Music Theory Text Analysis 1

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
186AHT1 Z 2 1T Czech winter

Subject guarantor

Jiří BEZDĚK

Name of lecturer(s)

Jiří BEZDĚK, Tomáš REINDL

Learning outcomes of the course unit

Acquistion of practical knowledge and experience in working with specific music theory texts in their time and subject. Cultivation of abilities in analytical and critical viewpoints on already existing from all categories. In the light of the acquired knowledge, experience and abilities to conceive one's own music theory text from coursework from the bachelor's, master's and eventually doctoral writings.

Students gradually are introduced to a representative collection of professional musicological literature.

Mode of study

Course of student performances and subsequent discusions.

Prerequisites and co-requisites

No elective requirements for this semester.

Course contents

An obligatory course of Music Theory study. Classes are 1 hour per week in the Winter semester in the 1st year of bachelor's study. The course is linked to lectures in „Music Theory, History and Systems“. The instruction in this semester is in classes and is focused particularly on introducing students to basic methodologies of professional practice with music theory texts in their analytical study and creation.

The original topics: Music theory as a part of systematic musicology. Classification of music theory texts.

Students independently develop their first music theory text of (2-3 pages) of 4-5 for a semester. The semester work is the other requirement for closing the semester with credit.

Recommended or required reading

Šimek, Dušan - Kubátová, Helena: Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc 2002Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. - Olomouc, Votobia 1997

Fukač, Jiří - Poledňák, Ivan: Úvod do studia hudební vědy.- Olomouc, Univerzita

Palackého 2001

RILM Abstracts - vybrané svazky

Základní lexikografická literatura (MGG, Grove, Slovník české hudební kultury,...)

Základní odborná periodika domácí i zahraniční

Adler, Quido: Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft. - in:

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft I, 1885, s.5nn

Dušek, Bohumil: K některým aktuálním problémům hudební terminologie. - Živá

hudba VIII, Praha 1983.

Eggebrecht, Hans H.: Handbuch der musikalischen Terminologie. - Wiesbaden 1972.

Eggebrecht, Hans Heinrich: Studien zur musikalischen Terminologie. - Mainz 1955,

21968

Hába, Alois: Harmonické základy čtvrttónové soustavy. - Praha 1922

Hába, Alois: O psychologii tvoření, pohybové zákonitosti tónové a základech nového

hudebního slohu. - Praha 1925 (paralelně německy, Wien 1925)

Hába, Alois: Die harmonische Grundlagen des Vierteltonsystems. - Melos III, 1921, s.

201-209 (německy, anglicky, francouzsky)

Hába, Alois: Harmonické základy dvanáctitónového systému. Tématický a netématický

hudební sloh. - Tempo XVII,1938, s. 129-130, 141-143. Přetištěno in: Nové

cesty hudby (sborník), Praha 1964, s. 86-93

Hudební věda, 3. díly /kolektiv autorů za vědecké redakce V. Lébla a I. Poledňáka/.

Praha, SPN 1988

Hutter, Josef: Melodický princip stupnicových řad. - Praha, FFKU, 1929

Hutter, Josef: Harmonický princip. - Praha, ČAVU 1941

Janeček, Karel: Melodika. Praha, SNKLHU 1956.

Janeček, Karel: Poslání hudební teorie. in:Hudební rozhledy, roč. X., 1957, č. 22.

Jiránek, Jaroslav: Interdisziplinäre Beziehungen in der Musikwissenschaft. - In:

Systematische Musikwissenschaft I/2, Bratislava 1993, s. 128-130

Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy.- Bratislava 1980

Terhardt, Ernst: Methodische Grundlagen der Musiktheorie. - In: Musicologica

Austriaca 6, 1986, s. 107-126

Theorie der Musik. Analyse und Deutung. Sborník, ed. Flolos, Constantin - Marx,

Hans Joachim - Petersen, Peter - Dömling, Wolfgang - Kreutzinger, Anette .

Tichý, Vladimír: Hudební teorie jako vědecká disciplina kontra hudební teorie jako

nepominutelná součást odborného vybavení praktických hudebníků. Živá

hudba - pedagog. řada, HAMU, Praha 1993.

Zaminer, Frieder (ed.): Über Musiktheorie. Referate der Arbeitstagung 1970 in Berlin.

Assessment methods and criteria

Active participation in the course with an assigned paper, active participation in discussions, development of the semester paper. Credit

Note

none

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
room TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
REINDL T.
08:40–09:25
(parallel1)
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Wed 08:40–09:25 Tomáš REINDL Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans