Body in Motion 3

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
202ETP3 Z 2 2T English winter

Subject guarantor

Michaela RAISOVÁ

Name of lecturer(s)

Jan BÁRTA, Jana NOVORYTOVÁ, Michaela RAISOVÁ

Learning outcomes of the course unit

The aim is defined by the course title: The body as a partner, a bearer of emotion, feeling and life experience and their use in authentic body/movement expression. Conscious work with space, composition, time, rhythm, structure and partners in the space.

Mode of study

Contact teaching, group and individual work. In-class reflection, work with recommended literature and material.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Recommended or required reading

Literature in Czech language (literature in English see below):

Barba, E., Savarese, N. and col. Slovník divadelní antropologie. Praha: Divadelní ústav, 2000.

Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

Bláhová, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928.

Bláhová, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. Praha: Česká grafická unie, 1935.

Blahutková, Marie. Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita, 2003.

Blahutková, Marie; Jonášová, Daniela. Využití hudebně pohybové výchovy v rytmické gymnastice. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

Blažíčková, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: UK Pdf, 2004.

Bogart, Anne; Landau, Tina. Úhly pohledu. Praha: Divadelní ústav, 2007.

Brook, Peter. Pohyblivý bod. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, 1996.

Čechov, Michail. O herecké technice. Praha: Divadelní ústav, 1996.

Donnelan, Declan. Herec a jeho cíl. Praha: Brkola, 2007.

Grecmanová, H., Urbanovská, E., Novotný, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, 2000.

Jeřábková, Jarmila. Taneční průprava. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004.

Jeřábková, Jarmila. Taneční průprava. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

Hyvnar, Jan. Herec v moderním divadle: vize, metody a techniky herectví. Praha: Pražská scéna, 2000.

Kalhous, Z.; Obst, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

Kasíková, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2001. Kröschlová, Eva. Jevištní pohyb: Herecká pohybová výchova. 2., dopl. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 1998.

Kröschlová, Eva. Ladění: Psychosomatická příprava k výuce herectví. Praha: DAMU, 1998.

Kröschlová, Jarmila. Nauka o pohybu: Odborný učební text pro pedagogy tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974.

Kröschlová, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964. Kröschlová, Jarmila; Kröschlová, Eva. Výrazový tanec: Taneční tvorba. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002.

Kurková, Libuše aj. Hudebně pohybové hry v mateřské škole: Učebnice pro 3. ročník studia oboru Učitelství pro mateřské školy na středních pedagogických školách. Praha: SPN, 1989.

Kurková, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

Kurková, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971.

Kurková, Libuše; Eben, Petr. Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí: Učební text pro 3. roč. pedagogických škol, obor vychovatelství a odborný text pro učitele lidových škol umění. Praha: SPN, 1975.

Kyriacou, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004.

Lössl, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. I. díl: Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva (děti ve věku 6-9 let. Praha: Česká obec sokolská – ústřední škola, 1996.

Lössl, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. II. díl: Pohybová průprava mladšího žactva v hodinách rytmické a pohybové výchovy. Praha: Česká obec sokolská – ústřední škola, 1999.

Lössl, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: Deset lekcí pro začínající pedagogy. Praha: NIPOS, 2012.Mareš, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.

Mareš, J., Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.

Mužík, J. Andragogická didaktika. Praha: CODEX Bohemia, 1998.

Pasch, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998.

Polzerová, Eva. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: (Průprava dětí mladšího školního věku). Praha: ARTAMA-NIPOS, 1995.

Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001.

Rellichová, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. Praha: NIPOS, 2009.

Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007.

Švandová, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Praha: NIPOS, 2007.

Švandová, Lenka; Mojdl, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem. Praha: NIPOS, 2011.

Turba, Ctibor. Cirkus Alfred. Praha: Divadlo Alfred 2006.

Tufnell, Miranda, Crickmay, Chris. Tělo, prostor, představa. Praha: NAMU, 2020.

Vališová, A., Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007.

Záděrová-Kytýřová, Markéta. Základy taneční gymnastiky. Praha: SPN, 1980.

Literature in English:

Barba, E., Savarese, N. and col: A Dictionary of Theatre Anthropology. London, NY: Routledge, 1999.

Boorman, Joyce. Creative Dance in Grades Four to Six. Ontario: The Hunter Rose Company Limited, 1971.

Boorman, Joyce. Creative Dance in the First Three Grades. Ontario: The Hunter Rose Company Limited, 1969.

Brook, Peter. Empty Space: A Book About the Theatre: Deadly, Holy, Rough, Immediate. Scribner, 1995.

Brook, Peter. The Empty Space. New York: Penguin Books, 2008.

Brook, Peter. There Are No Secrets: Thoughts on Acting and Theatre. London: Bloomsbury, 2015.

Buckwalter, Melinda. Composing While Dancing, an improviserś companion. Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2010.

Burt, Ramsay. Judson Dance Theatre, Performative Traces. New York: Routledge, 2006.

Chekhov, Michail. The path of the Actor. London: Routledge, 2005.

Chekhov, Michael. To the Actor: On the Technique of Acting. London: Martino Fine Book, 2014.

Cohen, Bonnie Bainbridge. Sensing, Feeling, Action. USA: Contact Editions, 1993.

Cooper, Ann, ed. Taken by surprise, A dance improvisation reader. Middletown: Wesleyan University Press, 2003. Donnellan, Declan. The Actor and the Target. London: Nick Hern Books, 2005.

Feldenkrais, Moshe. Awareness Through Movement. New York: Harper Collins Publishers, 1990.

Forsythe, William. Practice of Choreography, It Starts From Any Point. New York: Routledge, 2011.

Franclin, Eric. Dance Imagery for Technique and Performence, USA: Human Kinetics, 1996.

Hartley, Linda. Wisdom of the Body Moving, An Introduction to Body-Mind Centering. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1995.

Hodge, Alison, ed. Twentieth Century Actor Training. New York, London: Routledge, 2002.

Innes, Christopher. Avant-garde Theatre. NY, London: Routledge, 1993.

Mitter, Shomit. Systems of Rehearsal. Stanislavsky, Brecht, Grotowski and Brook. London, NY: Routledge, 1992.

Newlove, Jean. Laban for Actors and Dancers. London: Routledge, 1993.

Lecoq, Jacques. Theatre of Movement and Gesture. London: Routledge, 2006.

Lecoq, Jacques. The Moving Body – Teaching Creative Theatre. New York: Routledge, 2002.

Long, Raymond. The Key Muscles of Yoga. Banfha Yoga Publications LLC, 2006.

Long, Raymond. The Key Poses of Yoga. Banfha Yoga Publications LLC, 2008.

Paxton, Steve. Gravity. Belgium: Graphius, 2018.

Reeve, Justine. Dance Improvisations. USA: Human Kinetics, 2011.

Reeves, Geoffrey. Peter Brook. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Roose-Evans, James. Experimental Theatre from Stanislavsky to Peter Brook. London: Routledge, 2001.

Stanislavsky, K.S. An Actor Prepares. New York: Routledge, 1989.

Steinman, Louise. The Knowing Body. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1986.

Tufnell, Miranda, Crickmay, Chris. Body, space, image: notes towards improvisation and performance. Hampshire: Dance books, 2003.

The Great European Stage Directors: Brook, Grotowski, Barba. London, NY: Methuen Drama, 2019.

Zarrilli, P. Psychophysical Acting, an intercultural approach after Stanislavski, London: Routledge, 2009.

Assessment methods and criteria

Class active participation, written reflections throughout the semester, written reflection at the end of the semester with reference to the recommended literature.

Schedule for winter semester 2020/2021:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2020/2021:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans