Production Design 3

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203SFMA3 ZK 10 8 hours (45 min) of instruction per week, 178 to 228 hours of self-study English winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

  1. Seznámení posluchače s problematikou exteriérové stavby ve filmové scénografie.
  2. Řešení exteriérové filmové dekorace dle zadaného textu, práce s prostorem reálné lokace, propojení s existující lokací lokací, barva, světlo, rekvizita, technické řešení exteriérové dekorace.
  3. Komplexní návrh exteriérové dekorace dle filmového scénáře, který řeší zadání ze všech aspektů nejen výtvarných ale i technicko-produkčních.

Mode of study

Pedagog na začátku semestru zadává nejen téma práce, ale stanovuje i minimální rozsah, s tím, že teprve při splnění tohoto minima bude projekt vůbec hodnocen.

Student prezentuje svoji práci hodnotící komisi během semestrálních klauzur. Seznámí pedagogy s obsahem svého projektu a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, vysvětlí navrhované technické řešení a odpovídá na dotazy členů komise. Po ukončení klauzur, vytvoří student ze své práce digitální kopii ideálně v souboru .pdf, kterou odevzdá k archivaci.

Prerequisites and co-requisites

No requirements.

Course contents

Posluchač zpracovává scénář nebo povídku odpovídající svým rozsahem celovečernímu filmu. Ze zadaného textu, pak podrobněji zpracovává sekvence, které vyžadují použití virtuální dekorace. Práce je prezentovaná kolekcí barevných perpektivních návrhů, které jsou doplněny o základní půdorysy a řezy klíčových dekorací v odpovídajícím měřítku. Student se zabývá rozborem dramatického textu a na jeho základech pak vytváří dramatický prostor. Seznamuje se s výtvarnými prostředky, které má jako filmový scénograf k dispozici a učí se je použít k vytvoření prostoru pro dramatickou situaci. Pracuje s obrazovými referencemi a soustředí se na celkové vyznění filmového záběru. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními členy filmového štábu od kreativních až po zcela technické.

Recommended or required reading

Literatura:

ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.

BARAN, Ludvík. Zázraky filmového obrazu. Praha: Panorama, 1989.

BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.

CRHÁK, František. Prostor a perspektiva: učebnice pro střední uměleckoprůmyslové školy. Praha: SPN, 1984.

MARNER, Terence St. John. STRINGER, Michael. Film design. London, New York: The Tantivy Press, A.S. Barnes, 1974.

PARDYL, Věkoslav Handa. Perspektiva. Praha: Divadelní fakulta AMU, 1997. ISBN 80-85883-24-4.

RIZZO, Michael. The Art Direction Handbook For Film. Waltham: Focal Press, 2005. iSBN 978-0240806808.

SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.

Assessment methods and criteria

Výsledkem práce semestru je klauzurní projekt. Rozsah odevzdané klauzurní práce je zadán na počátku semestru, splnění rozsahu práce z hlediska objemu, je zasádní položkou při hodnocení studenta. Pokud není vypracován celý objem zadání, to znamená jak výtvarná, tak technická část, projekt je hodnocen jako nedostatečný. Kvalita vypracované práce je položkou, která ovlivňuje stupeň hodnocení. Aktivita studenta během semestru je doplňující složkou hodnocení. Během semestru posluchač zpracovává několik dílčích úkolů, jejichž splnění je nedílnou součástí hodnocení studenta.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans