Animovaná tvorba (B0211A310006)

V souladu se zaměřením celé FAMU Katedra animované tvorby vychází ze základního koncepčního a estetického názoru, že animovaný film je jedním z druhů dramatického umění. Tím se odlišuje od škol, kde je animovaný film chápán jako forma kinetického výtvarného umění, které je čistě oborem výtvarnosti.

V bakalářském stupni je pak animace základní a nejdůležitější disciplinou animovaného filmu, přičemž nezáleží na tom, je-li vytvářena ručně (analogově) nebo pomocí počítačů a dalších technických prostředků (digitálně). Katedra připravuje posluchače na samostatnou tvůrčí činnost. Studenti se seznámí se všemi hlavními užívanými animačními technologiemi, jak manuálními, tak digitálními (počítačovými), animačními a grafickými softwary, se základy scenáristiky a režie animovaného filmu. Důraz je kladen i na teoretickou přípravu a studium historie animovaného filmu i dějiny světové kinematografie.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
bakalářský prezenční akademicky zaměřený 3 roky česky Katedra animované tvorby

Garant studijního programu

Jiří KUBÍČEK

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je získat a prokázat schopnost „herectví“ s neživým materiálem, ovládnout umění animace, ovládnout základní animační a grafické softwary (Toon Boom Harmony, Toon Boom Storyboard, TV Paint, Maya, After Effects, Photoshop, Dragonframe, Premiere), získat a prokázat schopnost vytvářet vlastní umělecká animovaná díla, která nejsou metrážově a technologicky příliš náročná, získat výtvarné schopnosti na profesionální úrovni, získat a prokázat scenáristické schopnosti krátkých filmů včetně vytváření storyboardů, storyboardmatiků a animatiků, dobře se orientovat v problematice počítačové animace, dobře se orientovat v problematice počítačové grafiky, získat a prokázat teoretické i praktické znalosti z oblasti animovaného filmu, dobře se orientovat v historii animovaného filmu, dobře se orientovat v oborech spojených s animací (střih, kamera, zvuk), získat a prokázat schopnost analýzy uměleckého díla a schopnost teoretického zpracování odborné problematiky.

Profil absolventa studijního programu

Bakalářské studium je koncipováno jako univerzální vysokoškolská příprava budoucích samostatných tvůrčích pracovníků v oblasti animovaného filmu a v příbuzných oborech (výtvarná tvorba, počítačové hry, reklama, apod.). Absolventa tohoto stupně lze charakterizovat jako začínajícícho umělce, či pokročilého uměleckého řemeslníka v tomto kinematografickém oboru a oborech příbuzných. Absolvent bakalářského stupně je natolik teoreticky i prakticky vzdělán, že může pracovat jako režisér „malých forem“, samostatný animátor nebo zastávat jakoukoli asistentskou funkci v profesionálním studiu animovaných filmů či příbuzných pracovištích. Díky nabytým teoretickým znalostem a po zkušenostech získaných v praxi se u něho předpokládá dynamický profesionální rozvoj a růst.

Odborné znalosti

Absolvent bakalářského studia

-se velmi dobře orientuje v historii českého i světového animovaného filmu,

-má pokročilé znalosti z teorie animovaného filmu,

-má základní znalosti z oblasti digitální techniky,

-má základní znalosti z hudební teorie,

-má středně pokročilé znalosti z teorie střihové skladby,

-má středně pokročilé znalosti z teorie zvukové tvorby

-má středně pokročilé znalosti z rozboru uměleckého díla.

Odborné dovednosti

Absolvent bakalářského studia

-dokáže hrát s neživým materiálem, ovládá umění animace,

-pokročile ovládá animační a grafické softwary (Toon Boom Harmony, Toon Boom Storyboard, TV Paint, Maya, After Effects, Photoshop, Dragonframe, Premiere),

dokáže vytvářet scénáře, storyboardy, storyboardmatiky a animatiky animovaných filmů nebo příbuzných děl,

-dokáže vytvářet (režie) vlastní animovaná i jiná díla, která nejsou metrážově a technologicky příliš náročná,

-dokáže vytvářet vlastní užitá výtvarná díla (výtvarné návrhy pro animovaný film, ilustrace, propagační grafika, apod.) na profesionální úrovni,

-dokáže vytvářet počítačovou grafiku,

-je schopen animovat profesionální animované filmy,

-je schopen asistovat v profesionálních studiích animovaného filmů nebo na příbuzných pracovištích,

-je schopen vytvářet počítačovou grafiku,

-je schopen vytvářet storyboardy v profesionálních studiích animovaného filmu,

-je schopen vytvářet analýzy animovaných filmů,

-je schopen svoje poznatky formulovat písemnou formou

-je schopen prezentovat a obhájit svůj projekt na domácím i zahraničním pitching fóru.

Obecné způsobilosti

Absolvent bakalářského studia

-mluví plynně anglicky,

-ovládá slovem i písmem další jazyk,

-dokáže smysluplně a efektivně pracovat v tvůrčí pracovní skupině,

-dokáže efektivně řídit menší pracovní kolektiv,

-umí přijmout odpovědnost za řízení pracovního kolektivu, s nímž spolupracuje na tvorbě uměleckého díla.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: určuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty. Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje u mnoha oborů tzv. klauzurní zkouška, tj. prezentace uměleckého výstupu před komisí: principem je komplexní hodnocení znalostí a dovedností studenta získaných v několika dílčích předmětech a uplatněných v kolektivně vznikajícím díle (např. u divadelních oborů). Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Vzhledem k tomu, že animovaný film má přesahy i do dalších kinematografických oborů zastoupených na FAMU příslušnými katedrami, je potřebné, aby si studenti katedry animované tvorby doplnili znalosti i z dalších disciplin jako je hraný film, scenáristika, estetika, apod. Filmová řeč je předmětem katedry režie a zabývá se různými postupy filmového vyprávění příběhu. Možnosti animace 2 jsou povinným předmětem katedry animace a studentům se doporučuje absolvovat i Možnosti animace 1, které jsou určeny i pro ostatní katedry AMU. Projekce a dialogy zabezpečují všem studentům FAMU pravidelné projekce novinek světové kinematografie, i animované. Realizace estetických kategorií ve filmu rozšiřují znalosti studentů o filmové estetice. Intermediální tvorba je jedním z nových kinematografických výrazových prostředků, které se obzvláště dobře uplatňují i v animaci.

Po studentovi katedry animace je vyžadováno, aby se seznámil s dějinami uměleckých druhů, které vstupují do média animovaného filmu. Divadlo je “matkou” všech dramatických umění a katedra animace chápe animovaný film jako jeden z druhů dramatického umění. Literatura je jedním z důležitých médií, která vstupují do média animovaného filmu. Výtvarné umění je jedním ze základních uměleckých oborů, na němž je založen animovaný film.

Obecné informace o přijímacím řízení

Kreativita,‌ ‌výtvarné‌ ‌nadání,‌ ‌smysl‌ ‌pro‌ ‌tempo‌ ‌a‌ ‌rytmus,‌ ‌dramatický‌ ‌talent.‌ ‌Z‌ ‌osobních‌ ‌vlastností‌ ‌je‌ ‌důležitý‌ ‌zejména‌ ‌smysl‌ ‌pro‌ ‌týmovou‌ ‌práci,‌ ‌samostatnost‌ ‌v‌ ‌rozhodování‌ ‌a‌ ‌trpělivost.‌ ‌

Pro‌ ‌přijetí‌ ‌je‌ ‌nutné,‌ ‌aby‌ ‌měl‌ ‌uchazeč‌ ‌rozsáhlé‌ ‌znalosti‌ ‌z‌ ‌oblasti‌ ‌umění‌ ‌a‌ ‌kultury‌ ‌a‌ ‌základní‌ ‌znalosti‌ ‌z‌ ‌historie‌ ‌a‌ ‌teorie‌ ‌animovaného‌ ‌filmu‌ ‌a‌ ‌určitou‌ ‌orientaci‌ ‌ve‌ ‌filmových‌ ‌a‌ ‌digitálních‌ ‌technologiích.‌ ‌

U‌ ‌zahraničních‌ ‌studentů‌ ‌je‌ ‌nutná‌ ‌znalost‌ ‌českého‌ ‌jazyka.‌ ‌K‌ ‌přihlášce‌ ‌ke‌ ‌studiu‌ ‌je‌ ‌nutné‌ ‌dodat‌ ‌certifikát‌ ‌z‌ ‌českého‌ ‌jazyka‌ ‌B1‌ ‌podle‌ ‌CEFRL.‌

Povinné‌ ‌práce‌ ‌k přijímacímu‌ ‌řízení‌ ‌

-Uchazeč‌ ‌předloží‌ ‌rozbor‌ ‌libovolného‌ ‌animovaného‌ ‌filmu‌ ‌(písemná‌ ‌práce),‌ ‌

-Uchazeč‌ ‌předloží‌ ‌vlastní‌ ‌původní‌ ‌námět‌ ‌na‌ ‌animovaný‌ ‌film‌ ‌(písemná‌ ‌práce),‌ ‌

-Uchazeč‌ ‌předloží‌ ‌vlastní‌ ‌výtvarné‌ ‌práce,‌ ‌

-Uchazeč‌ ‌předloží‌ ‌vlastní‌ ‌animaci‌ ‌vytvořenou‌ ‌jakoukoli‌ ‌technikou‌ ‌a‌ ‌v‌ ‌jakékoli‌ ‌délce‌ ‌(přípustné‌ ‌jsou‌ ‌i‌ ‌flipbooky,‌ ‌sketchbooky‌ ‌apod.),‌ ‌

-autorské‌ ‌prohlášení‌ ‌

Přijímací‌ ‌řízení‌ ‌se‌ ‌stává‌ ‌ze‌ ‌3‌ ‌kol.‌ ‌Každé‌ ‌kolo‌ ‌je‌ ‌vyřazovací:‌ ‌

1.‌ ‌V‌ ‌1.‌ ‌kole‌ ‌komise‌ ‌posoudí‌ ‌zaslané‌ ‌povinné‌ ‌práce,‌ ‌tj.‌ ‌rozbor‌ ‌animovaného‌ ‌filmu,‌ ‌námět‌ ‌na‌ ‌animovaný‌ ‌film,‌ ‌animaci‌ ‌a‌ ‌výtvarné‌ ‌práce,‌ ‌a‌ ‌na‌ ‌základě‌ ‌hodnocení‌ ‌formou‌ ‌bodování‌ ‌nedoporučí‌ ‌k‌ ‌přijetí‌ ‌uchazeče,‌ ‌kteří‌ ‌neprokázali‌ ‌dostatečnou‌ ‌míru‌ ‌schopnosti‌ ‌analyzovat‌ ‌animované‌ ‌dílo,‌ ‌nedokázali‌ ‌vyvinout‌ ‌funkční‌ ‌námět‌ ‌a‌ ‌neprokázali‌ ‌kresebné‌ ‌dovedností‌ ‌a‌ ‌výtvarné‌ ‌kvality.‌ ‌

2.‌ ‌Pozvaní‌ ‌uchazeči‌ ‌se‌ ‌podrobí‌ ‌těmto‌ ‌disciplinám:‌ ‌

▪prověření‌ ‌všeobecných‌ ‌kulturních‌ ‌znalostí‌ ‌

▪kresba‌ ‌živého‌ ‌modelu -‌ ‌uchazeči‌ ‌jím‌ ‌prokazují‌ ‌svůj‌ ‌výtvarný‌ ‌cit,‌ ‌smysl‌ ‌pro‌ ‌kompozici‌ ‌a‌ ‌schopnost‌ ‌zachytit‌ ‌pohyb‌ ‌kresbou.‌ ‌

▪storyboard‌ ‌-‌ ‌uchazečům‌ ‌je‌ ‌zadáno‌ ‌téma,‌ ‌které‌ ‌musí‌ ‌rozvinout‌ ‌do‌ ‌obrázkového‌ ‌scénáře.‌ ‌

Uchazeči‌ ‌prokazují‌ ‌svou‌ ‌schopnost‌ ‌srozumitelně‌ ‌a‌ ‌jasně‌ ‌komunikovat‌ ‌s‌ ‌pomocí‌ ‌visuálních‌ ‌prostředků‌ ‌a‌ ‌svébytně‌ ‌pojmout‌ ‌a‌ ‌zpracovat‌ ‌zadané‌ ‌téma‌ ‌

3.‌ ‌Do‌ ‌3.‌ ‌kola‌ ‌postupují‌ ‌ti‌ ‌uchazeči,‌ ‌kteří‌ ‌splnili‌ ‌bodový‌ ‌limit‌ ‌pro‌ ‌postup‌ ‌z‌ ‌druhého‌ ‌kola.‌ ‌V‌ ‌ústním‌ ‌pohovoru‌ ‌o‌ ‌zaslaných‌ ‌i‌ ‌během‌ ‌přijímacích‌ ‌zkoušek‌ ‌vytvořených‌ ‌prací,‌ ‌prověří‌ ‌komise‌ ‌uchazečovu‌ ‌osobnost,‌ ‌jeho‌ ‌vědomosti,‌ ‌znalosti,‌ ‌předpoklady‌ ‌pro‌ ‌studium‌ ‌zvoleného‌ ‌oboru‌ ‌a‌ ‌komunikační‌ ‌schopnosti.‌ ‌

Návaznost na další typy studijních programů

Tento studijní program je určen především pro absolventy - maturanty středních výtvarných škol, středních uměleckých i technických škol, na nichž se vyučuje animace a pro absolventy gymnázií, kteří mají prokazatelně výtvarný talent nebo vzdělání. Na bakalářský studijní program navazuje magisterský studijní program - Animovaná tvorba.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Součástmi SZZ jsou:

  1. obhajoba praktické práce – Bakalářského filmu
  2. obhajoba teoretické diplomové práce
  3. otázka z Dějin animovaného filmu
  4. Obhajoba Bakalářského filmu

Obhajobě předchází projekce Bakalářského filmu, která je veřejná a zúčastní se jí všichni členové komise pro SZZ. Samotná obhajoba začíná přečtením posudku vedoucího pedagoga Bakalářského filmu a následně posudku oponenta, k nimž se student vyjadřuje v diskusi se všemi členy komise SZZ (15 minut)

Související předměty:

Literární scénář 1,2, Vizuální vyjadřování 1-6, Režie animovaného filmu 1-3, Kreslená animace 1-4, Digitální animace 1-6, Seminář Obrázkový technický scénář, 3D animace – režie a tvorba, Stop-motion animace plošná, Stop-motion animace prostorová, Bakalářský film 3 - realizace

  1. Obhajoba teoretické diplomové práce

Student při obhajobě reaguje zejména na posudek oponenta, ale i na podněty vyplývající ze zprávy vedoucího diplomové práce. Dále zodpovídá otázky, které jsou položeny členy komise pro SZZ. Student obhajobou prokazuje hluboké teoretické znalosti z problematiky, kterou si zvolil jako téma své teoretické práce. (15 minut)

Související předměty:

Teorie animované tvorby 1, Teorie animované tvorby 2.

  1. Otázky z Dějin animovaného filmu

Losují se 2 otázky (jedna z dějin českého a druhá z dějin světového animovaného filmu) ze zveřejněného seznamu otázek a student má na přípravu jejich zodpovězení 30 minut. Dále musí reagovat na doplňující dotazy členů komise a uspokojivě je zodpovědět. Touto oborovou zkouškou student prokazuje znalost historie animovaného filmu. (10 minut)

Související předměty:

Dějiny animovaného filmu 1, Dějiny animovaného filmu 2

Další studijní povinnosti

Od studentů je požadováno, aby chodili do kina a sledovali současnou animovanou tvorbu. Samozřejmým požadavkem je navštěvování výstav a sledování současného výtvarného umění. Četba literatury, obzvláště dětské, která může být zdrojem námětů pro animované filmy.

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolventi bakalářského studia katedry animované tvorby jsou dobří animátoři a výtvarníci. Mohou se dobře uplatnit, a také se uplatňují, jako animátoři v profesionálních studiích, protože animátorů je v současné době nedostatek. Vzhledem k tomu, že jsou i talentovaní a zkušení výtvarníci, možnost jejich uplatnění se podstatně rozšiřuje do všech oborů, které vyžadují výtvarné vzdělání a výtvarnou kreativitu. Další oblastí, kde se absolventi dobře uplatňují je výroba a tvorba počítačových her, protože většina z nich je postavena právě na animaci. Absolventi bakalářského studia mají za sebou i tvorbu vlastních autorských filmů, a ti nejlepší z nich se prosazují i vlastní profesionální tvorbou.

Výběr profesí, v nichž se mohou absolventi uplatnit:

Režisér krátkého animovaného filmu,

Animátor v jakékoli animační technologii

Lay-out man

Výtvarník animovaného filmu

Ilustrátor

Propagační grafik

Game designer

Storyboardista

A další…

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
7. 4. 2020 6. 4. 2030

Studijní plány programu