Drama II. - Structuring Drama Work 3

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
205XPRB3 ZK 4 44S Czech summer

Subject guarantor

Radek MARUŠÁK

Name of lecturer(s)

Radek MARUŠÁK

Learning outcomes of the course unit

The course content is focused on the development of student skills in planning, executing, and assessing a lesson using approaches and drama internal structure methods (school, narrative drama). Students, through their own experience, are acquainted with these types of drama work, purposefully joining the emotional and rational and checking the effect of the method used, including the joining of the instructor in to role play. Becoming aware of and being able to define the particulars of this practice, its character and basic tools.

The aim of the course is to provide the students, also, with theory foundation for this manner of education. This experience is used by the students later in the independent planning, execution and review of a structured drama lesson with various age groups.

Mode of study

Execution of a drama with the students in acting roles. Review of experience. Analysis, Discussion, Lecture, Assessment and mentoring of student performance.

Prerequisites and co-requisites

Students should be able to actively take part in role play, collaborate with it's parameters with other players, take part in researching selected topics and reflect upon their experiences and acquired skills.

Course contents

Curriculum:

Syllabus:

Recommended or required reading

BLÁHOVÁ, Krista; VACEK, Pavel; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. 84 s. ISBN 80-7068-070-9.

KASÍKOVÁ; Hana. Betty Jane Wagner: Dorothy Heathcote - Drama as a learning medium. Pokus o recenzi s ukázkami. Tvořivá dramatika. 1995. roč. VI, č. 2, s. 24-28. ISSN 1211-8001.

---. Příběh je zdí. Tvořivá dramatika, 1996, roč. VII, č. 2, s. 9-13. ISSN 1211-8001.

KOŤÁTKOVÁ, Soňa; PROVAZNÍK, Jaroslav; BLÁHOVÁ, Krista; SVOBODOVÁ, Radka; TOMKOVÁ; Anna. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 224 s. ISBN 80-7184-756-9.

MACHKOVÁ, Eva. Dramatický svět Cecily O´Neillové. Tvořivá dramatika. 1997, roč. VIII, č. 3, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

---. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 1996. 98 s. ISBN 80-85883-16-3.

---. Tři typy dramatu - viděno z USA. Tvořivá dramatika. 1996, roč. VII, č. 1, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci: Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2010. 196 s. ISBN 978-80-7331-172-8.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367472-4.

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přel. Helena Zymonová a Jaroslav Provazník. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 252 s. Přel. z Teaching drama : a mind of many wonders [1987]. ISBN 80-901660-2-4.

NEELANDS, Jonothan. Strukturování dramatické práce. Přel. Radim Svoboda, Deník Dětské scény ´95. Ústí nad Orlicí 1995, č. 1 - 9. Přel. z: Structuring Drama Work.

NEELANDS, Jonothan. Strukturování dramatické práce. Přel. Radim Svoboda, Deník Dětské scény ´95. Ústí nad Orlicí 1995, č. 1 - 9. Přel. z: Structuring Drama Work.

SVOZILOVÁ, Dana. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno JAMU, 2005. 194 s. ed. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-10-1.

---. Síť dramatu Warwicka Dobsona. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 1, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7331-096-7.

---. Dramatické struktury Cecily O'Neillové a Alana Lamberta. Tvořivá dramatika. 1997, roč. VIII, č. 2.

ULRYCHOVÁ, Irina; GREGOROVÁ, Vlasta; ŠVEJDOVÁ, Hana. Hrajeme si s pohádkami: dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy Praha: Portál, 2000. 120 s. ISBN 80-7178-355-2.

VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. 3., upr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on:

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans