Dirigování (N0215A310033)

Od akademického roku 2022/2023.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský navazující na bakalářský prezenční akademicky zaměřený 2 roky česky Katedra dirigování

Garant studijního programu

Irvin VENYŠ

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované hudební umělce s vysokým stupněm dovedností v oblasti dirigování a dramaturgie repertoáru různých hudebních těles. Magisterský program prohlubuje učivo studované v bakalářském programu. Důraz je kladen na získání dalších praktických zkušeností při práci s hudebními tělesy, rozvíjení a systematizaci teoretických znalostí a praktických dovedností studentů především v oblasti orchestrálního a operního repertoáru. Studium je zaměřeno na zvládnutí širokého okruhu repertoáru nejvyšší možné přednesové náročnosti, rozvíjení individuálního tvůrčího přístupu a schopnosti kritické sebereflexe.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent je schopen samostatně a tvořivě koncipovat hudební dílo, zprostředkovat svou představu interpretům, podpořit ji argumenty a adekvátně ji realizovat na veřejném koncertě.

Vystupuje jako všestranně vyspělá umělecká osobnost schopná suverénního, originálního a přesvědčivého projevu. Dokáže samostatně, cílevědomě a efektivně plánovat a strukturovat vlastní práci, a zároveň podpořit tvůrčí proces u ostatních účinkujících.

Odborné znalosti

Absolvent studijního programu Dirigování

Disponuje znalostí hudebních stylů a kultivovaným a kritickým porozuměním souvisejících uměleckých tradic.

Orientuje se v problematice různých stylů a způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je teoreticky popsat.

Má kvalitní znalosti v oblasti historického kontextu a dějinného vývoje symfonické hudby, opery a jiných vokálních žánrů hudebního divadla.

Má rozsáhlé znalosti o teoretických a historických souvislostech, v nichž se opera praktikuje a prezentuje.

Zná dokonale hudební text studovaného díla a je schopen dirigovat u klavíru inspirativně studovaný materiál.

Odborné dovednosti

Absolvent studijního programu Dirigování

Má řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru a různým stylům a dokáže si vytvořit ideální zvukovou představu při čtení notového textu.

Na vysoké úrovni ovládá efektivní a odborně vhodnou techniku pro dirigování orchestru a vedení zkoušek.

Chápe terminologii, jednotlivé fáze nácviku opery a dokáže se zorientovat v celkové problematice fungování operního domu.

Dokáže rozhodnout o obsazení orchestru i sboru s ohledem na stylové období prováděné skladby a prostředí, ve kterém bude skladba provozována.

Dokáže zvolit vhodnou psychologickou taktiku při jednání s kolektivem a prosadit jasnou hudební představu připravované skladby.

Obecné způsobilosti

Absolvent studijního programu Dirigování

Je schopen integrovat znalosti získané z různých kontextů a perspektiv.

Je schopen nastudovat a provést na veřejném koncertě určený repertoár na vysoké úrovni, odpovídající jeho předpokladům, kvalitě sdělnosti manuální techniky i schopnosti sdělit orchestru interpretační záměr, a tak zdůvodnit svůj interpretační názor v příslušných kontextech.

Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační a komunikační dovednosti.

Rozpoznává vzájemné vztahy mezi teorií a praxí a používá tyto znalosti k podpoře a posílení vlastního uměleckého vývoje.

Má pozitivní postoj a ochotně se zapojuje do trvalého (celoživotního) osobního a profesního rozvoje.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: ten stanovuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty.

Studijní plán obsahuje volitelné předměty: Pedagogika, Psychologie, Didaktika/ Vyučovatelská praxe dirigování, Organizace a struktura hudebního provozu, Pohybová a relaxační výchova a další volitelné předměty z nabídky AMU. Student musí z volitelných předmětů získat minimálně 10 kreditů.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro navazující magisterský studijní program Dirigování je organizováno přijímací řízení, které probíhá prezenční formou, tzv. talentovou zkouškou.

Uchazeč přiloží k přihlášce o studium programový list sborových a symfonických skladeb a operních titulů nastudovaných, případně provedených během bakalářských studií a audiovizuální záznam ze zkoušky s orchestrem a veřejného provedení v délce minimálně 15 minut.

Pro studijní program Dirigování jsou pro každý akademický rok vypisovány přesné podmínky talentové zkoušky, konkrétní program, který je volen tak, aby měl uchazeč možnost prokázat své mimořádné předpoklady pro magisterské studium.

Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studium na HAMU.

Talentová zkouška se skládá z několika částí. Jedná se o ukázku práce se zpěváky u klavíru, dále o ukázku dirigování s klavírním doprovodem a o ukázku hry klavírního výtahu předem definovaného klavírního díla. Poslední částí talentové zkoušky je pohovor s uchazečem/čkou, v němž uchazeč/ka prokáže svůj hudební a všeobecně kulturní rozhled a úroveň teoretických znalostí.

Všechny části talentové zkoušky probíhají prezenční formou před zkušební komisí. Zkušební komise má právo určit, které z požadovaných ukázek nebo skladeb uchazeč/ka přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé ukázky nebo skladby kdykoliv přerušit.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje hodnocení a posouzení míry talentu při dirigování repertoáru, při práci se zpěvákem, úroveň klavírní zručnosti a úroveň všeobecného kulturního rozhledu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení poslední části talentové zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro studijní program Dirigování.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Návaznost na další typy studijních programů

Tento program navazuje na bakalářský studijní program Dirigování. Absolventi navazujícího magisterského programu mají možnost se přihlásit do doktorského studijního programu Interpretace a teorie interpretace na HAMU v Praze nebo do podobně zaměřených doktorských programů na dalších uměleckých školách v České republice i v zahraničí.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

VŠKP se skládá ze dvou částí:

1) Absolventský umělecký výkon: celovečerní veřejný koncert se symfonickým orchestrem, komorní operní představení (předměty profilujícího základu: Dirigování orchestru 5–8, Studium orchestrálního repertoáru 7–10, Dirigování opery, práce v operním studiu 1–4, Studium operního repertoáru 7–10)

2) Písemná práce – min. rozsah 40 NS

Státní závěrečná zkouška

1) Obhajoba absolventského uměleckého výkonu

2) Obhajoba písemné práce

3) Teoretická ústní zkouška z Teorie dirigování (příslušné předměty profilující základu: Teorie dirigování opery 1–4; Teorie dirigování symfonického orchestru 5–6)

Tematické okruhy ústní zkoušky z Teorie dirigování:

Historie a vývoj opery od jejího vzniku až po současnost

Opera a její autoři ve světě – Evropa, Rusko, Čechy

Opera, opereta, muzikál, melodram – vývoj a charakteristické rozdíly

Symfonická hudba a její autoři ve světě – Evropa, Rusko, Čechy

Interpretační specifika různých hudebních slohů

Obsazení a posazení orchestru

Osobnost dirigenta, příprava partitury, příprava a vedení zkoušek

Rozdělení a struktura hudebních institucí, různé způsoby financování

Další studijní povinnosti

-

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent je vybaven znalostmi a schopnostmi, díky nimž může být obsazen do pozice dirigenta, sbormistra, vedoucího pracovníka ve všech kulturních institucích jako jsou např. operní domy, symfonické orchestry, velké smíšené sbory. Je teoreticky vybaven k zastávání místa intendanta, ředitele a dalších míst vedoucích pracovníků ve školství a kultuře, jakož i v mnohých manažerských funkcích.

Po vykonání Státní zkoušky z pedagogické způsobilosti získává oprávnění vykonávat profesi učitele hudby na základních uměleckých školách a konzervatořích. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je kdykoli během studia absolvování volitelných předmětů Psychologie, Pedagogika a Didaktika/Vyučovatelská praxe dirigování.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
4. 11. 2021 4. 11. 2026

Studijní plány programu