Didactics of Dance Education 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
107DTV1 Z 2 2ST Czech winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Jiří LÖSSL

Learning outcomes of the course unit

 1. students understand what the goal, content and function of education is.
 2. students acquire dexterity in the selection and arrangement of learning material in educational documentation.
 3. students understand organization process of study, know how to select the proper instruction methods and forms of education
 4. students understand the foundation of the education process
 5. students know how to construct their own method path - know propose a instruction method and form of instruction.
 6. students understand the work with education documents in the dance field and know how to propose and educational program.

Mode of study

Practical seminar, discussion, dialogue, analysis....The course focuses primarily on a practical application of concepts, aims, education program content, gudining pupils in teaching and participation in the teaching process through selecting instruction methods and forms of dance teaching and movement training. Training is one of psycho-somatic disciplines where the center of attention is the body; an awareness of its parts, their entire interplay and resulting relation of the body to a space, movement and music; development natural movement and musicality. All of this with respect to the age of the pupil.

Prerequisites and co-requisites

 1. General knowledge of human anatomy
 2. Anaysis, review and self-review skills
 3. Creativity

Course contents

Individual topics:

 1. Touch/Path to touch / boundaries / fluidity / integration
 2. Body layers / quality / movement / awareness;
 3. A spiral as a path / mobility / communication with a space;
 4. Food-resistance to vertical / resistance, support, balance / stride;
 5. Heel bone / opposition / verticality / fluidity

Recommended or required reading

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5

BLÁHOVÁ, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928.

BLÁHOVÁ, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. 2., dopln. a přeprac. vyd. Praha: Česká grafická unie, 1935.

BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3067-4.

BLAHUTKOVÁ, Marie; JONÁŠOVÁ, Daniela. Využití hudebně pohybové výchovy v rytmické gymnastice. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4838-6.

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: UK Pdf, 2004. ISBN 80-7290-166-4

GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, 2000. ISBN 80-85783-28-2

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. ISBN 80-7068-181-0

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0192-3

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb: Herecká pohybová výchova. 2., dopl. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 1998. ISBN 80-85883-32-5.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Ladění: Psychosomatická příprava k výuce herectví. Praha: DAMU, 1998. ISBN 80-85883-38-4

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Nauka o pohybu: Odborný učební text pro pedagogy tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila; KRÖSCHLOVÁ, Eva. Výrazový tanec: Taneční tvorba. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. ISBN 80-7068-106-3.

KURKOVÁ, Libuše aj. Hudebně pohybové hry v mateřské škole: Učebnice pro 3. ročník studia oboru Učitelství pro mateřské školy na středních pedagogických školách. Praha: SPN, 1989.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971.

KURKOVÁ, Libuše; EBEN, Petr. Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí: Učební text pro 3. roč. pedagogických škol, obor vychovatelství a odborný text pro učitele lidových škol umění. Praha: SPN, 1975.

KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8

LÖSSL, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. I. díl: Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva (děti ve věku 6-9 let. Praha: Česká obec sokolská - ústřední škola, 1996.

LÖSSL, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. II. díl: Pohybová průprava mladšího žactva v hodinách rytmické a pohybové výchovy. Praha: Česká obec sokolská - ústřední škola, 1999.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: Deset lekcí pro začínající pedagogy. Praha: NIPOS, 2007, 1.vydání. ISBN 978-80-7068-214-2. 2. vydání 2012. ISBN 978-80-7068-266-1.

MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995, ISBN 80-210-1070-3. Národní program rozvoje vzdělávání. Praha: ÚIV, 2001. ISBN 80-211-0372-8

MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha: CODEX Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-52-3

PASCH, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4

POLZEROVÁ, Eva. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: (Průprava dětí mladšího školního věku). Praha: ARTAMA-IPOS, 1995. ISBN 80-7068-068-7.

PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2

RELLICHOVÁ,Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. Praha: NIPOS, 1. vydání 2009. ISBN 978-80-7068-237-1. 2. vydání 2015. ISBN 978-80-7068-291-3.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Praha: NIPOS, 1 vydání 2007.ISBN 978-80-7068-210-0. 2. vydání 2009. ISBN 978-80-7068-234-0. 3. vydání 2015. ISBN 978-80-7068-290-6.

ŠVANDOVÁ, Lenka; MOJDL, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem. Praha: NIPOS, 2011. ISBN 978-80-7068-261-6

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol.: Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1736-0

ZÁDĚROVÁ-KYTÝŘOVÁ, Markéta. Taneční gymnastika. 2., přeprac. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. ISBN 80-7068-167-5.

ZÁDĚROVÁ-KYTÝŘOVÁ, Markéta. Základy taneční gymnastiky. Praha: SPN, 1980.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on:

During the semester independent application of acquired skills and experience in the independent teaching of students process is required, which a requirement for sitting the exam. The written exam through the year's course work. Grading is comprised of 50% for class participation, 30% for the written part of the exam and 20% for participation in a State Children's review and resulting written paper.

The requirements for successful completion of the course: class participation, completion and presentation of the course paper, completion of a State Children's review and a written review thereof.

Further information

This course is an elective for all students of this school

Schedule for winter semester 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
room H1041
black studio

(Hartig Palace)
LÖSSL J.
10:45–12:15
(parallel1)
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Thu 10:45–12:15 Jiří LÖSSL black studio
Hartig Palace
parallel1

Schedule for summer semester 2021/2022:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans