Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty. Studijní plán nevyužívá ekvivalencí.

Studijní plán obsahuje skupiny povinně volitelných předmětů:

Studijní plán obsahuje volitelné předměty:

Specializace:

Obecné informace o přijímacím řízení

http://international.famu.cz/page.php?page=352

How to apply for MONTAGE?

The main condition is to have completed a Bachelor’s Degree in film or a related field. Applicant is expected to have a wealth of experience in film composing and wishes to expand knowledge and skills. Montage is a 3-year follow-up Master’s Program at FAMU.

This is a full-time program taught in English. Applicants are expected to have a keen interest in cinema, literature, fine art and other related fields. Applicants should demonstrate capability of analytical reflection, a sense of image and composition, communication ability and independent thinking.

The admission procedure has two rounds – in the first round, a panel of experts selects the works presented; based on this assessment, selected applicants are invited to the second round in the form of a Skype interview aimed at verifying the applicant’s talent and knowledge more in-depth.

Skype admission interviews will take place approximately in the middle of April. Applicants selected for the second round will be informed about the details regarding the interview in a timely manner.

During the admission procedure, applicants are required to demonstrate their knowledge of the English language at least on the B2 level under the Common European Framework of Reference for Languages.

In order to successfully submit all the

Návaznost na další typy studijních programů

Podmínkou přihlášení je titul BcA. z příbuzných oborů.

Očekáváme uchazeče z filmových škol. Přípustné jsou také umělecké obory jako architektura, multimedia atd. Zároveň první ročník magisterského stupně slouží ke srovnání rozdílné úrovně a zaměření uchazečů. To je zajištěno kombinací některých předmětů a cvičení z českého BcA.

Program MONTAGE je koncipován a koordinován v rámci FAMU a v těsné součinnosti s CDM FI a CIN KK FAMU.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Magisterská státní závěrečná zkouška se skládá z těchto samostatně klasifikovaných částí:

1. Absolventský tvůrčí výkon a jeho obhajoba

2. Písemná diplomová magisterská práce (VŠKP) a její ústní obhajoba

3. Ústní zkouška z historie a teorie filmu

VŠKP se zpravidla skládá ze dvou částí:

1) Absolventský umělecký výkon (spolupráce s CDM FAMU nebo vykopírovaný film)

2) Písemná práce

Státní závěrečná zkouška

1) Obhajoba absolventského uměleckého výkonu

A: příslušné předměty profilujícího základu

Montage workshop 1-6

Final Commission 1-2

Graduation project

B:

Editing cooperation 1

Seminary of Script Editing 1

Fiction Film Editing Practise

Editing cooperation 2

Seminary of Script Editing 2

Documentary Film Editing Practise

Teaching Practice

Final project CDM

2) Obhajoba písemné práce

Theses seminary 1-3

3) Teoretická ústní zkouška část se skládá ze dvou okruhů

A:

Theory of Montage 1

Theory of Montage 2

Seminary to Theory of Montage 1-2

B

Script Editing of a Feature Film 1

Script Editing of a Feature Film 2

Script Editing of a Short Film

Seminary of Script Editing 1-2

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce podrobněji:

Teorie střihové skladby / Theory of Montage

• Počátky filmové teorie (Canudo, Lindsay, Epstein)

• Kritické zhodnocení teorie střihové skladby podle Bazina

• Kritické zhodnocení Kučerovy teorie střihové skladby

• Metzova analýza střihové skladby, syntagmatické kategorie

• Vnitrozáběrová montáž (Bazin, Kracauer a další)

• Teorie médií (McLuhan)

• Teorie komunikace

• Estetika a psychologie filmu (Mitry, Płaźewski)

• Psychologie figury a archetypy (Freud, Jung, Lacan, Metz)

• Film aneb imaginární člověk (Morin)

• Obraz - pohyb, Obraz - čas (Deleuze)

• Teorie montáže ve filmové avantgardě (Brakhage, Kubelka)

Praktická dramaturgie a naratologie / Script Editing

• realita a film (reference, uvěřitelnost atd.) a principy vyjadřování ve filmu

• příběh a prvky, které nezbytně obsahuje; film - pyramida, rozdíly mezi příběhem a způsobem vyprávění příběhu; interpretace - význam, reference, smysl, motiv (a jeho vztah k tématu)

• vypravěč, autor a divák; jejich pozice ve vyprávění a vzájemné vztahy; typy vypravěče podle úhlu pohledu; spolehlivost vypravěče

• děj - vnímání děje synchronické a diachronické, fenomén dějovosti, děj a téma

• čas - čas vyprávění, kategorie uspořádání, trvání, a frekvence, vztah prostoru a času, kontinuita časoprostoru

• příběhové struktury a jejich porovnání; struktura tragédie dle Aristotela; žánr a jeho funkce

• dramatická situace dramatu a její tři roviny

• prolog, epilog, expozice, „hook“(háček), rozdíl mezi prologem a expozicí

• tříaktová struktura, rozdíl mezi „plot point one“, „plot point two“ a dramatickou situací dramatu

• vztah „plot“ (zápletka, děj) a postavy; prvky, které jí tvoří; ostenze

Další studijní povinnosti

Studentům je doporučeno navštěvovat kulturní akce v širším slova smyslu, aby byli schopní skrze svůj rozhled reflektovat současné pohyby ve společnosti a zároveň aby si tříbili svůj cit pro výběr, který je jejich hlavním pracovním nástrojem.

Charakteristika odborné praxe

Student praxi konzultuje se svým vedoucím dílny, za praxi odpovídá školitel, který sepíše závěrečnou zprávu.

Professional internship 1-2

25c/sem 50h praxe

50c/sem 80h praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent Montage získává širší možnost uplatnění v evropském kontextu, a to formou pravidelného tvůrčího setkávání během studia a srovnávání se se špičkovými zahraničními institucemi v oboru.

Jak pedagogové, tak i studenti svou tvorbou prokazují, že patří ke špičce toho, co se v dané profesi v Evropě odehrává: autorsky spolupracují na filmech, které se promítají na největších festivalech - v Cannes, Karlových Varech, Berlinale, Dubaji, IDFA Amsterdam, Annecy, TIFF Toronto atd.

Na přelomu tisíciletí se o tom filmařům studujícím a pracujícím v Česku jen zdálo. Rádi bychom pokračovali v trendu plnohodnotného zapojení do mezinárodního dění tvorbou špičkových filmů.

Naši pedagogové dostali několik pozvánek na krátkodobou výuku v Německu, Polsku, Litvě, Lotyšsku, na Slovensku, na několika místech na Balkáně a v Turecku.

Absolvent střihové skladby Jarosław Kamiński v roce 2018 habilitoval na FAMU a zároveň ho v témže roce Evropská filmová akademie zvolila nejlepším střihačem Evropy. Studenti programu Montage se s ním mohou potkat dvakrát ročně během týdenního společného setkání European Editing Masterclass.

Absolvent magisterského oboru střihové skladby FAMU je připraven stát se tvůrčím partnerem režiséra schopným kreativního řešení jak dílčích variant obrazové a zvukové skladby, tak i dramaturgie celku s přihlédnutím k charakteru díla, režisérově osobnosti i současným uměleckým i technologickým trendům. Přijímá zodpovědnost za společensko-etické vyznění audiovizuálních děl, která spoluvytváří. Dále je schopen se podílet na formulování a vytváření profesních postupů a standardů oboru. Studium je ukončeno obhajobou absolventské teoretické i praktické práce. Absolvent má právo používat titul magistr umění - MgA.

Specializace celé katedry na kvalitní výuku předmětů v anglickém jazyce odlišuje FAMU svou úzkou a cílenou profilovaností od dalších škol ve střední Evropě, které se věnují skladbě v audiovizi.

Studium Montage na FAMU tak nabízí absolventům solidní možnost uplatnění v mezinárodním měřítku.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
13. 3. 2020 13. 3. 2030

Studijní plány programu