Ethics

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
110ET ZK 1 2T Czech winter

Subject guarantor

Jiřina DVOŘÁKOVÁ

Name of lecturer(s)

Jiřina DVOŘÁKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

The course aim is to introduce Music Management students to the basic of managing the discipline where real situations will often show up in their practice and in the long line of subjects, the economic and legal considerations (including music profession issues) will be neglected. A presentation of the basic concepts of ethics (free decision, moral norms, conscious, etc.). A presentation of the relationships of ethics and morality, ethics and the law, ethics and economics (ethics and entreprenurialship, ethics and commerce).

Mode of study

Lecture

Prerequisites and co-requisites

None

Course contents

An obligatory course for 3rd year bachelor's Music management study. Instruction is 2 hours per week in the Winter semester.

Topic Series 1: Basic categories of ethics as a philosophical discipline, ethics terminology.

Topic series 2: A brief outline of the development of ethics from antiquity to the present.

Topic series 3: Contemporary, current ethics issues and their relation to general moral foundations, applied law, establishment of ethics rules and foundations in the hierarchy of rules important for activities in cultural management.

Model topics of ethics: Ethics and the law, ethics and business, ethics and finance, ethics and sponsorship, ethics and advertisement, and other topics.

Recommended or required reading

Příkaský, Jiljí V.: Etika. Učebnice základů etiky. - Kostelní Vydří, Karmelitánské Nakladatelství 2000

Anzenbacher, Arno: Úvod do etiky, Praha, Zvon, 1994

Aristoteles: Nikomachova etika. - Praha, Jan Laichter 1937 (nově Rezek, 1996)

Bauman, Z.: Postmoderne Ethik. - Hamburg 1995

Brázda, Radim: Úvod do srovnávací etiky. - Praha, KLP 1998

Brentano, Franz: O původu mravního poznání. - Praha, Naše vojsko 1993

Buber, Martin: Já a ty. - Olomouc, Votobia 1995

Cicero: O povinnostech. - Praha, Svoboda 1970

Epikuros: Myšlenky o štěstí a mravnosti. - Praha, Svoboda 1972

Fichte, Johann Gotlieb: Systém etiky podle principů vědosloví. - Pravda 1981

Fromm, Erich: Anatomie lidské destruktivity. - NLN 1997

Fromm, Erich: Mít nebo být?.- Praha, Naše vojsko 1992

Fromm, Erich: Umění být. - Praha, Naše vojsko 1994

Jung, Carl Gustav: Duše moderního člověka. - Brno, Atlantis 1994

Kant, Immanuel: Kritika praktického rozumu. - Praha, Svoboda 1996

Kant, Immanuel: Základy metafyziky mravů. - Praha, Svoboda 1996

Locke, John: Dopis o toleranci. - Brno, Atlantis 1999

Locke, John: O výchově. - Praha, SPN 1984

Machiavelli, Niccolo: Vladař. - Ivo Železný 1997

Mackie, J.L.: Ethik. Die Erfindung des moralisch Richtigen und Falschen. - Stuttgart, Reclam 1981

Nakonečný, Milan: Základy psychologie osobnosti. - Management Press 1993

Ricken, Friedo: Obecná etika. - Oikúmené 1994

Rich, Arthur: Etika hospodářství. - Oikúmené 1994

Seneca: Výbor z listů Luciliovi. Praha, Svoboda 1987

Schweitzer, Albert: Křesťanská sociální etika. - Praha, ÚCN 1960

Singer, P.: Practical Ethics. - Cambridge 1993

Skoblík, Jiří: Přehled křesťanské etiky. - Praha, Karolinum 1997

Spinoza, Benedikt: Etika vyložená způsobem užívaným v geometrii. - Praha, Svoboda 1977

Sutor, Bernhard: Politická etika. - Oikúmené 1996

Thompson, Mel: Přehled etiky. - Praha, Portál 2004

Weber, Max: Autorita, etika a společnost. - Praha, Mladá fronta 1997

Assessment methods and criteria

Exam over the lecture material at the end of the Winter semester.

Note

none

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
room TR1-4024
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
DVOŘÁKOVÁ J.
08:40–10:10
(lecture parallel1)
Tue
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Mon 08:40–10:10 Jiřina DVOŘÁKOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans