Animovaná tvorba (N0211A310012)

Cílem magisterského studia je vychovat absolventy, kteří jsou schopni vytvářet zcela samostatně originální a osobitá autorská díla, od námětu až po realizaci. Režiséry animovaného filmu jako osobnosti s uměleckou vizí i praktickými dovednostmi, tvůrce, kteří mají filmové a estetické cítění, vzdělání a přehled.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský navazující na bakalářský prezenční akademicky zaměřený 2 roky česky Katedra animované tvorby

Garant studijního programu

Jiří KUBÍČEK

Cíle studia ve studijním programu

V souladu se zaměřením celé FAMU i Katedra animované tvorby vychází ze základního koncepčního a estetického názoru, že animovaný film je jedním z druhů dramatického umění. Tím se odlišuje od škol, kde je animovaný film chápán jako forma kinetického výtvarného umění, které je čistě oborem výtvarnosti.

Cílem magisterského studia je vychovat absolventy, kteří jsou schopni vytvářet zcela samostatně originální a osobitá autorská díla, od námětu až po realizaci. Režiséry animovaného filmu jako osobnosti s uměleckou vizí i praktickými dovednostmi, tvůrce, kteří mají filmové a estetické cítění, vzdělání a přehled. Důležitou součástí magisterského studia je seznámení se s problematikou kombinace hraného a animovaného filmu a s celovečerním animovaným filmem po kreativní i producentské stránce. V magisterském stupni se posluchači rovněž hlouběji seznámí s problematikou alternativní tvorby, videomappingu a fakultativně i s tvorbou a designem počítačových her.

Cíle studia:

- prohloubit a na mistrovskou úroveň dovést schopnost herectví s neživým materiálem, dokonale ovládnout umění animace,

- mistrovsky a kreativně používat animační a grafické softwary (Toon Boom Harmony, Toon Boom Storyboard, TV Paint, Maya, After Effects, Photoshop, Dragonframe, Premiere),

- ovládnout základní softwary pro tvorbu videomappingu (Resolume Arena, Photoshop, Illustrátor, After Effect, Affinity Photo, Affinity Designer),

- získat a prokázat schopnost vytvářet vlastní umělecká animovaná díla, která jsou metrážově a technologicky náročnější (středometrážní filmy, filmy kombinující animaci s živým hercem),

- profesionálně uplatnit výtvarné schopnosti,

- získat a prokázat scenáristické schopnosti středometrážních a celovečerních animovaných a kombinovaných filmů včetně vytváření storyboardů, storyboardmatiků a animatiků,

- dokázat obhájit svoje projekty na domácím i mezinárodním profesionálním pitching fóru,

- dobře se orientovat v problematice videomappingu (fakultativně),

- ovládnout problematiku počítačové animace (fakultativně),

- ovládnout problematiku počítačové grafiky (fakultativně),

- ovládnout autorství počítačových her (fakultativně),

- být schopen vést kurzy a workshopy animace po stránce teoretické i praktické.

Profil absolventa studijního programu

Magisterské studium je koncipováno jako univerzální vysokoškolská příprava budoucích samostatných tvůrčích pracovníků v oblasti animovaného filmu a v příbuzných oborech (výtvarná tvorba, videomapping, počítačové hry, reklama, apod.). Absolventa tohoto stupně lze charakterizovat jako zralého a zkušeného tvůrce krátkých osobitých animovaných filmů, pokročilého tvůrce středometrážních filmů a tvůrce, který se dobře orientuje v náročné a složité problematice celovečerních a kombinovaných (hraných a animovaných) filmů. Absolvent magisterského stupně je schopen koordinovat a řídit tvůrčí tým spolupracovníků i v náročné studiové tvorbě. Díky nabytým teoretickým a praktickým znalostem ověřených praxí může vést kurzy a workshopy animace či oborů příbuzných na základních, středních i vysokých školách, festivalech, dětských klubech, apod.

Odborné znalosti

Absolvent magisterského studia:

-ovládá historii českého i světového animovaného filmu,

-velmi dobře se orientuje v historii světové kinematografie,

-ovládá teorii animovaného filmu,

-má rozsáhlé znalosti z oboru digitální techniky,

-má základní znalosti z filmové hudby, takže efektivně spolupracuje s hudebním skladatelem,

-ovládá střihovou skladbu animovaných filmů, takže může sám stříhat své filmy nebo efektivně spolupracovat s mistrem střihačem,

-má středně pokročilé znalosti ze zvukové tvorby, takže efektivně řídí tvorbu zvukové složky filmu.

Odborné dovednosti

Absolvent magisterského studia:

-mistrovsky ovládá umění animace,

-dokonale ovládá animační a grafické softwary (Toon Boom Harmony, Toon Boom Storyboard, TV Paint, Maya, After Effects, Photoshop, Dragonframe, Premiere),

-ovládá tvorbu scénářů, storyboardů, storyboardmatiků, animatiků animovaných děl všech metráží nebo příbuzných děl,

-dokáže vytvářet (režie) vlastní krátkometrážní a středometrážní animovaná i jiná díla, která jsou i technologicky náročná,

-dokáže obhájit svůj projekt na domácím i mezinárodním pitching fóru,

-jako režisér dokáže řídit tvůrčí štáb krátkého nebo středometrážního animovaného nebo kombinovaného filmu v profesionálním prostředí,

-je schopen efektivně pracovat na funkci pomocného režiséra nebo asistenta režie v profesionálních studiích při tvorbě a výrobě náročných a složitých celovečerních animovaných filmů nebo na příbuzných pracovištích,

-dokáže vytvářet vlastní užitá výtvarná díla (výtvarné návrhy pro animovaný film, ilustrace, propagační grafika, apod.) na profesionální úrovni,

-dokáže vytvářet počítačovou grafiku,

-je schopen pracovat jako samostatný animátor profesionálních animovaných filmů,

-je schopen vytvářet analýzy animovaných film,

-je schopen svoje poznatky formulovat písemnou formou,

-je schopen vést kurzy a workshopy animace a příbuzných oborů.

Obecné způsobilosti

Absolvent magisterského studia:

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotví vznikající Akreditační řád AMU: ten stanoví parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenese část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakultyˇ.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje u mnoha oborů tzv. klauzurní zkouška, tj. prezentace uměleckého výstupu před komisí: principem je komplexní hodnocení znalostí a dovedností studenta získaných v několika dílčích předmětech a uplatněných v kolektivně vznikajícím díle (např. u filmových oborů).

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty. Studijní plán nevyužívá ekvivalencí.

Studijní plán obsahuje následující skupiny předmětů:

- Předměty povinné - jedná se o oborové předměty teoretické, praktické a jazykové, které tvoří nutný základ zvládnutí problematiky oboru animovaná tvorba.

- Předměty povinně volitelné (PVB) - Dějiny a teorie umění, společenské vědy. Jedná se o předměty, které rozmnožují znalosti studentů z historie a teorie oborů, které mají přesah do animované tvorby nebo do nichž má přesah animace jako např. divadlo a všechna dramatická umění, výtvarné umění, hudba a literatura.

- Předměty volitelné (minimálně 12 ECTS): V této skupině jsou předměty, které jsou zaměřeny na prohlubování znalostí a dovedností studentů v oblasti filmové a obecně audiovizuální tvorby, výtvarného umění, které je jednou z hlavních složek animované tvorby a literatury, která často slouží jako zdroj námětů pro animovanou tvorbu:

- Autorské právo 1 - 2

- Moderní literatura

- Praktická dramaturgie 1 - 2

- Seminář analýzy filmu

- Intermediální tvorba a technologie 1 - 2

- Gramatika filmového jazyka 1 - 4

- Postupy a technologie filmového zvuku

- Vizuální efekty ve filmu a televizi

- Imaginární světy 1 - 2

- Výtvarné umění 1 - 2

- Projekce a dialogy 1 – 6

Celkové ohodnocení studijního plánu činí 120 ECTS, které musí získat každý student pro absolutorium.

Obecné informace o přijímacím řízení

1. Předložení animovaného filmu, který svými parametry odpovídá bakalářskému absolventskému animovanému filmu. Film může být vytvořen na volné téma a není omezen žánrem ani technologií animace. Předpokládaná metráž je nejméně 3 minuty. Uchazeči tímto filmem prokazují, jestli mají předpoklady k magisterskému studiu a k jaké profesi z oblasti animovaného nebo alternativního filmu nejvíce inklinují.

2. Předložení projektu (režijní rozvaha, popis technologie, scénář), který uchazeč hodlá realizovat v magisterském studiu. Tento projekt musí splňovat zadání cvičení 1. roč. mag. studia Animace + herec, jehož metráž je cca 5 min.

3. Předložení vlastní představy o modelaci magisterského studia (plánovaná témata pro semestrální a ročníkové práce, zamýšlené téma teoretické diplomové práce, představa o domácích či zahraničních stážích atd.)

4. Požadavek absolvování odborné praxe v celkové délce 6 měsíců. Odborná praxe může být nasčítána ze studijních stáží, odborných praxí (neuznává se praxe prováděná ve vlastní škole, firmě, ateliéru atd.) a odborných kurzů. Vše se musí týkat animace, případně obrazové postprodukce, či trikového filmu a musí být potvrzeno školou, pracovištěm, či organizátorem kurzu.

Délky odborných kurzů se vzhledem k jejich intenzitě počítají za dvojnásobek. Uchazeč musí předložit zprávu o zkušenostech a poznatcích, které během praxe, stáže či kurzu získal a přiloží praktické výsledky své práce, které vytvořil.

5. Prokázání zevrubných odborných znalostí z oblasti animace, z její historie a teorie.

6. U zahraničních studentů je nutná znalost českého jazyka. K přihlášce ke studiu je nutné dodat certifikát z českého jazyka B1 podle CEFRL

Zkouška je komisionální a probíhá formou pohovoru s uchazečem nad pracemi, které odevzdal k přijímacímu řízení.

Návaznost na další typy studijních programů

Tento studijní program navazuje na bakalářský program Animovaná tvorba FAMU, na bakalářský i magisterský program Ateliéru animovaná tvorba Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, na bakalářský i magisterský program Ateliéru animované tvorby VŠMU Bratislava, a dále na bakalářské i magisterské programy různých zahraničních vysokých uměleckých škol.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Součástmi SZZ jsou:

Kvalifikační práce:

1) Diplomová práce

2) Absolventská praktická práce - „Absolventský film“

Ústní část:

1) Obhajoba praktické práce

2) Obhajoba diplomové práce

3) Ústní zkouška z Teorie i praxe animované tvorby, její historie a přesahů do ostatních uměleckých druhů

1. Obhajoba Absolventského filmu

Obhajobě předchází projekce Absolventského filmu, která je veřejná a účastní se jí všichni členové komise pro SZZ. Samotná obhajoba začíná přečtením posudku vedoucího pedagoga Absolventského filmu a následně posudku oponenta, k nimž se student vyjadřuje v diskusi se všemi členy komise SZZ (15 minut).

Související předměty:

Dílna (scénář) 5, 6, 7, Dílna (tvůrčí seminář) 3, 4, Celovečerní animovaný film a seriál 1, Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1-4, Klauzurní zkouška 1, Absolventský film 2 (výprava), Absolventský film 3 (realizace) (15 minut)

2. Obhajoba diplomové práce

Student při obhajobě reaguje zejména na posudek oponenta, ale i na podněty vyplývající ze zprávy vedoucího diplomové práce.

Související předměty:

Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1-4 (15 minut)

3. Ústní zkouška

Povinností oponenta Absolventského filmu je uvést do svého posudku 3 otázky, které se netýkají jen samotného Absolventského filmu, ale jsou formulovány tak, aby dílo zasadili do obecnějšího kontextu. Jejich zodpovězením pak student prokazuje dobrou znalost problematiky tvorby animovaných filmů s přesahem do ostatních uměleckých druhů.

Povinností oponenta teoretické diplomové práce je uvést do svého posudku 3 otázky, které jsou formulovány tak, že jejich zodpovězením prokazuje student znalost teorie animované tvorby, její historie a teoretických přesahů animované tvorby do ostatních druhů umění.

Související předměty:

Celovečerní animovaný film a seriál 1, 2; Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1-4, Animace+herec 1, 2 (30 minut)

Tematické okruhy teoretické ústní zkoušky

Teorie, praxe a historie animovaného filmu

1. Problematika storyboardu

2. Problematika zvuku v animovaném filmu (teorie a praxe)

3. Animační technologie plošné (teorie a praxe)

4. Animační technologie prostorové (teorie a praxe)

5. Animovaný film jako specifický druh dramatického umění (prostředky hraného filmu x prostředky animovaného filmu; animace a epika)

6. Tropy v animovaném filmu (metafora, metonymie, symbol)

7. Žánry animovaného filmu

8. Předmět animovaného filmu

9. Cyklické formy animace

10. Animovaný film jako kinetická forma výtvarného umění

11. Přesahy animace do hraného a dokumentárního filmu

12. Počátky animace ve světě (Eadward Muybridge, T.A.Edison, George Méliés, Qurino Cristiani, Winsor McCay, Lotte Reiniger, Ladislav Starevič)

13. Animace v USA (Walt Disney, UPA, nezávislí tvůrci, CGI)

14. Animace západní Evropy (Velká Britanie, Francie, Itálie, Skandinávie, Benelux)

15. Animace zemí střední a východní Evropy (Slovensko, Maďarsko, Polsko, Zagrebfilm)

16. Ruská animace

17. National Film Board of Canada

18. Japonská animace

19. Česká škola loutkového filmu (Trnka, Pojar a další pražští tvůrci)

20. Zlínská animace (Týrlová, Zeman a další zlínští tvůrci)

21. Český kreslený a ploškový film (Bratři v triku a další tvůrci)

22. „Nová vlna“ české animace (Jan Švankmajer, Jiří Barta, Pavel Koutský, Michaela Pavlátová a další tvůrci)

23. Současná česká animace

Další studijní povinnosti

Od studentů je požadováno, aby chodili do kina a sledovali současnou animovanou tvorbu. Samozřejmým požadavkem je navštěvování výstav a sledování současného výtvarného umění. Četba literatury, obzvláště dětské, která může být zdrojem námětů pro animované filmy.

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolventi magisterského studia katedry animované tvorby jsou tvůrčí individuality, které dokáží vytvářet krátké autorské animované filmy. Vedle toho jsou vynikající výtvarníci a animátoři, dokonale ovládající “řemeslo animace”. Z toho důvodu se mohou i velmi dobře a účinně prosadit v oblasti komerční tvorby a animovaného průmyslu.

Výběr profesí, v nichž se mohou absolventi prosadit:

- Režisér krátkého a středometrážního autorského animovaného filmu,

- Spolurežisér či pomocný režisér celovečerního animovaného a kombinovaného filmu,

- Hlavní animátor v libovolné animační technologii,

- Lay-out man,

- Výtvarník animovaného filmu,

- Ilustrátor,

- Propagační grafik,

- Storyboardista,

- Game designer

- Tvůrce videomappingu,

- a další...

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
24. 6. 2021 24. 6. 2031

Studijní plány programu