Production Design 2

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203SFMA2 ZK 10 8 hours (45 min) of instruction per week, 166 to 216 hours of self-study English summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

  1. Seznámení posluchače s problematikou filmové a televizní scénografie, rozdílnost vnímání filmové scénografie a divadelní scenografii.
  2. Řešení filmové povídky dle zadaného textu, práce s prostorem reálné lokace, propojení s reálnou lokací, barva, světlo, rekvizita.
  3. Komplexní návrh ktrátkého filmového příběhu, povídky, který řeší zadání ze všech aspektů nejen výtvarných ale i technicko-produkčních.

Mode of study

Pedagog na začátku semestru zadává nejen téma práce, ale stanovuje i minimální rozsah, s tím, že teprve při splnění tohoto minima bude projekt vůbec hodnocen.

Student prezentuje svoji práci hodnotící komisi během semestrálních klauzur. Seznámí pedagogy s obsahem svého projektu a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, vysvětlí navrhované technické řešení a odpovídá na dotazy členů komise. Po ukončení klauzur, vytvoří student ze své práce digitální kopii ideálně v souboru .pdf, kterou odevzdá k archivaci

Prerequisites and co-requisites

No requirements.

Course contents

Posluchač zpracovává scénář nebo povídku odpovídající svým rozsahem celovečernímu filmu. Ze zadaného textu, pak podrobněji zpracovává exteriérovou dekoraci, kterou nelze z jakéhokoliv důvodu natočit na reálné lokaci a kterou proto řeší jako stavbu v exteriéru a to buď na pozemku studia a nebo na vybrané lokaci. Práce je prezentovaná fyzickým modelem v adekvátním měřítku a je doplněna o barevné perspektivy. Student se zabývá rozborem dramatického textu a na jeho základech pak vytváří dramatický prostor. Seznamuje se s výtvarnými prostředky, které má jako scénograf k dispozici a učí se je použít k vytvoření prostoru pro dramatickou situaci. Pracuje s referenčními obrazovými podklady. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními členy filmového štábu od kreativních až po zcela technické.

Recommended or required reading

Literatura:

ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.

BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.

LoBRUTTO, Vincent. The Filmmaker's Guide to Production Design. New York: Allworth Press, 2002. ISBN 978-1581152241.

MARNER, Terence St. John. STRINGER, Michael. Film design. London, New York: The Tantivy Press, A.S. Barnes, 1974.

RIZZO, Michael. The Art Direction Handbook For Film. Waltham: Focal Press, 2005. iSBN 978-0240806808.

SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.

WOODBRIDGE, Patricia. Designer Drafting for Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240804248.

WOODBRIDGE, Patricia. TINE, Hal. Designer Drafting and Visualizing for the Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240818917.

Assessment methods and criteria

Výsledkem práce semestru je klauzurní projekt. Rozsah odevzdané klauzurní práce je zadán na počátku semestru, splnění rozsahu práce z hlediska objemu, je zasádní položkou při hodnocení studenta. Pokud není vypracován celý objem zadání, to znamená jak výtvarná, tak technická část, projekt je hodnocen jako nedostatečný. Kvalita vypracované práce je položkou, která ovlivňuje stupeň hodnocení. Aktivita studenta během semestru je doplňující složkou hodnocení. Během semestru posluchač zpracovává několik dílčích úkolů, jejichž splnění je nedílnou součástí hodnocení studenta.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans