Production Design 1

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203SFMA1 ZK 10 8 hours (45 min) of instruction per week, 178 to 228 hours of self-study English winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

  1. Seznámení posluchače s problematikou filmové a televizní scénografie, rozdílnost vnímání filmové scénografie a divadelní scenografii.
  2. Řešení jednoduchého prostoru dle zadaného textu, práce s prostorem, barvou, světlem, rekvizitou.
  3. Komplexní návrh jednoduché dekorace, který řeší všechny aspekty nejen výtvarné ale i technické.

Mode of study

Pedagog na začátku semestru zadává nejen téma práce, ale stanovuje i minimální rozsah, s tím, že teprve při splnění tohoto minima bude projekt vůbec hodnocen.

Student prezentuje svoji práci hodnotící komisi během semestrálních klauzur. Seznámí pedagogy s obsahem svého projektu a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, vysvětlí navrhované technické řešení a odpovídá na dotazy členů komise. Po ukončení klauzur, vytvoří student ze své práce digitální kopii ideálně v souboru .pdf, kterou odevzdá k archivaci.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Posluchač zpracovává krátký scénář nebo povídku odpovídající svým rozsahem, krátkému filmu. Ze zadaného textu, pak podrobněji zpracovává interiérovou dekoraci, kterou řeší jako stavbu v ateliéru a nejdůležitější exteriérovou dekoraci, kterou řeší jako reálnou lokaci s drobnou dostavbou. Student se zabývá rozborem dramatického textu a na jeho základech pak vytváří dramatický prostor. Seznamuje se s výtvarnými prostředky, které má jako scénograf k dispozici a učí se je použít k vytvoření prostoru pro dramatickou situaci. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními členy filmového štábu od kreativních až po zcela technické profese.

Recommended or required reading

Literatura:

ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.

BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.

LoBRUTTO, Vincent. The Filmmaker's Guide to Production Design. New York: Allworth Press, 2002. ISBN 978-1581152241.

McHENRY, David. Drawing the Line, Technical Hand Drafting for Film and Television. New York, London: Routledge, 2018. ISBN: 9781138290334.

PILE, John. Perspective for Interior Designers. New York: Whitney Library of Design, 1989.

RIZZO, Michael. The Art Direction Handbook For Film. Waltham: Focal Press, 2005. iSBN 978-0240806808.

RONIN, Gilles. Drawing for Interior Designers. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2010. ISBN 9781408129913.

WOODBRIDGE, Patricia. Designer Drafting for Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240804248.

WOODBRIDGE, Patricia. TINE, Hal. Designer Drafting and Visualizing for the Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240818917.

Assessment methods and criteria

Výsledkem práce semestru je klauzurní projekt. Rozsah odevzdané klauzurní práce je zadán na počátku semestru, splnění rozsahu práce z hlediska objemu, je zasádní položkou při hodnocení studenta. Pokud není vypracován celý objem zadaní, to znamená jak výtvarná, tak technícká část zadání, projekt je hodnocen jako nedostatečný. Kvalita vypracované práce je položkou která ovlivňuje stupeň hodnocení. Aktivita studenta během semestru je doplňující složkou hodnocení. Během semestru posluchač zpracovává několik dílčích úkolů, jejichž splnění je nedílnou součástí hodnocení studenta.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans