Skladba (N0215A310018)

Od akademického roku 2022/2023.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský navazující na bakalářský prezenční akademicky zaměřený 2 roky česky Katedra skladby

Garant studijního programu

Hanuš BARTOŇ

Cíle studia ve studijním programu

Studium programu Skladba v magisterském stupni je zaměřeno zejména na podporu utváření individuality studentů, formování osobitého uměleckého stylu a názorů. Důraz je položen na pochopení současné situace oboru a vlastního postavení v něm. Technická cvičení jsou oproti bakalářskému stupni úžeji zaměřena na konkrétní řešení osobitých tvůrčích záměrů studentů. Skupiny povinně volitelných předmětů pak umožňují studentům individuální profilaci napříč třemi základními okruhy: kompozice pro akustické nástroje, elektroakustická hudba, filmová hudba a jejich vzájemné průniky, které jsou současnému stavu oboru vlastní. S tím souvisí i další prohlubování vzdělání v oblasti práce s moderními technologiemi v různých fázích skladatelské činnosti. Dále se prohlubuje teoretické vzdělání a schopnost studentů využít vědomostí při kritické reflexi umělecké praxe.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Skladba je osobitou tvůrčí individualitou. S přehledem se orientuje v současném hudebním dění a je schopen samostatné kompoziční práce. Jeho tvorba má vyhraněné a stylově osobité znaky. Pohotovost, technická jistota, zodpovědnost v odevzdání práce, orientace v aktuálních proudech současné hudby, jakož i schopnost vidět je v širších historických a kulturních souvislostech jej předurčuje k profesionálnímu působení v oblasti soudobé hudby, ale i v celé řadě příbuzných oblastí.

Odborné znalosti

Absolvent studijního programu se orientuje v širokém spektru současné hudební tvorby a tvůrčím způsobem na ně reaguje. Orientuje se v hudebním a obecně kulturním provozu a je schopen se na něm aktivně podílet.

Je schopen vysoce relevantní argumentace ve vztahu k aktuálně probíhajícím hudebně teoretickým a tvůrčím diskurzům.

Absolvent studijního programu se základním způsobem orientuje v oblasti autorského práva, finanční gramotnosti a grantové politiky.

Odborné dovednosti

Absolvent studijního programu je schopen samostatné kompoziční práce, jeho tvorba má vyhraněné a stylově osobité znaky. Dokáže samostatně a tvůrčím způsobem pracovat s moderními technologiemi včetně programů pro práci se zvukem, vytvořit notograficky profesionální a stylově odpovídající grafickou podobu partitury. Ovládá notační software. Je schopen týmové spolupráce a být jejím iniciátorem, jako např. při produkci hudebních performancí, vzniku interdisciplinárních děl apod.

Obecné způsobilosti

Absolvent studijního programu má systematické analytické a procesní dovednosti a schopnost samostatně a soustavně se jimi řídit. Prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě na soustavné budoucí vzdělávání s ohledem na udržitelnou profesní dráhu. Používá různé technické prostředky ve vlastní hudební tvorbě a využívá je pro propagaci svého profesního profilu. Působí jako sebejistá a důvěryhodná osobnost a efektivně komunikuje. K odborné komunikaci a prezentaci je schopen používat současné informační technologie.

Studenti mají také možnost vykonat kdykoli během studia Státní zkoušku z pedagogické způsobilosti. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Psychologie a Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: ten stanovuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty.

Studijní plán obsahuje tyto skupiny povinně volitelných předmětů:

Povinně volitelné předměty A – Orchestrace: Instrumentace II.1, 2, Instrumentace filmové hudby 1, 2. Student musí během studia získat z této skupiny povinně volitelných předmětů minimálně 6 kreditů.

Povinně volitelné předměty A – Kompoziční techniky: Pokročilé techniky současné kompozice 1, 2, Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1, 2. Student musí během studia získat z této skupiny povinně volitelných předmětů minimálně 6 kreditů.

Povinně volitelné předměty B – Odborné předměty pro program Skladba: Historické kompoziční studie 7–10, Česká hudba 1918-1989 1 a 2, Historicky poučená interpretace 1 a 2, Hudební dramaturgie 1 a 2, Hudební kritika a popularizace hudby 1 a 2, Základy dirigování 1 a 2, Notografický seminář, Improvizace a performance, Klavírní praxe, Interpretační praxe, Specializovaná sluchová analýza pro skladbu, Studio N, Úvod do programování MAX, Základy praxe ve studiu. Student musí během studia získat z této skupiny povinně volitelných předmětů minimálně 10 kreditů. Tyto kredity také může získat absolvováním Povinně volitelných předmětů A – Orchestrace / Kompoziční techniky nad rámec povinných 6 kreditů.

Studijní plán obsahuje volitelné předměty: Katedra skladby vypisuje v průběhu roku, dle potřeby, modulovou výuku. Ta sestává z tvůrčích dílen (např. v Poněšicích), přednášek doktorandů a pedagogů týkajících se jejich uměleckého výzkumu a výuky hostů. Dále vypisuje blokové školení v oblasti autorského práva a finanční gramotnosti OSVČ zajištěné odborníky z právního a finančního sektoru a rovněž pedagogy katedry garantujícími praktické zakotvení daných znalostí z vlastní tvůrčí praxe. Dalšími volitelnými předměty jsou: Pedagogika, Psychologie, Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk, Pohybová a relaxační výchova a další volitelné předměty z nabídky AMU. Student musí během studia získat z volitelných předmětů minimálně 16 kreditů.

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení je rozděleno do dvou kol: korespondenčního a prezenčního. V korespondenčním kole musí uchazeč prokázat soustavnost a profesionální úroveň své skladatelské práce. V prezenčním kole je uchazeč, kromě vlastní talentové zkoušky, podroben prověření technických znalostí, schopností a předpokladů na úrovni absolventa bakalářského studia programu Skladba na HAMU. Uchazeči předloží odpovídající výstupy z předchozího studia, nebo vypracují krátké studie z oblasti historických i novodobých skladebných technik a elektroakustické hudby. V průběhu motivační diskuze s přijímací komisí je také prověřena úroveň jejich znalostí v teoretické rovině a celkový kulturně-historický přehled.

Struktura přijímacího řízení:

 1. kolo – korespondenčně

Uchazeč/ka o bakalářské studium je povinen/na do 7 pracovních dnů po stanoveném termínu pro podání přihlášky ke studiu zaslat v elektronické podobě na e-mail prijimacky_k.skladby@hamu.cz skladatelské portfolio za poslední 3 roky, a to včetně výběru reprezentativních partitur v elektronické podobě (.pdf) a případných nahrávek (.wav, .mp3) či funkčních internetových odkazů na ně. V případě dotazů či jiných nejasností ohledně požadovaných podkladů je možné kontaktovat odpovědné pracovníky Katedry skladby na e-mail sekretariat.k101@hamu.cz.

Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno. V případě rozhodnutí „uspěl“ bude uchazeč katedrou pozván k prezenční části přijímacího řízení.

Podklady zaslané po termínu nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Nedodání podkladů nejpozději do stanoveného termínu bude považováno za nesplnění podmínek 1. kola a přijímací řízení bude ukončeno.

 1. kolo – prezenčně

Toto kolo bude probíhat podle počtu přihlášených uchazečů v jednom nebo ve dvou po sobě následujících dnech. Skládá se ze dvou částí – praktické a ústní. Bodové hodnocení průběhu obou částí proběhne po skončení druhé části.

 1. část – praktická

Prověření znalostí, schopností a předpokladů na úrovni absolventa bakalářského studia programu Skladba na HAMU dle následujícího zadání:

 1. Vypracování krátkých studií z historických kompozičních slohů (G. P. da Palestrina, J. S. Bach) a dodekafonie (řada, quaternion a dodekafonická invence z tohoto materiálu ve stylu Druhé vídeňské školy).

2) Vypracování krátké zvukové kompozice (cca 1 minuta) na vlastním počítači, nebo v laboratoři EA hudby katedry skladby (ProTools, Cubase, Reaper, resp. další platformy dle individuální domluvy) ze zvukového materiálu, který dostane uchazeč k dispozici. Technické parametry pro práci lze na požádání upřesnit.

Uchazeč může předem (v elektronické podobě) zaslat materiály k písemné části prezenčního řízení, nebo je vypracovat v prostorách HAMU s využitím technického zařízení katedry v den konání přijímací zkoušky. Komise materiály vyhodnotí a na jejich základě uzná či neuzná jednotlivé body (1–2) písemné části prezenčního řízení za splněné.

 1. část – ústní
 2. Předložení souboru skladeb zkomponovaných v posledních třech letech.
 3. Předložení hudebně teoretické studie (cca 20 stran, může to být bakalářská písemná doplňková práce).

Přijímací komise povede s uchazečem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek týkajících se kompozičních, hudebně teoretických disciplín a celkového hudebně-historického rozhledu. Délka prezentace uchazeče by neměla přesáhnout 30 minut (včetně představení a komentáře ke skladbám), celková délka prezentace a pohovoru nepřesáhne 60 min.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou, která zohledňuje: posouzení výrazného kompozičního talentu, rozvinuté všeobecné hudební schopnosti, přesvědčivé zvládnutí skladatelských technik, hluboké znalosti hudebně-teoretických disciplín a všeobecný kulturní přehled, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského studia oboru skladba na HAMU.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro studijní program Skladba.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Návaznost na další typy studijních programů

Navazující magisterský program Skladba na HAMU obsahově navazuje na tříleté bakalářské studium programu Skladba na HAMU, absolvování tohoto bakalářského programu však není stanoveno jako prerekvizita. V ČR neexistuje ekvivalentní bakalářský studijní program na jiné VŠ, a proto jsou technické znalosti, schopnosti a předpoklady na úrovni absolventa bakalářského studia programu Skladba na HAMU prověřovány během přijímacího řízení.

Absolventi navazujícího magisterského programu Skladba mají možnost se přihlásit do doktorského programu Skladba a teorie skladby na HAMU nebo dalších příbuzných programů na ostatních fakultách AMU v Praze či na jiných uměleckých školách v České republice i v zahraničí.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

VŠKP sestává ze dvou částí:

 1. Kompoziční část, která svou náročností a rozsahem (orientačně 15–20 minut) odpovídá závažné skladbě pro symfonický orchestr. Může však jít i o jiné obsazení, např. závažná skladba pro velký komorní ansámbl, koncertantní dílo, skladba s účastí vokální složky, dílo podporované digitální technikou apod. či soubor takových děl. Konkrétní zadání, skladebná technika, obsazení a další specifika stanovuje katedra individuálně s přihlédnutím k zaměření studenta.
 2. Písemná teoretická část, která tvoří nedílný a důležitý doplněk kompoziční části diplomního úkolu a zpravidla s ním obsahově souvisí. Její minimální rozsah je 40 normostran textu.

Státní závěrečná zkouška sestává ze tří částí:

 1. Obhajoba kompoziční části diplomního úkolu. Hlavním kritériem je umělecká a kompozičně technická úroveň předložených skladeb. Doplňujícím kritériem je grafická a informačně sdělovací úroveň předložené partitury, jakož i schopnost obhájit své tvůrčí záměry, fundovaně diskutovat a polemizovat.

Příslušné předměty profilujícího základu: Skladba, Instrumentace II., Instrumentace filmové hudby, Pokročilé techniky současné kompozice, Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics, Seminář skladby, Diplomní seminář II.

 1. Obhajoba písemné teoretické části diplomního úkolu. Hodnotí se šíře a hloubka rešerše daného problému, schopnost formulovat vlastní závěry, orientace ve zvoleném tématu jak v domácím, tak mezinárodním kontextu, vlastní přínos k tématu a podíl odjinud nepřejatých myšlenek a závěrů v textu, jakož i schopnost obhájit své teoretické postuláty, fundovaně diskutovat a polemizovat.
 2. Teoretická ústní zkouška. Během zkoušky jsou položeny 2 otázky – první z tematických okruhů vycházejících z probrané látky předmětu Teorie skladby, druhá vztahující tuto látku ke kontextu diplomního úkolu, zvláště k jeho teoretické písemné části.

Příslušné předměty profilující základu: Teorie skladby, Skladba, Diplomní seminář II.

Tematické okruhy teoretické ústní zkoušky, např.:

Kompoziční práce s náhodou

Neteleologické formy

Alikvotní řada jako východisko kompoziční metody

Percepční omezení posluchače

Další studijní povinnosti

Účast na akcích pořádaných katedrou, zejména na koncertech a dalších vystoupeních. Soustavný zájem o dění v oblasti soudobé hudby a aktivní vyhledávání nových poznatků.

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolventi magisterského stupně programu Skladba nalézají uplatnění v celé řadě pracovních pozic. Kromě svobodného povolání (autonomní tvorba na objednávku, práce pro divadlo, rozhlas, film a televizi) také v oblasti redakční, producentské, dramaturgické (nakladatelství, vydavatelství, rozhlas, televize, orchestry a festivaly). Za předpokladu vykonání Státní zkoušky z pedagogické způsobilosti mohou působit v oblasti pedagogické (základní, střední stupeň vzdělávání – ZUŠ, konzervatoře, hudební gymnázia, či působení na VŠ).

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
26. 3. 2021 26. 3. 2031

Studijní plány programu