Project of Film Scenography 1

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203PFSA1 ZK 4 3 hours (45 min) of instruction per week, 73 to 93 hours of self-study English winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Student se naučí pracovat s obrazovými a jinými referencemi a soustředí se na precizní zachycení dobového prostředí, ve kterém vybraná osobnost žila, s historickou a vizuální rešerší a se znalostmi získanými při studiu historie architektury, dějin umění a hmotné kultury.

Mode of study

Posluchač zpracovává semestrální práci, zadanou vedoucím pedagogem na začátku semestru. Pedagog v rámci zadání zároveň stanovuje i minimální rozsah práce nezbytný pro její hodnocení. Během prezentace nejprve student seznámí komisi se svým projektem a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy a odpoví na dotazy hodnotící komise. V rámci hodnocení komise klade důraz na práci s rešeršními materiály a znalosti dobových reálií a jejich zobrazení ve výsledných návrzích.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Obsahem tohoto projektu je práce s historickou reálií. Posluchač dostane zadanou významnou osobnost českých dějin a má za úkol popsat a vizualizovat prostředí, které ji v určitou fázi života obklopovalo. Po dohodě s pedagogem se student rozhodne, které období života osobnosti považuje za určující a které bude detailně zpracovávat. Posluchač má za úkol zpracovat stručný životopis vybrané osobnosti a dále popsat prostředí, ve kterých osobnost žila a které ji případně nějakým způsobem ovlivnily. Cílem zadání je shromáždit reference k danému období a místu a pokusit se dle získaných informací toto prostředí zrekonstruovat a zvizualizovat. Práce je prezentovaná kolekcí barevných perpektivních návrhů, které jsou doplněny o základní půdorysy v odpovídajícím měřítku. Student se během semestru zabývá tvaroslovím architektury zadané doby a hmotnou kulturou, která osobnost obklopovala.

Student se naučí pracovat s obrazovými a jinými referencemi a soustředí se na precizní zachycení dobového prostředí, ve kterém vybraná osobnost žila, s historickou a vizuální rešerší a se znalostmi získanými při studiu historie architektury, dějin umění a hmotné kultury.

Recommended or required reading

Literatura:

BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.

LORENZOVÁ, Helena, ed. et al. Dějiny českého výtvarného umění I-VII. Praha: Academia, 1984-2007. ISBN 80-200-0069-0.

PETRÁŇ, Josef, ed. et al. Dějiny hmotné kultury I. (1-2). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

PETRÁŇ, Josef, ed. et al. Dějiny hmotné kultury II. (1-2). Praha: Ministerstvo kultury ČR, Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-084-X.

SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.

Assessment methods and criteria

Posluchač zpracovává semestrální práci, zadanou vedoucím pedagogem na začátku semestru. Pedagog v rámci zadání zároveň stanovuje i minimální rozsah práce nezbytný pro její hodnocení. Během prezentace nejprve student seznámí komisi se svým projektem a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy a odpoví na dotazy hodnotící komise. V rámci hodnocení komise klade důraz na práci s rešeršními materiály a znalosti dobových reálií a jejich zobrazení ve výsledných návrzích.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans