Music Theory - Systematics 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
186HTS2 ZK 7 2T Czech summer

Subject guarantor

Jiří BEZDĚK

Name of lecturer(s)

Jiří BEZDĚK, Miroslav PUDLÁK

Learning outcomes of the course unit

Lecture on higher music theor issues. Basic topics: Introduction to Music Theory, Music Theory Classification and Analysis, Applied Music Theory, Research in Music Theory Classification and Analysis. The aim is to prepare Music theory professionals with perspectives for application in Musicology and Education.

Mode of study

Contact instruction. Lectures over complex music theory issues. Critical comparison of texts and applications of analyses of selected music structure examples.

Prerequisites and co-requisites

Prerequisites: Completion of Music Theory - Classificatin 1

Requirements - study courses

Music Theory - Special Issues 2

Music Theory Text Analysis 2

Music Theory 2

Composition Theory 2

Composition Study 2

Basics of Composition Techniques 2

Ethnomusicology 1

History of Music 2

The aforementioned requirements are not required if the student selects as an elective Music Theory - Classification 2 in their study plan.

Course contents

Harmony (continued)

Music form and tectonics

Recommended or required reading

Holubec, Jiří: Příspěvky k novodobému českému hudebně teoretickému myšlení v rámci vybraných disciplín oboru. Doktorská disertace, HAMU Praha 2002.

Hradecký, Emil: Úvod do studia tonální harmonie. Vyd. I., SHV, Praha 196O, vyd. II., Supraphon, Praha 1972.

Hudební formy v analytickém pohledu. Sborník referátů z HT semináře SČSKU, konaného ve dnech 2O.-21. 4. 1978 v Praze.

Hůla, Zdeněk: Nauka o harmonii. SNKLHU, Praha 1956.

Ištvan, Miloslav: Metoda montáže izolovaných prvků v hudbě. Panton, Praha 1973.

Janáček, Leoš: Úplná nauka o harmonii. Brno 192O, vyd. II.

Janeček, Karel: Harmonie rozborem. SHV Praha l963.

Janeček, Karel: Základy moderní harmonie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965.

Janeček, Karel: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie. Academia, Praha 1973.

Janeček, Karel: Doplňující poznámky k některým jevům harmonického a tonálního myšlení. Referát na symposiu k poctě sedmdesátých narozenin prof. Karla Janečka, DrSc, v Praze 1973. Živá hudba VI, 1976, SPN, Praha 1976

Janeček, Karel: Hudební formy. SNKLHU, Praha 1955.

Janeček, Karel: Tektonika. Supraphon, Praha 1968.

Jirák, Karel Boleslav: Nauka o hudebních formách. HMUB, Praha 1931, vyd. II.1989.

Kohoutek, Ctirad: Projektová hudební kompozice. SPN, Praha 1969.

Konsonance a disonance z hlediska hudby 2O. století. Sborník referátů z HT semináře SČSKU dne 17. 12. 1985 v Praze.

K systematice tektonických struktur a hudebních forem. Sborník referátů z HT semináře SČSKU dne 21. 1O. 1982 v Praze.

Pukl, Oldřich: Poznámky k problematice a koncepci momentové formy. In: Sborník referátů z HT semináře „K systematice tektonických struktur a hudebních forem“. SČSKU, Praha 1982.

Risinger, Karel: Nástin obecného hudebního funkčního systému rozšířené tonality. Knižnice Hudebních rozhledů, Praha 1957.

Risinger, Karel: Základní harmonické funkce v soudobé hudbě. SNKLHU, knižnice Hudební rozpravy, Praha 1958.

Risinger, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Panton, Praha 1969.

Risinger, Karel: Metodika výuky evropské harmonie XX. století. Živá hudba 1973, č. 1.

Risinger, Karel: Nauka o harmonii XX. století. Supraphon, Praha 1978.

Risinger, Karel: K otázce časového rozsahu skladeb. Hudební věda 1971, č. 2.

Risinger, Karel: Metodika praktické výuky evropské tektoniky XX. století. Živá hudba IX, Praha 1986.

Risinger, Karel: Nauka o hudební tektonice XX. století. AMU, Praha 1998.

Stecker, Karel: Formy hudební. Mladá Boleslav 1905.

Tichý, Vladimír: Funkční výklad hudební formy. Živá hudba VII, SPN, Praha 198O.

Volek, Jaroslav: Tektonické ambivalence v sonátové formě symfonických vět J. Brahmse a A. Dvořáka. In: Sborník referátů z HT semináře „Hudební formy v analytickém pohledu“. SČSKU, Praha 1978.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on:

defense of the semester paper in discussion

oral exam over the lecture topics

knowledge of the study literature

practical skills arising from the lecture topics

Grading reflects the quality of the presented knowledge and abilities of independent debate in discussion.

Note

Lecture supplements topics in the Music Theory course.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans