Theatre in Education 3

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
205QDVY3 ZK 3 20S Czech winter

Subject guarantor

Radek MARUŠÁK, Lenka POLÁNKOVÁ

Name of lecturer(s)

Radek MARUŠÁK, Lenka POLÁNKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

 1. Student describes principles of interactive/participatory and theare in education.
 2. Student defines various forms of theatre in education.
 3. Student knows how to organize a collection of materials for theatre performance in theatre in education on location
 4. Student guides their students in the construction of a dramaturgically appropriate concept of a performance.
 5. Student guides their students in the execution of a theatre performance in education.

Mode of study

Lectures, field research, improvisation, discussions, setting a script, rehearsals, acting, directing post-performance activites or other educational processes.

Prerequisites and co-requisites

A knowledge of the inherent rules of dramaturgy and directing and the completion of the pedagogy element preparations.

Course contents

 1. Interactive and particapatory theatre, theatre in education and its types.
 2. The struecture of theatre in education events.
 3. Methodology elements in the selection of performance material.
 4. The aim and potential division of the education sequence for theatre in education events.
 5. Research - generating topics and situations - dramaturgy - script 1. Interactive and particapatory theatre, theatre in education and its types.
 6. The struecture of theatre in education events.
 7. Methodology elements in the selection of performance material.
 8. The aim and potential division of the education sequence for theatre in education events.
 9. Research - generating topics and situations - dramaturgy - script - rehearsals.

Recommended or required reading

BOAL, Augusto. Games for actors and non-actors. Přel. Adrian Jackson. London-New York: Routlege, 1992. 248 s. Přel. z: Jeux pour actuerus et non-acteurs. ISBN 0-415-06155-5.

ČERMÁKOVÁ, Ivona. Augusto Boal a dramatická výchova. Tvořivá dramatika, 1999, roč. X. č. 1, s. I-XII. ISSN 1211-8001.

HENDL, Jan (ed.). Lidové divadlo Augusta Boala jako prostředek třídního boje v Latinské Americe. Praha: Kulturní dům hl. m, Prahy, 1983. 96 s.

HORÁČEK, Lukáš. Projekty „divadlo ve výchově“: problém cílů. Praha, 2001. 104 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra pedagogiky.

JACKSON, Tony (ed.). Learning through Theatre: New Perspectives on Theatre in Education. London-New York: Routledge, 1993. 298 s. ISBN 0-415-08610-8

KASÍKOVÁ, Hana. Divadlo utlačovaných: o zkoušce na revoluci v po(st)revoluční době. Tvořivá dramatika, 2008, roč. XIX, č. 1, s. 8-11. ISSN 1211-8001

KASÍKOVÁ, Hana. Divadlo ve výchově: Holandsko. Tvořivá dramatika, 2001, roč. XII, č. 2, s. 30-32. ISSN 1211-8001

MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 2., upravené vyd. Praha: NIPOS, 2007. 198 s. ISBN 978-80-7068-207-4.

OPLUŠTILOVÁ, Alena. Divadlo fórum jako nástroj pro změnu postojů. Brno, 2007. Diplomová práce (Bc.). 73 s. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra sociální pedagogiky.

ŠVECOVÁ, Gábina. Divadlo ve výchově. Praha, 1998. Diplomová práce (Mgr.). 71 s. Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky.

VALENTA, Josef. Divadlo fórum - nemluv a hraj!(?). Tvořivá dramatika, 2008, roč. XIX, č. 1, s. 1-3. ISSN 1211-8001.

VALENTA, Josef. Divadlo ve výchově. In ASSITEJ, Institut umění-Divadelní ústav [online]. Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 2003- Dostupný z WWW: http://www.divadlo.cz/assitej/clanek.asp?id=5110.

VALENTA, Josef. Divadlo ve výchově. Tvořivá dramatika, 2005, roč. XVI, č. 2, s.1-2. ISSN 1211-8001.

Assessment methods and criteria

The condition for successful completion of the course is active participation in the performance.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans